Ο "Πρακτικός Οδηγός" του ΔΣΑ προς τους Δικαστικούς Αντιπροσώπους 2015

                           ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
 
Ως γνωστόν, κάθε εκλογική διαδικασία συνιστά πρωταρχικό στοιχείο στη λειτουργία της δημοκρατίας μιας Πολιτείας. Στη διασφάλιση της ορθής τήρησης  της σχετικής  διαδικασίας  και  την  ανόθευτηέμπρακτη  έκφραση  της  λαϊκής βούλησης  συμβάλλει  καθοριστικά  η  ανάθεση  του   λειτουργήματος   του δικαστικού   αντιπροσώπου   στους   δικηγόρους.    Άλλωστε,   το   ίδιο   το λειτούργημά μας είναι άμεσα συνυφασμένο με το  κράτος δικαίου και τη δημοκρατία σε μια κοινωνία.
Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είναι αρωγός  στο δύσκολο και υπεύθυνο αυτό έργο των μελών του. Εν προκειμένω, για  την ενημέρωση των συναδέλφων, οι οποίοι θα αναλάβουν τα καθήκοντα του Δικαστικού Αντιπροσώπου στις προσεχείς  Βουλευτικές Εκλογές: α) οργάνωσε ειδικά σεμινάρια, β) εξέδωσε τον «Πρακτικό Οδηγό», γ) οργάνωσε και θα λειτουργήσει κατά την 24 και 25 Ιανουαρίου 2015 Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων.
Θα ήθελα από τη θέση αυτή να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους, οι οποίοι εξεδήλωσαν την προθυμία να ασκήσουν το λειτούργημα του δικαστικού Αντιπροσώπου στις εκλογές αυτές, που απαιτεί  σωματική  και  πνευματική  καταπόνησηΕίμαι  βέβαιος  ότι  θα επιδείξουν τη συνέπεια και το αίσθημα ευθύνης που αρμόζει στην παράδοση
του δικηγορικού σώματος.
Επίσης, θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους-Συμβούλους του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών, που ως μέλη της Επιτροπής Εκλογών αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο στις διαδικασίες του διορισμού των δικηγόρων (και των ασκούμενων δικηγόρων) ως Δικαστικών Αντιπροσώπων, τους συναδέλφους που θα απασχοληθούν στο Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων των Δικαστικών Αντιπροσώπων και, τέλος, το συνάδελφο Σπύρο Λάλα, που για μια ακόμα φορά, ανέλαβε ανιδιοτελώς το βάρος της διενέργειας των σεμιναρίων και της επιμέλειας σύνταξης του Πρακτικού Οδηγού.
            
Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Ο Πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΕΥΣ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣΕΙΣΑΓΩΓΗ
Οι Εθνικές Εκλογές για την Εκλογή Βουλευτών θα διεξαχθούν την Κυριακή, 25 Ιανουαρίου 2015 (Π.Δ. 183/31.12.2014 ΦΕΚ τ. Α΄ 277/2014).
Η νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών διέπεται από τις διατάξεις του Π.Δ. 26/2012 (Φ.Ε.Κ. τ. Α΄ 57/15.03.2012), με τον τίτλο «Κωδικοποίηση σε ενιαίο κείμενο των διατάξεων της Νομοθεσίας για την Εκλογή Βουλευτών».
Το κείμενο των παραπάνω διατάξεων, μαζί με τις σχετική ερμηνευτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για τη διενέργεια των Βουλευτικών Εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015, περιέχονται στον εκλογικό σάκο κάθε Εκλογικού Τμήματος. Επίσης, το μεν Προεδρικό Διάταγμα 26/2012, υπάρχει στην ιστοσελίδα της Εφημερίδας της Κυβέρνησης, ενώ οι σχετικές Εγκύκλιοι που αφορούν τη διεξαγωγή των Βουλευτικών Εκλογών του 2015 περιέχονται και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών (www.ypes.gr/ekloges).

Στις Βουλευτικές Εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015  θα αναδειχθούν τριακόσιοι (300) Βουλευτές, από τους οποίους οι διακόσιοι ογδόντα οκτώ (288) με σταυρό προτίμησης στις πενήντα έξι (56) Εκλογικές Περιφέρειες και οι δώδεκα (12) στην Επικράτεια, χωρίς σταυρό προτίμησης (άρθρο 2 του Π.Δ. 26/2012).
Η ψηφοφορία διαρκεί από τις 07.00’ ως τις 19.00΄ το απόγευμα (εκτός αν υπάρξει περίπτωση παράτασης της ψηφοφορίας) (άρθρο 50§1 του Π.Δ. 26/2012)
Στις συγκεκριμένες Βουλευτικές Εκλογές, από τη σκοπιά του Δικαστικού Αντιπροσώπου, δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις, από τις προηγούμενες Βουλευτικές Εκλογές, ενώ από παλιότερες μόνο ότι μετά την κατάργηση των Νομών, κάθε εκλογική περιφέρεια (πλην της Αττικής) αντιστοιχεί σε Αντιπεριφέρεια και δεν υπάρχουν πλέον Κοινότητες.

Υπενθυμίζεται ότι και στις Βουλευτικές Εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015 θα λειτουργήσουν Ειδικά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών, στα οποία θα ψηφίσουν κάτοικοι της συγκεκριμένης περιφέρειας τους υποψήφιους διαφορετικής εκλογικής περιφέρειας (της βασικής περιφέρειας), στους εκλογικούς καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι (άρθρα 95 ώς 97 του Π.Δ. 26/2012).
Τα Εκλογικά Τμήματα των ετεροδημοτών διαφοροποιούνται σε «αμιγή», δηλαδή σε εκείνα όπου θα ψηφίζουν εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους μόνο μιας συγκεκριμένης βασικής εκλογικής περιφέρειας και σε «μεικτά», όπου θα ψηφίζουν σε μια κάλπη ψηφοφόροι περισσότερων της μιας βασικών εκλογικών περιφερειών, καθένας τους υποψήφιους της δικής του εκλογικής περιφέρειας.
Στα «αμιγή» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών δεν υφίσταται ουσιώδης διαδικαστική διαφορά από τα υπόλοιπα τμήματα της περιφέρειας, πλην του ότι η εκλογή θα αφορά διαφορετική εκλογική περιφέρεια (άρθρο 96 του Π.Δ. 26/2012).
Αντίθετα, στα «μεικτά» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών θα γίνει μόνο η καταμέτρηση των κλειστών φακέλων που θα βρεθούν ανά βασική εκλογική περιφέρεια και, στη συνέχεια, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα παραδώσει τα δέματα με τα κλειστά ψηφοδέλτια στον Προϊστάμενο του Εφετείου της Εκλογικής Περιφέρειας στην οποία είναι διορισμένος, προκειμένου να παραδοθούν στη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή Ετεροδημοτών, που θα προβεί στη διαλογή τους (άρθρο 97 του Π.Δ. 26/2012).
Υπενθυμίζεται ότι απαιτείται ένταση προσοχής για την ορθή διαγραφή των ψηφοφόρων από τους Εκλογικό κατάλογο (ώστε αφενός να μην υπάρξει κίνδυνος διπλοψηφίας, αφετέρου να μην αποκλεισθεί από το εκλογικό του δικαίωμα ψηφοφόρος που δεν έχει ψηφίσει).

Ο «ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ», ο οποίος εκδίδεται και διανέμεται δωρεάν στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, συνεχώς, από το έτος 1996, και στην έκδοσή του αυτή, έχει προσαρμοσθεί στην ισχύουσα νομοθεσία για την Εκλογή Βουλευτών και περιλαμβάνει τις εξελίξεις της νομολογίας, κυρίως όσον αφορά τα έγκυρα και άκυρα ψηφοδέλτια.
Η ταξινόμηση της ύλης του παραμένει κατά χρονικά στάδια. Στην αρχή κάθε κεφαλαίου προτάσσεται πίνακας κατάταξης εργασιών, ενώ, στο τέλος, ο οδηγός ολοκληρώνεται με παράρτημα υποδειγμάτων.
Επισημαίνεται ότι, όσον αφορά το καίριο ζήτημα των άκυρων ψηφοδελτίων, επιχειρήθηκε η συνοπτική και συστηματική καταγραφή της νομολογίας των δικαστηρίων (κυρίως του Α.Ε.Δ. και του ΣτΕ), χωρίς τη διατύπωση προσωπικών απόψεων.
Ο Πρακτικός Οδηγός αυτή τη φορά θα εκδοθεί μόνο ηλεκτρονικά και είναι αναρτημένος στην ιστοσελίδα του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών (www.dsa.gr).
Αθήνα, Ιανουάριος 2015

Σπύρος Π. Λάλας
Δικηγόρος Αθηνών

Α
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ

ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.- ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
2.- ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΠΡΑΞΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ

1.- ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΔΙΟΡΙΣΤΗΡΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ
Την ευθύνη των διορισμών των Δικαστικών Αντιπροσώπων στις Βουλευτικές Εκλογές έχει κατά το νόμο το Α΄ Τμήμα του Αρείου Πάγου (άρθρο 68§1 του Π.Δ. 26/2012), το οποίο προβαίνει σε αυτούς «με κλήρωση, σε δημόσια συνεδρίαση». Στη συνέχεια, εκδίδει τις σχετικές δικαστικές αποφάσεις. Σε εκτέλεση των αποφάσεων αυτών η Εισαγγελία Αρείου Πάγου εκδίδει τα διοριστήρια έγγραφα, τα οποία και επιδίδει στους Δικαστικούς Αντιπροσώπους, μέσω των κατά τόπους Εισαγγελιών Πρωτοδικών, τουλάχιστον πριν από πέντε (5) ημέρες (άρθρο 68§13 του Π.Δ. 26/2012).
Στην πράξη ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μεταβαίνει εκουσίως ευθύς μόλις ανακοινωθούν οι διορισμοί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών, από όπου παραλαμβάνει αυτοπροσώπως το διοριστήριό του (συντασσόμενης έκθεσης επίδοσης) από τον αρμόδιο (στην Αθήνα κατά εκλογική περιφέρεια) Δικαστικό επιμελητή.
Δεν θα πρέπει να αναμένεται επίδοση του διοριστηρίου, καθόσον δυσχεραίνεται ουσιωδώς η διαδικασία.

2.- ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ (ή και ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ).
Στις συγκεκριμένες Βουλευτικές εκλογές, μετά την κατάργηση του κωλύματος εντοπιότητας (άρθρο 68§12 ΠΔ 26/2012), ο μεγαλύτερος αριθμός των Δικαστικών Αντιπροσώπων προβλέπεται ότι θα διορισθούν στην έδρα τους.
Επειδή, όμως, οι διοριστέοι ως Δικαστικοί Αντιπρόσωποι των επαρχιών δεν επαρκούν, διορίζονται, συμπληρωματικά, στην επαρχία και δικηγόροι από μεγάλες περιφέρειες (Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη).
Ανάλογα με τον τόπο διορισμού (εντός ή εκτός έδρας) διαφοροποιούνται ο χρόνος και ο τρόπος καταβολής της αποζημίωσης (αλλά και το ύψος της).
Ειδικότερα:
α) Διορισμός εκτός της έδρας του Πρωτοδικείου που είναι διορισμένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούμενος δικηγόρος):
Στην περίπτωση αυτή: Ι) απαιτείται έκδοση διατακτικής από τον αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών τόσο για την αποζημίωση, όσο και για τα οδοιπορικά, ΙΙ) η αποζημίωση καταβάλλεται πριν από την ανάληψη των καθηκόντων εκ μέρους του Δικαστικού Αντιπροσώπου.
Προς τούτο θα πρέπει να ακολουθηθεί η εξής διαδικασία:
Ι) Κατάθεση επικυρωμένου αντιγράφου για έκδοση διατακτικής
Αφού ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος εκδώσει επικυρωμένο φωτοαντίγραφο από το πρωτότυπο του διοριστηρίου του (ατελώς), το καταθέτει στο αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (ορίζεται με σχετικές ανακοινώσεις) για την έκδοση της σχετικής διατακτικής πληρωμής της αποζημίωσης και των οδοιπορικών εξόδων. Το ύψος τους καθορίζεται με σχετική Υπουργική Απόφαση.
ΙΙ) Παραλαβή διατακτικής.
Η διατακτική παραλαμβάνεται, συνήθως, δύο -2- ημέρες μετά την κατάθεση του διοριστηρίου, (πριν την αναχώρηση του Δικαστικού Αντιπροσώπου) από το αρμόδιο γραφείο της Εισαγγελίας Πρωτοδικών (αναγράφεται σε σχετικές ανακοινώσεις, ανάλογα με τον αριθμό κατάθεσης).
ΙΙΙ) Είσπραξη Οδοιπορικών-Αποζημίωσης
Η αποζημίωση στις τελευταίες εκλογές εισπραττόταν από συγκεκριμένη Τράπεζα.
β) Διορισμός εντός της έδρας του Πρωτοδικείου, όπου είναι διορισμένος ο δικηγόρος (ή αντίστοιχα ο ασκούμενος δικηγόρος).
Στην περίπτωση αυτή η είσπραξη της αποζημίωσης γίνεται μετά τις εκλογές, χωρίς διατακτική, στις τελευταίες εκλογές με κατάθεση σε τραπεζικό λογαριασμό, σε μεταγενέστερο χρόνο.
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, σύμφωνα με όσα ίσχυσαν στις τελευταίες εκλογές, προκειμένου να εισπράξει την αποζημίωση θα πρέπει να προσκομίσει στο Πρωτοδικείο εις διπλούν μαζί με την κατάθεση του εκλογικού σάκου ειδικό έντυπο, όπου περιλαμβάνονται τα προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο, ιδιότητα, διεύθυνση κατοικίας, ΑΦΜ, και τραπεζικός λογαριασμός με IBAN) καθώς και τα αντίστοιχα στοιχεία του Γραμματέα και, στη συνέχεια, τόσο εκείνος, όσο και ο Γραμματέας να συμπληρώσουν αυτοτελώς και ανεξάρτητα σχετικό ειδικό έντυπο στον ηλεκτρονικό τους λογαριασμό του GSIS (TAXISNET). Μετά από κάποιο χρονικό διάστημα κατατίθενται τα χρήματα στο λογαριασμό..

Σημείωση: Στους αναπληρωτές Δικαστικούς Αντιπροσώπους καταβάλλεται μειωμένη αποζημίωση. Εφόσον Αναπληρωτής διορισθεί εκτός περιφερείας του ως τακτικός και εκπληρώσει τα καθήκοντά του, τη Δευτέρα, 26 Ιανουαρίου 2015, πρέπει να ζητήσει από τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων της περιφέρειάς του να του εκδώσει συμπληρωματική διατακτική.

3.- ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΟΥ ΜΕΣΟΥ
Κατά το νόμο (άρθρο 68§13 Π.Δ. 26/2012) ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος –τακτικός ή αναπληρωτής- οφείλει να βρίσκεται στον τόπο που θα ασκήσει τα καθήκοντά του δύο (2) ημέρες πριν την ψηφοφορία, δηλαδή την Παρασκευή, 23 Ιανουαρίου 2015.
Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί μέσο μαζικής μεταφοράς (κυρίως αεροπλάνο, αλλά και πλοίο, τραίνο ή λεωφορείο), αμέσως μετά την παραλαβή του διορισμού πρέπει να ληφθεί μέριμνα για την εξασφάλιση θέσης. Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι έχουν απόλυτη προτεραιότητα.

4.- ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΩΝ ΕΙΔΩΝ
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να φέρει οπωσδήποτε μαζί του:       α.- Το διοριστήριο έγγραφο και
β.- Την αστυνομική του ταυτότητα.

Πρόσθετα, για διευκόλυνσή του, είναι σκόπιμο να έχει μαζί του και τα παρακάτω είδη:α.- Απαραίτητα
Ι.- Υγρό διαγραφής (blanco)
ΙΙ.- Καρμπόν χειρός (5-6 φύλλα) της καλύτερης δυνατής ποιότητας.
ΙΙΙ.- Aναπτήρα
ΙV.- Λαστιχάκια
V.- Ψαλίδι
VI.- Κολλητική ταινία (σελοταίηπ)
VII.- Kόλλα stick και
VIII.- Αριθμομηχανή (calculator).
           
β.- Χρήσιμα
I.-  Συρραπτικό
II.- Δέκα (10) τουλάχιστον φακέλους μεγάλου μεγέθους (Α4 ή μεγαλύτερους)
III.- Σειρά μαρκαδόρων διαφόρων χρωμάτων
ΙV.- Μικρό Ευαγγέλιο (για τυχόν ανάκριση)


Β
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 23.01.2015

1.- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ
2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

1.- ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΑΦΙΞΗΣ
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να ειδοποιήσει για την άφιξή του και την ανάληψη των καθηκόντων του: α) τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων της Εκλογικής του Περιφέρειας, που εδρεύει στην έδρα του Πρωτοδικείου, β) τον Εισαγγελέα Πρωτοδικών και γ) το Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας (άρθρο 68§13 του Π.Δ. 26/2012).
Εφόσον είναι διορισμένος στην έδρα του Πρωτοδικείου ή διέρχεται από εκεί, η σχετική δήλωση προς τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων και προς τον Εισαγγελέα γίνεται αυτοπροσώπως στον εντεταλμένο προς τούτο υπάλληλο.
Αλλιώς, ειδοποιεί τηλεφωνικώς στα τηλέφωνα, που θα πληροφορηθεί από το Πρωτοδικείο της έδρας που είναι διορισμένος.

            2.- ΕΞΕΥΡΕΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Κατά το νόμο (άρθρο 63 του Π.Δ. 26/2012), τα σχετικά καθήκοντα ανατίθενται από την Εφορευτική Επιτροπή σε δημόσιο ή δημοτικό ή υπάλληλο Ν.Π.Δ.Δ. ή, αν δεν υπάρχει τέτοιος, σε εκλογέα. Στην πράξη ο Γραμματέας εξευρίσκεται εκ των προτέρων από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο συνήθως με τη βοήθεια του Δήμου ή, στα μεγάλα αστικά κέντρα, και από τη Γραμματεία του Εφόρου.
Για τις συγκεκριμένες εκλογές προβλέπεται ένας (1) Γραμματέας.

3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος  ενημερώνεται:
α.- Από τη Γραμματεία του Εφόρου για τους αριθμούς των τηλεφωνικών κλήσεων του Εφόρου, του Εισαγγελέα, της Νομαρχίας, της Γενικής Γραμματείας της Περιφέρειας και του Δήμου (για τυχόν συνεννόηση, όποτε χρειαστεί).
β.- Από τη Γραμματεία του Εφόρου (ή από το Δήμο) για την ακριβή διεύθυνση του Εκλογικού καταστήματος. Στις μεγάλες πόλεις τα εκλογικά Τμήματα καθορίζονται κατά Εκλογικά Διαμερίσματα. Τα εκλογικά Τμήματα και τα αντίστοιχα εκλογικά καταστήματα αναφέρονται στο Πρόγραμμα Ψηφοφορίας που είναι τοιχοκολλημένο σε κεντρικά σημεία τουλάχιστον τρεις (3) ημέρες πριν από τις Εκλογές (άρθρο 56 του Π.Δ. 26/2012).
γ.- Από τη Γραμματεία του αρμόδιου Πρωτοδικείου (προφορικά ή τηλεφωνικά) για τα ονόματα των λοιπών μελών της εφορευτικής Επιτροπής (τεσσάρων -4-τακτικών και τεσσάρων -4- αναπληρωματικών – άρθρο 58 του Π.Δ. 26/2012)  και τις διευθύνσεις κατοικίας τους (αναγράφονται στη σχετική δικαστική απόφαση περί διορισμού εφορευτικών επιτροπών).
δ) Από τη Γραμματεία της αρμόδιας Εισαγγελίας για τις επιδόσεις των παραπάνω διοριστηρίων στα μέλη της εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 58§6 του Π.Δ. 26/2012).4.- ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗ ΜΕ ΔΗΜΟ Η ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ
Τηλεφωνική συνεννόηση με τον αρμόδιο Δήμο για τον ακριβή χρόνο παράδοσης του Εκλογικού υλικού (που γίνεται το αργότερο μέχρι το Σάββατο το μεσημέρι – (άρθρο 78 του Π.Δ. 26/2012).

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι αναπληρωτές Δικαστικοί Αντιπρόσωποι πρέπει, εκτός από την άφιξή τους, να δηλώσουν στον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων: α.- τη διεύθυνση της διαμονής τους στην έδρα του Εφόρου  και β.- τον αριθμό της τηλεφωνικής τους κλήσης,  για  να τους αναζητήσει, όταν και εφόσον τους χρειαστεί.Γ
ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ


ΣΑΒΒΑΤΟ, 24.01.2012

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
4.- ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ
5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

1.- ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μετάβαση στο εκλογικό κατάστημα, παραλαβή του Εκλογικού Τμήματος καθώς και του σάκου με το εκλογικό υλικό από τον αρμόδιο δημοτικό (ή κοινοτικό) υπάλληλο (συνήθως με απόδειξη) (άρθρο 78§1 του Π.Δ. 26/2012).
2.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Πρέπει να ελεγχθεί:
Ι.- Αν υπάρχει κάλπη και αν αυτή διαθέτει κατάλληλο κλείστρο ώστε να μπορεί να εξασφαλιστεί με κλειδαριά (άρθρο 57§3 του Π.Δ. 26/2012).
ΙΙ.- Αν υπάρχει το ειδικό διαχώρισμα (παραβάν) για την ψηφοφορία (στα μεγάλα - σε αριθμό εκλογέων - Εκλογικά Τμήματα είναι απαραίτητα δύο - 2 - προς αποφυγή καθυστερήσεων κατά την ψηφοφορία) (άρθρο 57§5 του Π.Δ. 26/2012).
ΙΙΙ.- Αν υπάρχουν τα απαραίτητα τραπέζια (ή θρανία) και τουλάχιστον δέκα (10) καρέκλες (για την Εφορευτική Επιτροπή και τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών) (άρθρο 57§5 του Π.Δ. 26/2012).
Ο έλεγχος αυτός είναι απλός, γι’ αυτό και είναι σκόπιμο να γίνεται κατά την παραλαβή του Εκλογικού Τμήματος, οπότε και ζητείται αμέσως από τον παρόντα υπάλληλο του Δήμου η σχετική συμπλήρωση ή αντικατάσταση.
            3.- ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ενημερώνεται από τα σχετικά έγγραφα του σάκου.
Πέρα από το κείμενο του εκλογικού νόμου και τις σχετικές οδηγίες του Υπουργείου Εσωτερικών για τη διεξαγωγή των Εκλογών, στο σάκο υπάρχουν διάφορες αποφάσεις Υπουργών, του Αντιπεριφερειάρχη ή άλλων Αρχών ή/και τηλεγραφήματα, που αφορούν τη διεξαγωγή των εκλογών. 
4.- ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Καταρχάς, πρέπει να επισημανθεί ότι το εν γένει εκλογικό υλικό που περιέχεται στον εκλογικό σάκο είναι καταγραμμένο σε αναλυτική κατάσταση, που περιέχεται σε αυτόν και καθιστά τον έλεγχο ευχερέστερο.
Στον εκλογικό σάκο περιέχονται: α) τα εκλογικά έγγραφα β) τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών, γ) το απαραίτητο εκλογικό υλικό και δ) το υπόλοιπο εκλογικό υλικό.
α.- Εκλογικά έγγραφα και έλεγχός τους
Τα εκλογικά έγραφα είναι:
Ι.- Ο Εκλογικός κατάλογος
ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
ΙΙΙ.- Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής
VΙ.- Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Συνδυασμών.
VII.- Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων.
VΙΙΙ.- Τα Δύο (2) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγρα-
φήματα.
IΧ.- Η Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών.
Χ.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν.
ΧΙ.- Δηλώσεις εκλογέων.

Πρέπει να ελεγχθεί αν μέσα στο σάκο υπάρχουν: 
Ι.- Ο εκλογικός κατάλογος.
Ο εκλογικός κατάλογος εκτυπώνεται από το Υπουργείο Εσωτερικών (άρθρο 22§1 ΠΔ 26/2012) και περιλαμβάνει τους εκλογείς που ψηφίζουν στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα. (Επίσης ο τυχόν ειδικός εκλογικός κατάλογος στρατιωτικών-αστυνομικών ή/και ναυτικών, εφόσον έχει ορισθεί να ψηφίσουν τέτοιοι στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα - άρθρα 27 και 28  ΠΔ 26/2012).
ΙΙ.- Το Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
Έντυπο με τριάντα (30) στίχους ανά σελίδα, στο οποίο  καταγράφονται τα στοιχεία ταυτότητας και ο ειδικός εκλογικός αριθμός κάθε εκλογέα που ψηφίζει, κατά χρονική σειρά προσέλευσής του.
ΙΙΙ.- Το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.
Έντυπο που περιλαμβάνει: αα) το Πρακτικό 1, που συμπληρώνεται και υπογράφεται (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, όλα τα υπόλοιπα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών και το Γραμματέα) πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, και ββ) το Πρακτικό 2 (στο οποίο έχουν ενσωματωθεί -με τη  μορφή τριπλότυπου- και τα σχετικά αντίγραφά του), που συμπληρώνεται και υπογράφεται μετά το πέρας και της διαλογής (ή της καταμέτρησης, προκειμένου για «μεικτό» Εκλογικό Τμήμα ετεροδημοτών). Μεταξύ των δύο Πρακτικών υπάρχουν κενές σελίδες, προκειμένου να καταχωρηθούν τυχόν έκτακτα γεγονότα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας (όπως υποβολή ενστάσεων). Η σχετική καταχώρηση λαμβάνει τη μορφή αυτοτελούς Πρακτικού, που αριθμείται 1α, 1β  κοκ. και υπογράφεται αυτοτελώς από όλους τους παραπάνω.
VΙ.- Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Συνδυασμών.
Έντυπο οι σελίδες του οποίου είναι διαχωρισμένες καθέτως σε δύο Τμήματα. Στο αριστερό, που αποτελείται από στίχους για τη δημιουργία μερίδων των Συνδυασμών και των Μεμονωμένων Υποψήφιων, που έχουν ανακηρυχθεί στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια, και στο δεξί, που περιλαμβάνει οριζόντιες και κάθετες διαγραμμίσεις (τετράγωνα) (δεκαπέντε - 15 - οριζόντια και τριάντα – 30 - κάθετα), προκειμένου να καταγραφούν κατά τη διαλογή οι αριθμοί των ψηφοδελτίων που ο συγκεκριμένος Συνδυασμός (ή Μεμονωμένος Υποψήφιος) έλαβε.
VII.- Το Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ των Υποψηφίων.
            Έντυπο ίδιας με το αμέσως παραπάνω διάταξης στο οποίο θα δημιουργηθούν μερίδες υπέρ των υποψηφίων βουλευτών κάθε Συνδυασμού και στη συνέχεια θα καταγραφούν κατά τη διαλογή οι αριθμοί των ψηφοδελτίων, στα οποία ο συγκεκριμένος υποψήφιος έχει σταυροδοτηθεί.
Τα παραπάνω βιβλία προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 61§1 του Π.Δ. 26/2012. Ενδεχομένως, τα βιβλία αυτά να είναι και ενσωματωμένα (ενιαία).
VΙΙΙ.- Δύο (2) διαφορετικών τύπων έντυπα τηλεγραφήματα (ανά ένα για τους Συνδυασμούς και τους υποψήφιους αντίστοιχα).
Στο πρώτο περιλαμβάνονται μόνο τα ονόματα των Συνδυασμών (ή Μεμονωμένων Υποψήφιων) που έχουν ανακηρυχθεί στη συγκεκριμένη περιφέρεια, ενώ στο δεύτερο περιλαμβάνονται και τα ονόματα των υποψηφίων βουλευτών (κατά συνδυασμό).
Τα τηλεγραφήματα προορίζονται για άμεση αποστολή των αποτελεσμάτων, μετά τη διαλογή, στη Νομαρχία, προκειμένου να εκδοθούν τα συνολικά εκλογικά αποτελέσματα.
IΧ.- Η Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών
Έντυπο που περιλαμβάνει τους Συνδυασμούς και τους υποψηφίους στη συγκεκριμένη Εκλογική Περιφέρεια .
Χ.- Έντυπα βεβαιώσεων εκλογέων ότι ψήφισαν.
ΧΙ.- Έντυπα δηλώσεων εκλογέων.
Αφορούν τους διπλοεγγεγραμμένους.

Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω έγγραφα (ιδιαίτερα ένα τα υπό στοιχεία Ι-VΙΙ), ζητείται από το Δήμο ή/και από τη Νομαρχία (αρχικά τηλεφωνικά και εν ανάγκη και τηλεγραφικά) η άμεση αποστολή του. Αν καθυστερεί πρέπει να γίνει σχετική έγγραφη (ή τηλεγραφική) αναφορά στον Έφορο και στον Εισαγγελέα. Η έλλειψη των εγγράφων με στοιχεία VΙΙI-ΧΙ μπορεί να καλυφθεί και με φωτοαντίγραφα από τα σχετικά έντυπα των παρακείμενων εκλογικών τμημάτων.

β.- Έλεγχος ψηφοδελτίων.
Τα ψηφοδέλτια είναι έντυπα, χρώματος λευκού, με τυπογραφικά στοιχεία μελανής απόχρωσης, σε σχήμα ορθογώνιο και διαστάσεις καθορισμένες, κατά εκλογική περιφέρεια,  με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. Συνεπώς, όλα τα ψηφοδέλτια της ίδιας εκλογικής περιφέρειας έχουν ίδιες διαστάσεις.
Πρέπει να ελεγχθεί αν μέσα στο σάκο βρίσκονται τα ορθά ψηφοδέλτια (σε επαρκή ποσότητα και σε καλή κατάσταση) όλων των Συνδυασμών που αναφέρονται στην Προκήρυξη των Βουλευτικών Εκλογών για την Εκλογική Περιφέρεια του συγκεκριμένου Εκλογικού Τμήματος καθώς και λευκά.
Συνήθη προβλήματα και αντιμετώπισή τους:
Ι.- Δεν υπάρχουν (καθόλου) ψηφοδέλτια Συνδυασμών που αναφέρονται στην προκήρυξη ή υπάρχει προφανώς μικρός αριθμός τους.
Συνήθως αφορά μικρούς Συνδυασμούς και η έλλειψή τους οφείλεται σε μη εκτύπωση τους εκ μέρους τους, οπότε το γεγονός αναφέρεται, συνήθως, σε κάποιο από τα ενημερωτικά έγγραφα του σάκου. Αλλιώς, θα πρέπει να υποβληθεί αμέσως σχετικό αίτημα για συμπλήρωσή τους στο Δήμο ή στην Αντιπεριφέρεια.
Γενικά θα πρέπει να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να αποφευχθεί η διαδικασία της διανομής των λευκών ψηφοδελτίων του άρθρου  74 του Π.Δ. 26/2012.
ΙΙ.- Μεγάλο μέρος των ψηφοδελτίων είναι κακοποιημένα (τσαλακωμένα, σχισμένα η λερωμένα ή κακέκτυπα), ώστε τα υπόλοιπα δεν επαρκούν για την ψηφοφορία.
Ζητείται άμεσα η συμπλήρωσή τους.
ΙΙΙ.- Τα ψηφοδέλτια Συνδυασμού αντιστοιχούν σε άλλη Εκλογική Περιφέρεια από εκείνη του Εκλογικού Τμήματος (εκτός αν το Εκλογικό Τμήμα είναι ετεροδημοτών, οπότε θα πρέπει να υπάρχουν της βασικής εκλογικής περιφέρειας –ή περισσότερων βασικών περιφερειών αν είναι «μικτό»-) ή έχουν ουσιωδώς (όχι κατά λίγα χιλιοστά) διαφορετική διάσταση ή απόχρωση (όχι κατά τόνους του λευκού) από τα άλλα.
Ζητείται άμεσα η αποστολή κανονικών.
ΙV.- Μικρός αριθμός ψηφοδελτίων ενός ή περισσότερων Συνδυασμών είναι κακοποιημένα (τσαλακωμένα, σχισμένα ή λερωμένα).
Αφαιρούνται αμέσως και καταστρέφονται.
γ.- Απαραίτητο εκλογικό υλικό και έλεγχός του:
Αυτό είναι:
I.- Η σφραγίδα του Εκλογικού Τμήματος.
II.- Φάκελοι ψηφοφορίας.
III.- Κλειδαριά.
IV.- Ταινία υφασμάτινη (γάζα).
V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι).
VI.- Ταμπόν και μελάνη σφραγίδας.

Πρέπει να ελεγχθεί αν μέσα στο σάκο υπάρχουν: 
I.- Η σφραγίδα του Εκλογικού Τμήματος (άρθρο 65 του Π.Δ. 26/2012). Στρογγυλή σφραγίδα που αναγράφεται, συνήθως, η αόριστη φράση ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ. Σε περίπτωση έλλειψής της, προβλέπεται η δυνατότητα χρησιμοποίησης ως σφραγίδας της Εφορευτικής Επιτροπής οποιασδήποτε σφραγίδας (στρογγυλής) άλλης Αρχής. Στην περίπτωση αυτή θα πρέπει να γίνει σχετική αναφορά στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.
II.- Οι φάκελοι της ψηφοφορίας (άρθρο 75 του Π.Δ. 26/2012).
Είναι λευκού χρώματος, με έντυπη διαγράμμιση στην εμπρόσθια πλευρά τους. Πρέπει να υπάρχουν σε επαρκή (ανάλογα με τον αριθμό των εγγεγραμμένων) ποσότητα (συνήθως είναι σημαντικά περισσότεροι) και σε καλή κατάσταση.
III.- Κλειδαριά.
Μία (ή δύο ανάλογα με τις υποδοχές της κάλπης) σε λειτουργία και τα αντίστοιχα κλειδιά.
IV.- Ταινία υφασμάτινη (γάζα).
Λευκή ταινία τριών (3) ώς τεσσάρων (4) μέτρων μήκους, τμήματα της οποίας χρησιμεύουν για τη σφράγιση της κάλπης.
V.- Ισπανικό κερί (βουλοκέρι).
Υλικό που υγραίνεται θερμαινόμενο και στη συνέχεια (ψυχραινόμενο) στερεοποιείται και χρησιμοποιείται για τη σφράγιση της κάλπης.

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Στις τελευταίες εκλογικές αναμετρήσεις, αν και προβλέπεται από τη νομοθεσία ρητά η σφράγιση της κάλπης (άρθρο 79 του Π.Δ. 26/2012) δεν υπήρχαν στους εκλογικούς σάκους υφασμάτινη ταινία και ισπανικό  κερί. Η μη σφράγιση, είναι προφανές, ότι αποτελεί εκλογική παράβαση, η οποία, ενδεχομένως, να έχει επιρροή στο κύρος της εκλογής. Ορθό είναι να σφραγίζεται η κάλπη εκ των ενόντων ή ο δικαστικός αντιπρόσωπος να προμηθευτεί τα σχετικά υλικά από το εμπόριο.

VI.- Ταμπόν και μελάνη σφραγίδας.
VIΙ.- Στυλό διαρκείας για τις διάφορες εγγραφές (και για τα παραβάν).

Αν λείπει οποιοδήποτε από τα παραπάνω εκλογικά υλικά πρέπει αμέσως να απαιτηθεί από το Δήμο η προσκόμισή τους. Τα υπό στοιχεία ΙΙΙ - VΙI υλικά υπάρχουν και στο εμπόριο.

δ.- Υπόλοιπο υλικό:
Πρέπει να ελεγχθεί αν υπάρχει μέσα στο σάκο:
Ι.- Χάρακας (για τη διαγραφή των ψηφισάντων από τον Εκλογικό κατάλογο),
ΙΙ.- Σπάγκος και βελόνα (σακοράφα).
ΙΙΙ.- Σάκοι πλαστικοί για τα άχρηστα ψηφοδέλτια.
ΙV.- Συρραπτικό.
V.- Ο σάκος στον οποίο βρίσκεται το εκλογικό υλικό, χρησιμοποιείται ως εκλογικός σάκος, που παραδίδεται στο Πρωτοδικείο.
5.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ
Μετά τον έλεγχο της κάλπης είναι σκόπιμο να προετοιμασθεί το εκλογικό κατάστημα για τη διενέργεια της ψηφοφορίας:
α.- Τακτοποίηση εκλογικού καταστήματος:
Η ευθύνη της τακτοποίησης του εκλογικού καταστήματος ανάγεται στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο και συναρτάται με τη μορφή της αίθουσάς του (μέγεθος, θέση πόρτας, παραθύρων). Στην πράξη οι υπάλληλοι του αντίστοιχου Δήμου φροντίζουν για τη στοιχειώδη διαρρύθμισή του (άρθρο 57 του Π.Δ. 26/2012).
Γενικά, για τη διαρρύθμιση της αίθουσας του εκλογικού καταστήματος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι παρακάτω παράμετροι, που συμβάλλουν στην ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της ψηφοφορίας:
Ι.- Το εκλογικό κατάστημα πρέπει να έχει μόνο μια είσοδο-έξοδο. Αν υπάρχει δεύτερη πρέπει να αποκλειστεί.
II.- Οι εκλογείς θα πρέπει κατά τα στάδια της ψηφοφορίας να ακολουθούν σταθερά προκαθορισμένη πορεία, ώστε να μη δημιουργείται σύγχυση.
ΙΙΙ.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να κάθεται σε θέση από όπου θα ελέγχει πλήρως όλα τα στάδια της ψηφοφορίας.
ΙV.- Η κάλπη θα πρέπει να βρίσκεται μπροστά από το τραπέζι του Δικαστικού Αντιπροσώπου και η επιφάνειά της οπωσδήποτε πάνω από αυτό (άρθρο 57§2 του Π.Δ. 26/2012) (συνήθως τοποθετείται σε κάθισμα).
V.- Το διαχώρισμα (παραβάν ή τα διαχωρίσματα) πρέπει να είναι σε  απομονωμένη θέση.
VI.- Οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών πρέπει να κάθονται σε τέτοια θέση που, ενώ ελέγχουν πλήρως την όλη εκλογική διαδικασία, δεν την παρακωλύουν.

β.- Διευθέτηση διαχωρισμάτων:
Σε κάθε παραβάν πρέπει να υπάρχει:
Ι.- Τραπέζι.
ΙΙ.- Στυλό διαρκείας χρώματος μπλε ή μαύρου για τη χάραξη των σταυρών προτίμησης (άρθρο 57§6 του Π.Δ. 26/2012).
 (Ενδείκνυται τα στυλό διαρκείας να δεθούν στο σκελετό του παραβάν, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεχής ύπαρξή τους).
ΙΙΙ).- Σάκος (πλαστικός ή χάρτινος) για τα άχρηστα  ψηφοδέλτια.

γ.-  Πρόσθετες χρήσιμες υποδείξεις:
Είναι χρήσιμο:
Ι) Να αναρτώνται σε εμφανή σημεία της αίθουσας (και μέσα στο παραβάν) ανακοινώσεις με τον αριθμό των επιτρεπομένων κατά περίπτωση σταυρών προτίμησης: Ο αριθμός αυτός προβλέπεται από το νόμο (άρθρο 72§7 του Π.Δ. 26/2012) και αναφέρεται παρακάτω. (Στα «μεικτά» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών αποτελεί αναγκαιότητα).
ΙΙ) Να λαμβάνεται μέριμνα κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας για την εκκαθάριση, κατά διαστήματα, του τραπεζιού και του δαπέδου κάθε διαχωρίσματος από τα μη χρησιμοποιημένα ψηφοδέλτια.

6.- ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΕΚΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφημάτων.
β.- Προετοιμασία Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας
γ.- Επεξεργασία εκλογικού καταλόγου.
δ.- Προετοιμασία Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και των αντιγράφων του πρακτικού αρ. 2
ε.- Προετοιμασία Βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ Συνδυασμών.
στ.- Προετοιμασία Βιβλίου διαλογής ψήφων υπέρ υποψηφίων.
ζ.- Αναπαραγωγή βεβαιώσεων.
η.- Προετοιμασία λοιπών εγγράφων.


α.- Αναπαραγωγή τηλεγραφημάτων.
Είναι σκόπιμο, όπου υπάρχει δυνατότητα φωτοαντιγραφής (στα καταστήματα του εμπορίου ή και στα Γραφεία των Δήμων/ Κοινοτήτων), να αναπαράγονται οκτώ (8) ώς δέκα (10) φορές καθένα από τα δύο (2) τηλεγραφήματα, ώστε να χορηγηθούν, μετά το τέλος της διαλογής, επίσημα αντίγραφά τους στους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών, αφού προβλέπεται με βεβαιότητα ότι θα ζητήσουν.
β.- Προετοιμασία Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας.
Για να αποφευχθούν  λάθη στην αρίθμηση του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας (που συμβαίνουν συχνά με αποτέλεσμα την ασυμφωνία των ψηφισάντων με τους μη ψηφίσαντες, και κυρίως με τους φακέλους της κάλπης) είναι σκόπιμο να αριθμηθεί από πριν, έστω μόνο κατά τον τελευταίο στίχο κάθε σελίδας (με δεδομένο ότι κάθε σελίδα περιλαμβάνει 30 στίχους να τεθούν οι αριθμοί του τελευταίου στίχου κάθε σελίδας -30, 60, 90, 120 κοκ).
γ.- Επεξεργασία εκλογικού καταλόγου.
Επειδή, λόγω πίεσης χρόνου και απασχολήσεων κατά την ψηφοφορία, υπάρχει κίνδυνος λαθών, είναι χρήσιμο να γίνεται από το Σάββατο επεξεργασία του εκλογικού καταλόγου.
Ειδικότερα πρέπει:
I) Να εκκαθαρισθεί ο εκλογικός κατάλογος από τους ετεροδημότες (στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου επισημαίνονται με το χαρακτηριστικό γράμμα Ε), οι οποίοι απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική εκλογική τους περιφέρεια και δεν θεωρούνται εγγεγραμμένοι εκεί (άρθρο 96§6 Π.Δ. 26/2012) .
Ορθό είναι να διαγραφούν εκ των προτέρων με αχνή γραμμή, κάτω από την οποία θα παραμένουν ευκρινή τα στοιχεία του διαγραμμένου, για να μην υπάρξουν αμφισβητήσεις.
Στη συνέχεια θα πρέπει να αφαιρεθούν από το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων του συγκεκριμένου Εκλογικού Τμήματος, ώστε να υπολογιστεί ο ορθός αριθμός των εγγεγραμμένων.
ΙΙ) Να επισημανθούν με χρωματιστό μελάνι οι εκλογείς που φέρονται ως διπλοεγγεγραμμένοι (στο αριστερό περιθώριο του καταλόγου επισημαίνονται με το χαρακτηριστικό γράμμα Δ), για να απαιτηθεί από αυτούς η υποβολή της προβλεπόμενης υπεύθυνης δήλωσης, που αποτελεί προϋπόθεση για να ψηφίσουν.
ΙΙΙ) Να επισημανθούν τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (αν ψηφίζουν στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα).
δ.- Προετοιμασία Βιβλίου Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και των αντιγράφων του Πρακτικού αρ. 2
Είναι, επίσης, σκόπιμο (για τις μεγάλες Εκλογικές Περιφέρειες αναγκαίο) να συμπληρωθούν από το Σάββατο όσα στοιχεία μπορούν να συμπληρωθούν στο  Βιβλίο των Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής και κυρίως να καταγραφούν στο Πρακτικό αρ. 2 και στα αντίγραφά του τα ονόματα των Συνδυασμών και των υποψηφίων με τη σειρά που αναφέρονται στην Προκήρυξη (και στο σχετικό τηλεγράφημα).
Εφόσον ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ασκεί τα καθήκοντά του σε «μικρή» εκλογική περιφέρεια (που αναδεικνύει λίγους Βουλευτές) είναι απλούστερο να καταγράψει τα ονόματα όλων των υποψηφίων με τη βοήθεια καρμπόν.
Στις μεγάλες εκλογικές περιφέρειες, που οι υποψήφιοι είναι πολλοί και, στις συγκεκριμένες εκλογές, είναι και οι Συνδυασμοί πολλοί αντί της καταγραφής των ονομάτων των υποψηφίων, στη σχετική θέση του Πρακτικού αρ. 2 και των δύο (2) αντιγράφων του μπορούν να επικολληθούν στις σχετικές σελίδες των αντίστοιχων Βιβλίων είτε τα τμήματα των σχετικών ψηφοδελτίων με τα ονόματα των υποψηφίων είτε τα σχετικά τμήματα από φωτοαντίγραφα των τηλεγραφημάτων. Η μέθοδος αυτή λειτούργησε με επιτυχία στις τελευταίες Εκλογικές Αναμετρήσεις, που ο Άρειος Πάγος, το Πρωτοδικείο Αθηνών, αλλά και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών είχε αναρτήσει στην ιστοσελίδα του τις καταστάσεις των ονομάτων των υποψηφίων.
ε.- Προετοιμασία Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών.
Είναι σκόπιμο να συμπληρωθούν από το Σάββατο και στο  Βιβλίο αυτά τα ονόματα των Συνδυασμών επίσης με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη (αφήνονται σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των Συνδυασμών ανάλογα με την εκτιμώμενη δύναμή τους).
στ.- Προετοιμασία Βιβλίου Διαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων.
Είναι επίσης σκόπιμο να συμπληρωθούν από το Σάββατο τα ονόματα των υποψηφίων στο σχετικό πρωτόκολλο διαλογής (αφήνονται σχετικά ελεύθερα τετραγωνίδια μεταξύ των υποψηφίων ανάλογα με την εκτιμώμενη δύναμή τους).
στ.- Αναπαραγωγή Βεβαιώσεων Εκλογέων.
Μετά την κατάργηση του Εκλογικού Βιβλιαρίου προβλέπεται με βεβαιότητα ότι πολλοί εκλογείς (και όλοι οι δημόσιοι υπάλληλοι, που ψηφίζουν με βάση τους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους) θα ζητήσουν βεβαίωση ότι ψήφισαν, την οποία ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος υποχρεούται να εκδώσει (άρθρο 83§6 του Π.Δ. 26/2012). Προς τούτο είναι σκόπιμο να συμπληρωθεί από το Σάββατο σε όλα τα στοιχεία της (εκλογική περιφέρεια, Δήμος, Ενότητα, Εκλογικό Τμήμα, τόπος, ημερομηνία και ονοματεπώνυμο Δικαστικού Αντιπροσώπου) μία σχετική βεβαίωση και να αναπαραχθεί σε φωτοαντιγραφικό αρκετές φορές, ώστε να απομένει μόνο προς συμπλήρωση το ονοματεπώνυμο του εκλογέα.
ζ.- Προετοιμασία λοιπών εγγράφων.
Θα πρέπει επίσης να προετοιμασθούν και τα εξής έγγραφα:
I.- Απόσπασμα του Πρακτικού 1 για το διορισμό του/της Γραμματέα (βλ. Παράρτημα Ιβ).
ΙΙ.- Βεβαίωση ότι ο/η Γραμματέας εκτέλεσε τα καθήκοντά του (βλ. Παράρτημα Ια).
III.-  Υπεύθυνη  δήλωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου για να ψηφίσει (Βλ. Παράρτημα Iγ), εφόσον ο συγκεκριμένος Δικαστικός Αντιπρόσωπος είναι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου του Κράτους (άρθρο 69§1 του Π.Δ. 26/2012).
ΙV.- Αναφορά προς τον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων (βλ. Παράρτημα Ιδ).
V.- Βεβαίωση της Εφορευτικής Επιτροπής ότι ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος εκτέλεσε τα καθήκοντά του, στην περίπτωση που αρχικά ήταν Αναπληρωματικός και διορίστηκε με απόφαση του Εφόρου (βλ. Παράρτημα Iε).
Οι παραπάνω εργασίες του Σαββάτου επιβάλλεται να γίνονται μέσα στο Εκλογικό Τμήμα, μετά το πέρας των οποίων το εκλογικό υλικό πρέπει να ασφαλίζεται με προσοχή.
Αντίστοιχα απαγορεύεται να απομακρύνεται το εκλογικό υλικό (βιβλία, σφραγίδα, εκλογικός κατάλογος κλπ) από το Εκλογικό Τμήμα (πχ. στο ξενοδοχείο του Δικαστικού Αντιπροσώπου) καθόσον, στην περίπτωση που προκύψει σε αυτόν αιφνίδιο κώλυμα να ασκήσει τα καθήκοντά του, η διεξαγωγή των εκλογών στο συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα καθίσταται δυσχερής ή αδύνατη.Δ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ

ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


ΚΥΡΙΑΚΗ, 25.01.2015

1.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
2.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
3.- ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΥΑ-
ΣΜΩΝ
4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΗΣ
6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 1
7.-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟ-
ΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Καταρχάς, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να βρίσκεται στο Εκλογικό Τμήμα στις 06.00΄ το πρωί (δηλαδή μία – 1 - ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας) (άρθρο 78§2 του Π.Δ. 26/2012). Την ίδια ώρα οφείλουν να βρίσκονται εκεί ο Γραμματέας και τα άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής.
1.- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραλαμβάνει από τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής την πράξη του διορισμού τους, ελέγχει μήπως υπάρχουν τυχόν ασυμβίβαστα του άρθρου 59§1 του Π.Δ. 26/2012 (όπως ιδιότητα δημοσίου, δημοτικού υπαλλήλου, ή υπαλλήλου δημοτικών νομικών προσώπων και ιδρυμάτων, ή στρατιωτικού-αστυνομικού -σε ενέργεια ή αποστρατεία- ή Δημάρχων, κατά την τελευταία πριν την εκλογή τριετία) και εξετάζει τα τυχόν κωλύματα που θα προβληθούν (ασθένεια, εγκυμοσύνη κλπ). Εφόσον προσέλθουν (και δεν έχουν ασυμβίβαστο ή κώλυμα) τα τέσσερα (4) τακτικά μέλη, ολοκληρώνεται η συγκρότηση της Εφορευτικής Επιτροπής και αποδεσμεύονται τα αναπληρωματικά Μέλη (αφού πρώτα αφήσουν τον αριθμό του τηλεφώνου τους για την περίπτωση έκτακτης ανάγκης αναπλήρωσης).
Αν δεν προσέλθει ένα ή περισσότερα τακτικά μέλη (ή έχουν ασυμβίβαστο ή εύλογο κώλυμα) συμπληρώνεται η Εφορευτική Επιτροπή από τα  αναπληρωματικά μέλη κατά τη σειρά του διορισμού τους.
Η Εφορευτική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, που αποφασίζει κατά πλειοψηφία. Σε ισοψηφία υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου της (Δικαστικού Αντιπροσώπου) (άρθρο 61§2 του Π.Δ. 26/2012).

Ενδεχόμενα προβλήματα:
α.- Προσέρχονται λιγότερα από τέσσερα (4) συνολικά μέλη (ή κανένα).
I.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος μόνος (με τη συνεργασία του Γραμματέα ή ακόμη και χωρίς αυτόν) προχωρεί κανονικά την εκλογική διαδικασία (άρθρο 60§1 του Π.Δ. 26/2012).
II.- Παράλληλα προβαίνει σε ενέργειες για την, κατά το δυνατό, συμπλήρωση της Εφορευτικής Επιτροπής, ώστε να διευκολυνθεί η εκλογική διαδικασία (είτε μέσω της αστυνομίας, είτε μέσω των Δικαστικών Αντιπροσώπων των εκλογικών τμημάτων που ψηφίζουν οι απόντες). Τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών είναι υποχρεωμένα να εκτελούν τα καθήκοντά τους ανεξαρτήτως αν ειδοποιήθηκαν εγκαίρως  (άρθρο 58§7 του Π.Δ. 26/2012).
β.- Μέλος αποχωρεί οριστικά (λόγω ανυπέρβλητου κωλύματος) κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ή μέχρι το τέλος της διαλογής.
Γίνεται ειδική μνεία στο Βιβλίο Πράξεων (καθόσον στο Πρακτικό θα λείπει η υπογραφή του στο τέλος). Ταυτόχρονα ειδοποιείται το επόμενο αναπληρωματικό μέλος για να το αναπληρώσει (αν είναι δυνατό).
γ.- Δεν προσέρχεται ο Γραμματέας.
Ανατίθενται τα σχετικά καθήκοντα σε ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής ή σε οποιονδήποτε εκλογέα.
Οπωσδήποτε η Εφορευτική Επιτροπή λειτουργεί νομότυπα και χωρίς Γραμματέα (άρθρο 63§3 του Π.Δ. 26/2012).
2.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ
Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος αναθέτει (συνήθως):
α.- Στο ένα μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής το χειρισμό του εκλογικού καταλόγου (εξεύρεση εκλογέα και διαγραφή του).
β.- Σε άλλο μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής τον έλεγχο της κάλπης. (Είναι σκόπιμο στο ίδιο μέλος να ανατεθεί και η απόδοση της ταυτότητας στον εκλογέα, μαζί με την τυχόν βεβαίωση ότι ψήφισε καθώς και ο έλεγχος της ορθής συμπλήρωσής της).
γ.- Στο Γραμματέα τη σύνταξη του Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας και την συμπλήρωση της βεβαίωσης που τυχόν ζητηθεί ότι ο εκλογέας ψήφισε.
δ.- Στα δύο άλλα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής τη διανομή των ψηφοδελτίων στους ψηφοφόρους.
Καταρχήν δεν επιτρέπεται (ούτε είναι φρόνιμο) να εμπλέκονται οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών στη διαδικασία των εκλογών. Σε περίπτωση όμως ελλιπούς Εφορευτικής Επιτροπής ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους παρακαλέσει να συνδράμουν -όλους ανεξαίρετα, χωρίς προτιμήσεις ή αποκλεισμούς- για την ομαλή διεξαγωγή της εκλογικής διαδικασίας.
3.-ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ ΣΥΝΔΥΑΣΜΩΝ (άρθρο 40 του Π.Δ. 26/2012).
Κάθε Συνδυασμός ή μεμονωμένος υποψήφιος έχει το δικαίωμα να διορίσει σε κάθε Εκλογικό Τμήμα έναν Αντιπρόσωπο και έναν Αναπληρωτή του. Και οι Αντιπρόσωποι των συνδυασμών υπόκεινται στα ίδια ασυμβίβαστα με εκείνα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 41 του Π.Δ. 26/2012 που παραπέμπει  στο άρθρο 59§1 του Π.Δ. 26/2012), ενώ πέρα από αυτούς κωλύονται και: τα μέλη των Εφορευτικών Επιτροπών, οι θρησκευτικοί λειτουργοί, οι μοναχοί και οι ανήλικοι.
Οι  Αντιπρόσωποι  των Συνδυασμών προσκομίζουν το έγγραφο του διορισμού τους (άρθρο 40§4 του Π.Δ. 26/2012) (υπογραμμένο, συνήθως με μηχανικό μέσο, από τον Αρχηγό του κόμματος ή της διευθύνουσας Επιτροπής), στο οποίο αναγράφεται το όνομα του τακτικού Αντιπροσώπου και στις περισσότερες περιπτώσεις και του αναπληρωτή του.
Οι παραπάνω δικαιούνται να παραμείνουν στο Εκλογικό Τμήμα σε ολόκληρη τη διάρκεια της ψηφοφορίας και κατά τη  διαλογή, ασκούν τα νόμιμα δικαιώματά τους και υπογράφουν στα σχετικά Πρακτικά της Εφορευτικής Επιτροπής.
4.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
Σε τραπέζι (που ενδείκνυται να επιστρωθεί με λευκό χαρτί) τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια των Συνδυασμών (και των Μεμονωμένων Υποψηφίων, όπου υπάρχουν) κατά στοίβες, η μία δίπλα στην άλλη, (με τη σειρά που καθορίζεται στην προκήρυξη προς αποφυγή παρεξηγήσεων).
Γίνεται υπόμνηση στα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής που διανέμουν τα ψηφοδέλτια:
α.- Ότι πρέπει να διανέμεται σε κάθε ψηφοφόρο υποχρεωτικά  ολόκληρη  η  σειρά των ψηφοδελτίων όλων των Συνδυασμών (άρθρο 83§1 του Π.Δ. 26/2012), καθώς και λευκό ψηφοδέλτιο (ΣτΕ 2929 και 2930/1996).
β.- Ότι σε κάθε σειρά ψηφοδελτίων πρέπει να περιέχονται τα ψηφοδέλτια όλων των Συνδυασμών (καθώς και λευκό).
γ.- Ότι οφείλουν να ελέγχουν ώστε τα τυχόν τσαλακωμένα, λερωμένα, κακοεκτυπωμένα κλπ ψηφοδέλτια να αχρηστεύονται εκ των προτέρων και να μη διανέμονται.
δ.- Ότι (προς αποφυγή έντασης και καχυποψίας) πρέπει να τηρείται εναλλασσόμενη σειρά διανομής των ψηφοδελτίων (κυκλικώς) ή, με άλλες λέξεις, να μη δίδεται πάντοτε πρώτο το ψηφοδέλτιο του ίδιου Συνδυασμού, αλλά τα ψηφοδέλτια να εναλλάσσονται κυκλικώς.
Αν κατά  τη διάρκεια της ψηφοφορίας εξαντληθούν τα ψηφοδέλτια κάποιου Συνδυασμού λαμβάνεται κάθε μέριμνα για ανεφοδιασμό (έστω από παρακείμενα Εκλογικά Τμήματα ή από τα άχρηστα). Σε περίπτωση ανάγκης πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 74 του Π.Δ. 26/2012 (σφράγιση  και  χορήγηση λευκών ψηφοδελτίων με σχετική μνεία στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής).
ε.- Ότι στα τραπέζια που θα βρίσκονται τα προς διανομή ψηφοδέλτια δεν θα πρέπει να υπάρχουν στυλό, διάφορα ποτά, φαγητά, αναμμένα τσιγάρα κλπ υλικά, που μπορούν να σημαδέψουν τα ψηφοδέλτια και να οδηγήσουν στην ακύρωσή τους.
5.- ΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΛΠΗΣ
α.- Άνοιγμα κάλπης.
β.- Κλείσιμο και ασφάλιση με κλειδαριά.
γ.- Τοποθέτηση ταινιών ασφαλείας.
δ.- Σφράγισμα με βουλοκέρι.
ε.- Απόφραξη σχισμής.
Ακολουθείται η εξής διαδικασία (άρθρο 79 του Π.Δ. 26/2012):
α.- Άνοιγμα κάλπης.
Ανοίγεται η κάλπη (παρουσία των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών) και διαπιστώνεται ότι είναι κενή.
Στη συνέχεια:
β.- Κλείσιμο και ασφάλιση με κλειδαριά.
Κλείνεται και ασφαλίζεται με το λουκέτο (ή τα λουκέτα)  και ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος φυλάσσει τα κλειδιά.
γ.- Τοποθέτηση ταινιών ασφαλείας.
Τοποθετούνται οι υφασμάτινες ταινίες (γάζες) στο άνοιγμα  της κάλπης (η μια άκρη κάθε ταινίας πρέπει να βρίσκεται στη μια πλευρά του ανοίγματος και η άλλη αντίθετα). Στην πράξη είναι απλούστερο  να  δένεται  ολόκληρη η κάλπη με δύο ταινίες ώστε να μην μπορεί να ανοίξει.
δ.- Σφράγισμα με βουλοκέρι.
Κάθε ταινία σφραγίζεται με ισπανικό κερί (βουλοκέρι), σε δύο (τουλάχιστον) σημεία της, εκατέρωθεν του ανοίγματος, ώστε να μην μπορεί να ανοίξει χωρίς να σπάσουν οι σφραγίδες. Σε κάθε σφραγίδα αποτυπώνεται η σφραγίδα του Εκλογικού Τμήματος.

ΠΡΟΣΟΧΗ!  Κάθε φορά πριν την αποτύπωση της σφραγίδας στο βουλοκέρι, αυτή θα πρέπει πρώτα να έχει βραχεί με νερό, γιατί αλλιώς θα καταστραφεί.

Στο σημείο αυτό πρέπει να ερωτηθούν οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών αν επιθυμούν να θέσουν τη σφραγίδα ή υπογραφή τους στην ταινία με την οποία σφραγίστηκε η κάλπη.
ε.- Απόφραξη σχισμής.
Πάνω  από τη σχισμή της κάλπης τοποθετείται  ένα βιβλίο (συνήθως η νομοθεσία των Εκλογών), έτσι ώστε να μην είναι δυνατή η ρίψη ψηφοδελτίου μέσα σε αυτή, χωρίς την προηγούμενη μετακίνηση του βιβλίου.
6.- ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 1
Στη συνέχεια συντάσσεται το Πρακτικό αρ. 1, το οποίο, αφού διαβάζεται, υπογράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους παρόντες Αντιπροσώπους των Συνδυασμών αντίστοιχα (άρθρο 80 του Π.Δ. 26/2012)
            7.-ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΑΠΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΥΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
            Δημοσιογράφοι, ανταποκριτές ξένου τύπου, κινηματογραφιστές και φωτορεπόρτερ επιτρέπεται να εισέρχονται προσωρινά στα Εκλογικά Τμήματα, με την επίδειξη της ταυτότητάς τους και εφόσον δεν εμποδίζεται η διεξαγωγή της ψηφοφορίας.Ε
ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1.- ΓΕΝΙΚΑ
2.- ΣΤΑΔΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ
4.- ΨΗΦΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ
5.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ

1.- ΓΕΝΙΚΑ
α.- Στις 07.00' π.μ., όπως προβλέπεται από το Πρόγραμμα, αρχίζει η ψηφοφορία και προσκαλούνται οι ψηφοφόροι να ψηφίσουν.
β.- Οι ψηφοφόροι εισέρχονται ο ένας πίσω από τον άλλο (σε ένα στίχο) στο Εκλογικό Τμήμα.
γ.- Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας απαγορεύεται να παραμένει στο Εκλογικό Τμήμα οποιοδήποτε άλλο πρόσωπο πέρα από την Εφορευτική Επιτροπή, τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών,  τους πληρεξουσίους των Συνδυασμών και υποψηφίων και τους ίδιους τους υποψηφίους (άρθρο 87§3 του Π.Δ. 26/2012).
δ.-  Η ψηφοφορία απαγορεύεται να διακοπεί παρά μόνο για λόγους εξαιρετικούς και απρόβλεπτους, οπότε πρέπει να γίνει σχετική μνεία στα πρακτικά. Η αδικαιολόγητη διακοπή της ψηφοφορίας αποτελεί ειδικό εκλογικό ποινικό αδίκημα (άρθρο 119§2 α΄ περ. γγ΄ του Π.Δ. 26/2012), ενώ παράλληλα θα πρέπει να παραταθεί η ψηφοφορία για χρόνο ίσο με αυτόν της διακοπής (άρθρο 89§1 ΠΔ 26/2012).
ε.- Οι εκλογείς με αναπηρία ψηφίζουν με απόλυτη προτεραιότητα, ενώ καταβάλλεται κάθε προσπάθεια από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, ώστε να ψηφίσουν με τον ευκολότερο τρόπο
2.- ΣΤΑΔΙΑ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ


ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΤΑΔΙΩΝ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
α.- Αναγνώριση ταυτότητας εκλογέα.
β.- Επαλήθευση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.
γ.- Καταγραφή στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.
δ.- Παραλαβή σφραγισμένου και μονογραμμένου (από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο) του φακέλου ψηφοφορίας.
ε.- Παραλαβή της πλήρους σειράς ψηφοδελτίων και απόσυρση του εκλογέα στο διαχώρισμα (παραβάν).
στ.- Σταυροί προτίμησης
ζ.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη.
η.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και (εφόσον ζητήσει) της βεβαίωσης ότι ψήφισε.

α.- Αναγνώριση ταυτότητας εκλογέα.
Ο εκλογέας παραδίδει στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο (ή στο Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, που έχει ορισθεί) την αστυνομική του ταυτότητα (ανεξάρτητα αν αυτή είναι παλαιά ή νέα ή προσωρινή ή «κομμένη»).
Το Εκλογικό βιβλιάριο έχει καταργηθεί. Συνεπώς, ούτε χρησιμοποιείται, ούτε σφραγίζεται. Ο εκλογέας δεν απαιτείται να προσκομίσει το δελτίο (καρτελάκι) με τον εκλογικό του αριθμό.
Σε περίπτωση που ο εκλογέας στερείται αστυνομικής ταυτότητας, γίνεται δεκτός με το ελληνικό διαβατήριό του. Ο στρατιωτικός ή ο αστυνομικός γίνεται δεκτός με την υπηρεσιακή του ταυτότητα (άρθρο 82§2 Π.Δ. 26/2012).
Σύμφωνα με την ενημερωτική εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών οι εκλογείς μπορούν να ψηφίσουν στις εκλογές αυτές και με μόνη την προσκόμιση της άδειας οδήγησης ή του ατομικού βιβλιαρίου υγείας τους, οποιουδήποτε ασφαλιστικού ταμείου. 

Η ένδειξη «Δ» δίπλα στο όνομα εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο υποδηλώνει ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος.
Προκειμένου να ψηφίσει θα πρέπει να συμπληρώσει έντυπη υπεύθυνη δήλωση ότι έχοντας υπόψη τη διάταξη του άρθρου 113 §2 του Π.Δ. 26/2012 για την εκλογή βουλευτών έλαβε γνώση ότι είναι διπλοεγγεγραμμένος και δηλώνει ότι δεν έχει ψηφίσει ούτε προτίθεται να ψηφίσει σε άλλο Εκλογικό Τμήμα της χώρας.
Και οι σχετικές δηλώσεις τοποθετούνται στο σάκο μαζί με τα υπόλοιπα εκλογικά έγγραφα.

Η ένδειξη «Ε» δίπλα στο όνομα εκλογέα στον εκλογικό κατάλογο υποδηλώνει ότι είναι ετεροδημότης και θα ψηφίσει στον τόπο διαμονής του.
Οι ετεροδημότες απαγορεύεται να ψηφίσουν στη βασική εκλογική τους περιφέρεια και δεν υπολογίζονται στους εγγεγραμμένους του Εκλογικού τους Τμήματος (άρθρο 96§6 Π.Δ. 26/2012).
Για το λόγο αυτό οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι, προς αποφυγή λάθους, θα πρέπει, όπως προαναφέρθηκε, να διαγράψουν εκ των προτέρων από τους εκλογικούς καταλόγους τους ετεροδημότες και να τους αφαιρέσουν από το συνολικό αριθμό των εγγεγραμμένων.

β.- Επαλήθευση εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο.
Στη συνέχεια γίνεται επαλήθευση της εγγραφής στον εκλογικό κατάλογο. 
Ι.- Εφόσον τα στοιχεία της ταυτότητας και της καταχώρησης στον εκλογικό κατάλογο συμπίπτουν, συνεχίζεται κανονικά η διαδικασία της ψηφοφορίας.
ΙΙ.- Ενδεχόμενα προβλήματα:
αα.- Ο εκλογέας έχει επισημανθεί στον εκλογικό κατάλογο με την ένδειξη «Διπλοεγγεγραμμένος (με ένα Δέλτα κεφαλαίο «Δ» δίπλα στο όνομά του).
Ο εκλογέας προκειμένου να ψηφίσει θα πρέπει να υπογράψει το ειδικό έντυπο της υπεύθυνης δήλωσης  (υπάρχει στο σάκο με το εκλογικό υλικό) με το οποίο δηλώνει ότι γνωρίζει πως είναι διπλοεγγεγραμμένος, ότι δεν έχει ξαναψηφίσει στις συγκεκριμένες εκλογές, ούτε προτίθεται να ξαναψηφίσει.
ββ.- Ο εκλογέας δεν είναι καταχωρημένος στον εκλογικό κατάλογο.
Ο εκλογέας πρέπει να μεταβεί στον αρμόδιο Δήμο προκειμένου να εκδοθεί πιστοποιητικό εγγραφής στα Δημοτολόγια ή στα Βιβλία Μητρώου Αρρένων ειδικά για την ψηφοφορία στις συγκεκριμένες εκλογές της 25.01.2015.
Προκειμένου να ψηφίσει ο εκλογέας αυτός θα πρέπει: a) να παραδώσει το ειδικό πιστοποιητικό στην Εφορευτική Επιτροπή, b) να υπογράψει τη σχετική δήλωση που προβλέπεται και για τους «διπλοεγγεγραμμένους» εκλογείς και c) το όνομά του να προστεθεί χειρόγραφα στο τέλος του εκλογικού καταλόγου (και να προσμετρηθεί στους εγγεγραμμένους).
γγ.- Τα στοιχεία ταυτότητας του εκλογέα εμφανίζουν διαφορές μεταξύ της αστυνομικής του ταυτότητάς και της καταχώρησης στον εκλογικό κατάλογο. Αν πρόκειται για ουσιώδη διαφορά (και όχι για προφανές τυπογραφικό λάθος) πρέπει να γίνει διάκριση: a.- Αν πρόκειται για εκλογέα άνδρα, αυτός πρέπει να μεταβεί στον αρμόδιο Δήμο και να προσκομίσει βεβαίωση ταυτοπροσωπίας. b.-Αν πρόκειται για εκλογέα γυναίκα:  Καταρχάς θα πρέπει να διερευνηθεί μήπως έχει καταχωρηθεί με το πατρικό της επώνυμο ή με το συζυγικό ή το όνομα πρώην συζύγου της, οπότε αρκεί να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία της με οποιοδήποτε αποδεικτικό μέσο (ληξιαρχική πράξη γάμου, διαζευκτήριο κλπ). Αν πρόκειται για λάθος στην καταχώρηση θα πρέπει να μεταβεί στον αρμόδιο Δήμο ή και να προσκομίσει βεβαίωση ταυτοπροσωπίας.

Τόσο οι σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις, όσο και οι βεβαιώσεις ή πιστοποιητικά, θα πρέπει μετά το πέρας της διαλογής να τοποθετηθούν σε ιδιαίτερο φάκελο στον εκλογικό σάκο και να παραδοθούν στο Πρωτοδικείο.γ.- Καταγραφή εκλογέα στους ψηφίσαντες.
Ι.-  Το Μέλος της Εφορευτικής  Επιτροπής που χειρίζεται τον εκλογικό κατάλογο διαγράφει τον εκλογέα (ώστε να αποφευχθεί περίπτωση διπλοψηφίας).
Πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή για τη διαγραφή του ορθού προσώπου, καθόσον η εξεύρεση τυχόν λάθους είναι ιδιαίτερα δυσχερής, ενώ, λόγω της κατάργησης του εκλογικού βιβλιαρίου, υπάρχει άμεσος κίνδυνος διπλοψηφίας.
ΙΙ.- Αντίστοιχα ο Γραμματέας καταγράφει τον συγκεκριμένο εκλογέα (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο και αριθμό εκλογικού καταλόγου) στο Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας.
ΙΙΙ.- Στο στάδιο αυτό της ψηφοφορίας είναι ενδεχόμενο να προκύψουν τα εξής λάθη:
αα.- Εκλογέας που ψήφισε δεν διαγράφηκε από τον εκλογικό κατάλογο, ενώ καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας ή αντίστροφα.
ββ.- Διαγράφηκε από παραδρομή άλλος εκλογέας αντί άλλου.
γγ.- Eκλογέας που ψήφισε, ούτε διαγράφηκε από τον εκλογικό κατάλογο ούτε καταγράφηκε στο πρωτόκολλο ψηφοφορίας.
Τα παραπάνω λάθη είναι βέβαιο ότι, αν δεν εντοπιστούν σε σύντομο χρόνο, θα δημιουργήσουν κατά το κλείσιμο της κάλπης και την καταμέτρηση ασυμφωνίες, με άμεσο αποτέλεσμα καθυστέρηση και εκνευρισμό, αλλά ενδεχομένως και συνέπειες στο κύρος των εκλογών.
Για ευχερή εντοπισμό των δύο πρώτων κατηγοριών λαθών είναι αποτελεσματική η μέθοδος της διαγραφής από τον εκλογικό κατάλογο με διαφορετικού χρώματος μαρκαδόρο ανά συγκεκριμένο αριθμό ψηφισάντων (πχ. ανά 50 ) (ή με άλλες λέξεις οι πρώτοι 50 ψηφοφόροι διαγράφονται με κίτρινο μαρκαδόρο, οι  επόμενοι  50 με κόκκινο κοκ).
Έτσι, αν στο τέλος κάθε 50άδας γίνεται και παραβολή μεταξύ του αριθμού των διαγραμμένων και των καταγραμμένων, το ενδεχόμενο λάθος είναι εύκολο να εντοπισθεί γιατί θα βρίσκεται μέσα σε συγκεκριμένη ομάδα (50άδα) ψηφισάντων.
Για τον εντοπισμό του λάθους της τρίτης κατηγορίας (που είναι το σοβαρότερο, αλλά και σπανιότερο) απαιτείται παράλληλα και η χρησιμοποίηση καταμετρημένων φακέλων σε δεσμίδες του ίδιου αριθμού (πχ. των 50), οπότε κατά την εξάντληση κάθε δεσμίδας θα μπορεί να διαπιστωθεί τυχόν ασυμφωνία.

δ.- Παραλαβή σφραγισμένου και μονογραμμένου (από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο) φακέλου ψηφοφορίας .
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παραδίδει στον εκλογέα ένα μόνο φάκελο, τον οποίο πρώτα  έχει σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και μονογράψει (άρθρο 83§1 του Π.Δ. 26/2012).
Επειδή κατά το παρελθόν υπήρξαν φαινόμενα νοθείας με αφαίρεση σφραγισμένων και μονογραμμένων φακέλων, ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος πρέπει να τους σφραγίζει και μονογράφει έναν-έναν, όταν τους παραδίδει (και όχι μαζικά από πριν).

ΠΡΟΣΟΧΗ:
Οι Δικαστικοί Αντιπρόσωποι μόνο στα Μικτά Εκλογικά Τμήματα Ετεροδημοτών πρέπει, υποχρεωτικά, να αναγράφουν στο φάκελο που παραδίδουν την εκλογική περιφέρεια, όπου ψηφίζει ο συγκεκριμένος εκλογέας, καθόσον όλοι οι φάκελοι ρίπτονται σε μία κοινή κάλπη.

ε.- Παραλαβή πλήρους σειράς ψηφοδελτίων και απόσυρση στο διαχώρισμα (παραβάν).
Ι.-Ο εκλογέας αφού παραλάβει μια πλήρη σειρά ψηφοδελτίων εισέρχεται στο διαχώρισμα (παραβάν) για να επιλέξει το ψηφοδέλτιο που επιθυμεί και να ψηφίσει τον υποψήφιο (ή τους υποψήφιους) της επιλογής του (άρθρο 83§2 του Π.Δ. 26/2012).
ΙΙ.- Ο  εκλογέας είναι υποχρεωμένος αφενός να παραλάβει όλη τη σειρά των ψηφοδελτίων και αφετέρου να εισέλθει στο διαχώρισμα (παραβάν) (άρθρο 83§§ 1 και 4 του Π.Δ. 26/2012),  αλλιώς του απαγορεύεται να ψηφίσει.
ΙΙΙ.- Αν ο εκλογέας, λόγω γήρατος, ασθένειας, αναπηρίας, αναλφαβητισμού κλπ., αδυνατεί να ασκήσει μόνος το Εκλογικό του δικαίωμα, υποβοηθείται στην άσκηση του δικαιώματός του από τον Δικαστικό Αντιπρόσωπο ή Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής (άρθρο 83§3 του Π.Δ. 26/2012).
Απαγορεύεται να εισέλθει στο παραβάν οποιοδήποτε τρίτο πρόσωπο.

στ.- Σταυροί προτίμησης.
Οι εκλογείς δικαιούνται να σημειώσουν στο ψηφοδέλτιο σταυρό (ή σταυρούς) προτίμησης υπέρ υποψηφίων  με μολύβι ή στυλό μαύρης ή γαλάζιας απόχρωσης (άρθρο 73§3 του Π.Δ. 26/2012).
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΑΥΡΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ (άρθρο 72§7 του Π.Δ. 26/2012).

α) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται μέχρι και τρεις (3) βουλευτές μέχρι ένας (1) σταυρός.
β) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από τέσσερις (4) έως και επτά (7) βουλευτές μέχρι δύο (2) σταυροί.
γ) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται από οκτώ (8) έως και δώδεκα (12) βουλευτές μέχρι τρεις (3) σταυροί και
δ) Στις εκλογικές περιφέρειες που εκλέγονται περισσότεροι από δέκα τρεις (13) βουλευτές μέχρι τέσσερις (4) σταυροί.

Για τον Αρχηγό ή Πρόεδρο κάθε κόμματος ή συνασπισμού κομμάτων καθώς και για όσους διατέλεσαν Πρωθυπουργοί σε κυβέρνηση που έλαβε ψήφο εμπιστοσύνης από τη Βουλή δεν απαιτείται σταυρός προτίμησης και αν υπάρχει δεν λαμβάνεται υπόψη (άρθρο 72§8 του Π.Δ. 26/2012).

ζ.- Ρίψη του φακέλου στην κάλπη
Ι.- Ο εκλογέας προσέρχεται στην κάλπη με το φάκελο που παρέλαβε και φέρει τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής και τη μονογραφή του Δικαστικού Αντιπροσώπου (μέσα στον οποίο έχει τοποθετήσει το ψηφοδέλτιο), κλειστό. Το Μέλος της Εφορευτικής Επιτροπής, αφού διαπιστώσει ότι πρόκειται για το φάκελο που του παραδόθηκε, ανασηκώνει το βιβλίο από τη σχισμή της κάλπης και ο εκλογέας ρίχνει μέσα το φάκελο.
ΙΙ.- Απαγορεύεται να απομακρυνθεί εκλογέας από το Εκλογικό Τμήμα αν δεν ρίξει στην κάλπη το φάκελο που του παραδόθηκε.
ΙΙΙ.- Απαγορεύεται να δοθεί δεύτερος φάκελος σε εκλογέα για οποιοδήποτε λόγο αν δεν καταστραφεί ο πρώτος από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο.
η.- Απόδοση στον εκλογέα της ταυτότητάς του και της συμπληρωμένης βεβαίωσης ότι ψήφισε.
Παράλληλα ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος (μόνος ή με τη βοήθεια του Γραμματέα) έχει ήδη συμπληρώσει, εφόσον του έχει ζητηθεί, τη σχετική βεβαίωση, την έχει υπογράψει και την έχει σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής. Η αστυνομική ταυτότητα του εκλογέα και η βεβαίωση παραδίδονται σε αυτόν μόνο αφού ρίξει το φάκελο στην κάλπη.

3.- ΕΙΔΙΚΟΙ ΕΚΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ:
α.- Στρατιωτικοί:
Το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας, του Πυροσβεστικού Σώματος και οι Στρατιωτικοί που υπηρετούν με οποιαδήποτε ιδιότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις ή στο Λιμενικό Σώμα, που είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους Δήμου δικαιούνται να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και στον τόπο που υπηρετούν, οπότε εγγράφονται σε Ειδικούς Εκλογικούς Καταλόγους (άρθρο 27§1 του Π.Δ. 26/2012). Οι εκλογείς αυτοί ψηφίζουν μαζί με τους άλλους εκλογείς στα Εκλογικά Τμήματα που ορίζει ο Αντιπεριφερειάρχης (άρθρο 53§1 του Π.Δ. 26/2012).
β.- Ναυτικοί
Έλληνες ναυτικοί, που υπηρετούν σε πλοίο με ελληνική σημαία και βρίσκονται ή καταπλέουν κατά την ημέρα των εκλογών σε λιμάνι διαφορετικό από εκείνο που είναι εγγεγραμμένοι, ψηφίζουν με ονομαστικές καταστάσεις που συντάσσονται από τον Πλοίαρχο, η υπογραφή του οποίου θεωρείται από το Λιμεναρχείο ή το Τελωνείο ή την Αστυνομία ή το Δήμο, όπου ναυλοχεί το πλοίο. Οι καταστάσεις αυτές, που αποτελούν Ειδικό Εκλογικό Κατάλογο, παραδίδονται στον Πρόεδρο Πρωτοδικών, του τόπου όπου είναι προγραμματισμένο να βρίσκεται το πλοίο κατά την ημέρα της ψηφοφορίας και, στη συνέχεια, ορίζεται συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα για την ψηφοφορία. Σε περιπτώσεις έκτακτης άφιξης του πλοίου σε διαφορετικό λιμάνι η σχετική κατάσταση του Πλοιάρχου, στην οποία βεβαιώνεται υπεύθυνα από αυτόν α) ότι οι συγκεκριμένοι ναυτικοί αποτελούν πλήρωμα του πλοίου, β) ότι οι ναυτικοί αυτοί περιλαμβάνονται στον ειδικό κατάλογο που έχει συνταχθεί κατά τη διάταξη του άρθρου 27§§7 και 8  του ΠΔ 26/2012 και γ) ότι το πλοίο βρίσκεται σε διαφορετικό λιμάνι από το προγραμματισμένο για λόγους ανώτερης βίας, αφού θεωρηθεί από το Λιμεναρχείο ή το Τελωνείο ή την Αστυνομία ή το Δήμο, όπου ναυλοχεί το πλοίο, παραδίδεται απ’ ευθείας στον Πρόεδρο της Εφορευτικής Επιτροπής οποιουδήποτε Εκλογικού Τμήματος του λιμένα (άρθρο 27§7 του Π.Δ. 26/2012).

4.- ΨΗΦΟΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΕΚΛΟΓΕΩΝ:
            α.- Δικαστικός Αντιπρόσωπος  (Έφορος Δικαστικών Αντιπροσώπων και αναπληρωματικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι).
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ασκεί το εκλογικό του δικαίωμα στο Εκλογικό Τμήμα που είναι διορισμένος (ψηφίζοντας τους υποψήφιους της εκλογικής περιφέρειας αυτής), εφόσον είναι εγγεγραμμένος σε εκλογικό κατάλογο Δήμου του Κράτους. Για το σκοπό αυτό υπογράφει σχετική υπεύθυνη δήλωση, στην οποία αναφέρεται ο δήμος, στην οποία είναι εγγεγραμμένος (άρθρο 69§1 του Π.Δ. 26/2012).
Τα ίδια ισχύουν για τον Έφορο των Δικαστικών Αντιπροσώπων, ο οποίος -με τις παραπάνω προϋποθέσεις- δικαιούται να ψηφίσει σε οποιοδήποτε Εκλογικό Τμήμα της περιφέρειάς του, ενώ οι αναπληρωματικοί Δικαστικοί Αντιπρόσωποι ψηφίζουν σε Εκλογικό Τμήμα που τους ορίζει ο Έφορος, υποβάλλοντας και αυτοί την παραπάνω υπεύθυνη δήλωση (άρθρο 69§1 του Π.Δ. 26/2012).
β.- Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής (όχι ο Γραμματέας) ψηφίζουν στο Εκλογικό Τμήμα που ασκούν τα καθήκοντά τους, ακόμα και αν δεν είναι εγγεγραμμένοι στο συγκεκριμένο εκλογικό κατάλογο, οπότε γίνεται ειδική σημείωση στο Πρωτόκολλο ψηφοφορίας (άρθρο 62§1 του Π.Δ. 26/2012). Στο Εκλογικό Τμήμα που ασκεί τα καθήκοντά του, για την ταυτότητα του νομικού λόγου, ψηφίζει και ο διερμηνέας της τουρκικής γλώσσας (όπου προβλέπεται άρθρο 64 του Π.Δ. 26/2012), αφού χωρίς αυτόν δεν μπορεί να διενεργηθεί η ψηφοφορία.

Ο Γραμματέας ψηφίζει μόνο στο Εκλογικό Τμήμα που είναι εγγεγραμμένος.

γ) Υποψήφιοι Βουλευτές ψηφίζουν σε οποιοδήποτε Εκλογικό Τμήμα της περιφέρειάς τους (άρθρο 88§3 του Π.Δ. 26/2012).

δ) Άνδρες φρουράς
Σε περίπτωση που διατίθεται φρουρά στρατιωτών για τη φύλαξη Εκλογικού Τμήματος, το προσωπικό αυτής, που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τέσσερα (4) άτομα, ψηφίζει στο Εκλογικό Τμήμα που φρουρεί (άρθρο 54 του Π.Δ. 26/2012), εφόσον είναι εγγεγραμμένοι σε εκλογικό κατάλογο, σύμφωνα με ονομαστικές καταστάσεις που υπογράφονται από το Διοικητή της Μονάδας, στην οποία υπάγονται και αποστέλλονται απευθείας στον Δικαστικό Αντιπρόσωπο  του συγκεκριμένου Εκλογικού Τμήματος (άρθρο 82§5 του Π.Δ. 26/2012), που οφείλει να βεβαιώσει με πρακτικό ότι οι συγκεκριμένοι άνδρες αποτελούσαν τη φρουρά του Εκλογικού Τμήματος. (άρθρο 82§6 του Π.Δ. 26/2012).

5.- ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ
α.- Για κάθε παράβαση της εκλογικής διαδικασίας (συμπεριλαμβανόμενης και της διαλογής) κάθε εκλογέας, υποψήφιος ή Αντιπρόσωπος δικαιούται να υποβάλει ένσταση αποκλειστικά εγγράφως. Η ένσταση καταχωρείται στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.
Γενικά  τα  περί ενστάσεων προβλέπονται στο άρθρο 85 του Π.Δ. 26/2012).
β.- Η υποβολή ενστάσεως δεν διακόπτει την ψηφοφορία (άρθρο 85§2 του Π.Δ. 26/2012).
γ.- Για τις ενστάσεις αποφασίζει αιτιολογημένα η Εφορευτική Επιτροπή κατά πλειοψηφία (και αφού ακουσθεί η γνώμη του Δικαστικού Αντιπροσώπου) είτε αμέσως είτε μετά το πέρας της ψηφοφορίας (άρθρο 85§3 του Π.Δ. 26/2012).
δ.- Τόσο οι ενστάσεις, όπως προειπώθηκε, όσο και οι αποφάσεις επί αυτών  καταχωρούνται  στο Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής.
         


ΣΤ

ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ

 ΚΑΙ ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

 

1.- ΠΕΡΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
2.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
3.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ
4.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
5.- ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ
6.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
7.- ΣΥΝΤΑΞΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
8.- ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

1.- ΠΕΡΑΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
α.- Την  καθορισμένη από το Πρόγραμμα ώρα (δηλαδή στις 19.00' ) λήγει η ψηφοφορία και κηρύσσεται αποπερατωμένη (άρθρο 50§1 και 89§1 του Π.Δ. 26/2012).
β.- Σε περίπτωση, όμως, που υπάρχουν παρόντες εκλογείς, οι οποίοι δεν έχουν ψηφίσει, η ψηφοφορία παρατείνεται μέχρι να ψηφίσουν και αυτοί (άρθρο 89§1 του Π.Δ. 26/2012), ενώ συντάσσεται σχετικό Πρακτικό παράτασης  της ψηφοφορίας.
γ.- Μετά κλείνουν οι πόρτες του εκλογικού καταστήματος (άρθρο 89§2 του Π.Δ. 26/2012) καθώς και τα κινητά τηλέφωνα των μελών της Εφορευτικής Επιτροπής, του Γραμματέα και των Αντιπροσώπων των Συνδυασμών (ενδείκνυται να απαγορευτεί η λειτουργία  των κινητών τηλεφώνων και κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας).

2.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
α.- Στη συνέχεια κλείνεται το πρωτόκολλο ψηφοφορίας με σχετική πράξη του παρακάτω περιεχόμενου:
«Στο σημείο τούτο και ώρα ...  κλείνεται το πρωτόκολλο αυτό με σύνολο ψηφισάντων ...  μεταξύ  των οποίων ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος -στην περίπτωση που έχει δικαίωμα  ψήφου-».
...            , 25 Ιανουαρίου 2015

Η ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Η Εφορευτική Επιτροπή  Ο Γραμματέας  Οι Αντιπρόσωποι των
                                                                      Συνδυασμών»

β.- Ακολούθως απαιτείται να γίνει παραβολή μεταξύ του αριθμού των ψηφισάντων (από το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας) και των μη ψηφισάντων (από τον εκλογικό κατάλογο).
Οι δύο αυτοί αριθμοί πρέπει να συμφωνούν με τον αριθμό των εγγεγραμμένων, εφόσον προστεθούν στους τελευταίους και τα πρόσωπα των μη εγγεγραμμένων εκλογέων που ψήφισαν. Αν υπάρχει ασυμφωνία είναι σκόπιμο να εξευρεθεί το λάθος προτού ανοίξει η κάλπη.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να προσμετρηθούν και τα πρόσωπα που έχουν ψηφίσει χωρίς να είναι εγγεγραμμένα στον Εκλογικό κατάλογο (Δικαστικός Αντιπρόσωπος και τυχόν άλλοι).

3.- ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΡΓΟΥ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
α.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος, τα Μέλη της Εφορευτικής  Επιτροπής και ο Γραμματέας καταλαμβάνουν τις τρεις πλευρές του τραπεζιού.
β.- Η τέταρτη πλευρά παραμένει ελεύθερη για να παρακολουθούν τη διαδικασία και να κρατούν τις σημειώσεις τους οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών από το δικό τους τραπέζι, που τοποθετείται δίπλα στο κεντρικό.
γ.- Κατά το πρώτο στάδιο της καταμέτρησης των φακέλων ολόκληρη η Εφορευτική Επιτροπή και ο Γραμματέας θα ασχοληθούν με αυτή.
δ.- Κατά το δεύτερο στάδιο της διαλογής:
I.- Τα δύο Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα ασχοληθούν με το άνοιγμα των φακέλων,
ΙΙ.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα ασχοληθεί με τον προέλεγχο, την αρίθμηση, την καταγραφή ολογράφως του αριθμού των σταυρών προτίμησης και τη μονογράφηση ψηφοδελτίου και των σταυρών προτίμησης και
ΙΙΙ.- Ο Γραμματέας και τα δύο άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής με την καταγραφή των ψηφοδελτίων στα Βιβλία Διαλογής.

4.- ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΛΠΗΣ-ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗ ΦΑΚΕΛΩΝ
α.- Αφού διαπιστωθεί το αλύμαντο των σφραγίδων της κάλπης (άρθρο 89§3 ΠΔ 92/2012), αφαιρούνται οι ταινίες, ξεκλειδώνεται η κάλπη και αδειάζεται με προσοχή το περιεχόμενό της επάνω στο τραπέζι, ώστε να παραμείνει εντελώς κενή.
β.- Τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής Γραμματέας και ο Δικαστικός  Αντιπρόσωπος σχηματίζουν δεσμίδες, των πενήντα –50 - συνήθως φακέλων, που συγκρατούνται με λαστιχάκια. Ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα είναι χρήσιμη μια δεύτερη καταμέτρηση για επαλήθευση.
γ.- Αν ο αριθμός των ψηφοδελτίων συμφωνεί με τους ψηφίσαντες, επανατοποθετούνται οι δεσμίδες στην κάλπη (που παραμένει με κλειστό το καπάκι δίπλα στο Δικαστικό Αντιπρόσωπο) και αρχίζει η διαλογή.
δ.-  Αν  υπάρχει διαφορά καταρχάς γίνεται, επίμονα και επανειλημμένα,  προσπάθεια εντοπισμού του λάθους.
ε.- Σε περίπτωση που πλεονάζουν φάκελοι:
Ι) Ελέγχεται αν όλοι έχουν τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής.
ΙΙ) Αν υπάρχουν ασφράγιστοι αφαιρούνται και απορρίπτονται από αυτούς, τυχαίως, τόσοι, ώστε να συμφωνήσει ο αριθμός των ψηφισάντων με τους φακέλους.
ΙΙΙ) Αν υπάρχει ακόμα πλεόνασμα, αφαιρείται, τυχαίως, από τους υπόλοιπους αντίστοιχος με το πλεόνασμα αριθμός φακέλων και καταγράφεται το ψηφοδέλτιό τους στην ειδική θέση του Πρακτικού αρ. 2. Για όλη τη διαδικασία αυτή γίνεται σχετική αναφορά στην ειδική θέση του Πρακτικού αρ. 2 (άρθρο 90§§3-6 του Π.Δ. 26/2012).
στ.- Σε περίπτωση που οι φάκελοι υπολείπονται των ψηφισάντων ο νόμος δεν προβλέπει διαδικασία, αλλά το πρόβλημα καταγράφεται στο Βιβλίο Πρακτικών.

5.- ΔΙΑΛΟΓΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΩΝ

Συνοπτικό Διάγραμμα

α.- Εξαγωγή ψηφοδελτίου
β.- Αναγνώριση ως εγκύρου
γ.- Αρίθμηση ψηφοδελτίου
δ.- Καταγραφή ολογράφως αριθμού σταυρών
ε.- Μονογράφηση ψηφοδελτίου
στ.- Μονογράφηση σταυρών προτίμησης
ζ.- Καταγραφή στα Βιβλία Διαλογής
η.- ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ

α.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος τοποθετεί στο τραπέζι την πρώτη δεσμίδα  των ψηφοδελτίων (50άδα).
Τα μέλη της Εφορευτικής, που έχουν ορισθεί προς τούτο, ανοίγουν  (με προσοχή) τους φακέλους και τοποθετούν τα ψηφοδέλτια ανοικτά πάνω στο τραπέζι. Αν σκιστεί κατά το άνοιγμα κάποιο ψηφοδέλτιο γίνεται πάνω στο ψηφοδέλτιο σχετική σημείωση από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και υπογράφεται από αυτόν.
β.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος παίρνει ένα-ένα τα ψηφοδέλτια στα χέρια του και ελέγχει την εγκυρότητά τους.
γ,δ,ε,στ.- Στη συνέχεια (για τα έγκυρα ψηφοδέλτια): Ι) διαβάζει μεγαλόφωνα τον αύξοντα αριθμό του (κατά τη σειρά της εξαγωγής), το συνδυασμό που αφορά και τους σταυροδοτημένους υποψήφιους, ΙΙ) καταγράφει  τον αύξοντα αριθμό του επάνω στο ψηφοδέλτιο (ώστε αυτό να αποκτήσει ταυτότητα), ΙΙΙ) καταγράφει ολογράφως πάνω στο ψηφοδέλτιο τον αριθμό των σταυρών του ή την ανυπαρξία τους (π.χ. κανένας, ένας, δύο κοκ), ΙV) μονογράφει τόσο στη σημείωσή του αυτή, όσο και δίπλα από κάθε σταυρό προτίμησης και V) τοποθετεί το ψηφοδέλτιο στο τραπέζι σε στοίβες κατά συνδυασμό (άρθρο 91§1 του Π.Δ. 26/2012).

Πρέπει να επισημανθεί ιδιαίτερα η υποχρέωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου για την αρίθμηση και μονογράφηση των ψηφοδελτίων, την αναγραφή σε αυτά ολογράφως του αριθμού των σταυρών  και για τη μονογράφηση του κάθε σταυρού δίπλα από αυτόν, καθόσον οι σχετικές παραλείψεις καθιστούν είτε ολόκληρο το ψηφοδέλτιο άκυρο (παράλειψη αρίθμησης ή μονογράφησης) είτε τους σταυρούς προτίμησης (παράλειψη καταγραφής των σταυρών προτίμησης ολογράφως και μονογράφηση κάθε σταυρού) (άρθρο 72§10 του Π.Δ. 26/2012 αλλά και Α.Ε.Δ. 24/2001, 9/2001, 2/1998, 81/1997)

ζ.- Ταυτόχρονα ο Γραμματέας και τα άλλα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής καταχωρούν τον αριθμό του ψηφοδελτίου στη μερίδα (έναν αριθμό σε κάθε τετραγωνάκι) του συγκεκριμένου Συνδυασμού και του συγκεκριμένου υποψηφίου (ή υποψηφίων) στα Βιβλία Διαλογής ψήφων υπέρ των Συνδυασμών και υπέρ των Υποψηφίων αντίστοιχα.
Είναι σκόπιμο στο τέλος κάθε πενηντάδας να γίνεται επαλήθευση για ανεύρεση τυχόν λάθους στην αρίθμηση.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: α) Όπως προαναφέρθηκε, Αρχηγός ή Πρόεδρος κάθε κόμματος ή συνασπισμού καθώς και εκείνοι που διατέλεσαν κοινοβουλευτικοί Πρωθυπουργοί δεν χρειάζονται σταυρό προτίμησης και εφόσον υπάρχει τέτοιος δεν λαμβάνεται υπόψη. β) Σε περίπτωση που το ψηφοδέλτιο έχει περισσότερους από τους επιτρεπόμενους σταυρούς προτίμησης αυτό είναι, καταρχήν, έγκυρο για το συνδυασμό, χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι σταυροί προτίμησης (άρθρο 72§9 του Π.Δ. 26/2012).

η.- ΑΚΥΡΑ - ΛΕΥΚΑ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΑ
I.- Καταρχήν πρέπει να επισημανθεί ότι τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια δεν λαμβάνουν το γενικό αύξοντα αριθμό των εγκύρων ψηφοδελτίων, αλλά έχουν δική τους αρίθμηση (πχ. άκυρο 1,2, ... ή λευκό 1,2,...). Τα λευκά ψηφοδέλτια δεν προσμετρώνται στα έγκυρα με ρητή νομοθετική διάταξη (άρθρο 98§8 Π.Δ. 26/2012).
II.- Κάθε άκυρο ψηφοδέλτιο συρράπτεται μαζί με το φάκελό του και τοποθετείται στη σωρό των άκυρων.
III.- Οι περιπτώσεις των άκυρων ψηφοδελτίων περιγράφονται στις διατάξεις των άρθρων 76, 70§3, 73§1,2 και 3, 74§6 και 7 και 4 του άρθρου 75 του Π.Δ. 26/2012).
IV.- Οι συνηθέστερες περιπτώσεις αναμφίβολα άκυρων ψηφοδελτίων είναι:
αα.- Ο φάκελος είναι κενός ή δεν περιέχει ψηφοδέλτιο.
ββ.- Το ψηφοδέλτιο δεν περιέχεται σε κανονικό φάκελο (άρθρο 76 περ. στ΄ του Π.Δ. 26/2012).
γγ.- Ο φάκελος περιέχει περισσότερα του ενός ψηφοδέλτια ανεξάρτητα αν είναι του ίδιου Συνδυασμού ή διαφορετικών, έγκυρα ή άκυρα (άρθρο 76 περ. δ΄ του Π.Δ. 26/2012) (ΑΕΔ 11/2011, 26/2001, 40/1995).
δδ.- Το ψηφοδέλτιο δεν είναι έντυπο (άρθρο 72 του Π.Δ. 26/2012), ή δεν είναι της συγκεκριμένης εκλογικής περιφέρειας (άρθρο 76 περ. ε΄ του Π.Δ. 26/2012), ή έχει ουσιωδώς διαφορετικό χρώμα ή διαστάσεις (άρθρο 76 περ. α΄ και β΄του Π.Δ. 26/2012).
εε.- Το ψηφοδέλτιο (ή και ο φάκελος στον οποίο βρίσκεται) φέρει αλλοιώσεις, υπογραμμίσεις, διαγραφές ή περιέχει λέξεις ή φράσεις (άρθρο 73§§1 και 75§4 του Π.Δ. 26/2012).
Αυτές είναι άλλωστε περιπτώσεις σκόπιμα άκυρων ψηφοδελτίων, όπου δεν γεννάται αμφισβήτηση.
V.- Ζητήματα γεννώνται κατά την ερμηνεία και εφαρμογή της διάταξης της παρ. 2 του άρθρου 73 του Π.Δ. 26/2012 κατά την οποία είναι άκυρο το ψηφοδέλτιο που φέρει στίγματα ή σημεία, τα οποία δύνανται να αποτελέσουν διακριτικά γνωρίσματα (σημάδια), που παραβιάζουν το απόρρητο της ψήφου.

Όπως έχει παγιωθεί νομολογιακά, διακριτικό γνώρισμα που παραβιάζει το επιβαλλόμενο από το άρθρο 51§3 του Συντάγματος απόρρητο της ψηφοφορίας αποτελεί μόνο εκείνο το σημείο, στίγμα, σχίσιμο, κηλίδα, γραμμή, τελεία κλπ., το οποίο δεν είναι τυχαίο, αλλά κατά τα διδάγματα της λογικής και της ανθρώπινης εμπειρίας, μπορεί να οδηγήσει στον προσδιορισμό, αμέσως ή εμμέσως, του εκλογέα που ψήφισε με το συγκεκριμένο ψηφοδέλτιο (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 11/2011, 9/2001, 40/1995, 26/1994, 39/1991, 36/1991, 33/1991, 31/1991, 14/1990. 11/1990, ΣτΕ 343/2004).
Το ζήτημα αν συντρέχουν κάθε φορά οι παραπάνω προϋποθέσεις είναι πραγματικό και κρίνεται ενόψει του είδους των σημείων, της θέσης αυτών, του τρόπου της χάραξής τους και των λοιπών στοιχείων, από τα οποία μπορεί να συναχθεί το τυχαίο ή σκόπιμο της ύπαρξής τους (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 17/2001, 18/2001). Σε περίπτωση αμφιβολίας το ψηφοδέλτιο πρέπει να θεωρείται έγκυρο, ενόψει της συνταγματικής κατοχύρωσης του εκλογικού δικαιώματος (μεταξύ άλλων ΑΕΔ 11/2011, 1/2009, 37/2008, 16/2005, 9/2001, 26/1999).
Με γνώμονα τα παραπάνω και κατά περίπτωση:
αα) Έχει κριθεί ως άκυρο το ψηφοδέλτιο που:
a.- Έφερε σταυρό πράσινου χρώματος (ΑΕΔ 38/95 ΔιΔιΚ 4, 949) ή οποιουδήποτε άλλου χρώματος (πέρα από το επιτρεπόμενο μαύρο ή γαλάζιο) (ΑΕΔ 11/2011, ΑΕΔ 1/2009, 37/2008, 16/2005, 9/2001, 26/1999).
b.- Ήταν κομμένο κατά την άνω αριστερή γωνία του (ΑΕΔ 38/1995).
c.- Έφερε γραμμή πλαγίως και καθέτως γραμμένη με μπλέ στυλό (AΕΔ 38/95).
d.- Έφερε ημισέληνο σε σχήμα παρένθεσης, εμπρός από το όνομα υποψηφίου (ΣτΕ 1260/2000).
e.- Έφερε αρχικά υποψηφίου ή αστερίσκο αντί σταυρού (ΑΕΔ 9/2001, ΔΕφΑ 3724/1986 ΕλΔ 28, 218) ή V (ΑΕΔ 9/2001, ΣτΕ 1322/2000).
f.- Έφερε σταυρό μέσα σε κύκλο (ΑΕΔ 9/2001) ή σε άλλη θέση του ψηφοδελτίου, και όχι δίπλα σε όνομα υποψηφίου (ΑΕΔ 11/2011,
g.-Έφερε στίγματα, προσδιοριστικά της ταυτότητας του εκλογέα (ΑΕΔ 26/94 ΔιΔικ 7, 361).
h.- Έφερε κηλίδα από μελάνη στο διάκενο μεταξύ ονόματος και επωνύμου υποψηφίου (ΣτΕ 1400/2000).
i.- Έφερε το χαρακτηριστικό γράμμα Χ στην οπίσθια πλευρά του (ΣτΕ 1322/2000).
j.- Ήταν διπλωμένο κατά ιδιόρρυθμο τρόπο (και όχι κατά τον συνήθη) (ΕΑ 10.070/82 ΕλΔ 24, 113).

ββ.- Αντίθετα έχει κριθεί ως έγκυρο το ψηφοδέλτιο που:
a.- Έφερε σταυρό προτίμησης σημειωμένο κακότεχνα (ΑΕΔ 38/95), ο οποίος δεν έχει τις γραμμές του εντελώς κάθετες μεταξύ τους (ώστε το σημείο  να  μοιάζει  με  Χ) ή απόλυτα ευθείες ή τις τέσσερις πλευρές του ισομεγέθεις ή (ΑΕΔ 9/2001, ΔΕφΑθ  3724/86 ΕλΔ 28,  218,  ΕΑ 9719/82 ΕλΔ 24, 670), ή με  περισσότερες από μία προσπάθειες (ΑΕΔ 9/2001, ΠΠΘεσ. 981/82 Αρμ. 37, 524) γιατί κατά την κοινή πείρα οι ιδιορρυθμίες αυτές και παρεκκλίσεις οφείλονται σε πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται ο γραφικός χαρακτήρας κάθε ψηφοφόρου, η όρασή του, η ηλικία του, η σπουδή κατά τη χάραξη  και οι ειδικές αντικειμενικές και ψυχολογικές συνθήκες κάτω από τις οποίες διεξάγεται η ψηφοφορία (ΑΕΔ 11/2011, 9/2005, 1/2009, 37/2008, 16/2005, 9/2001, 44/78, 49/78, ΣτΕ 244/2004, 343/2004, ΔΕφΑθ 3724/1986  ΕΑ  1/79, 723/79, ΔΠρ.Θεσ 18/1986 Αρμ 41, 63).
b.- Έφερε σταυρό χαραγμένο με μαρκαδόρο ή μολυβίδα (ΕΑ 9719/82).
c.- Έφερε αποτύπωμα από σταυρό προτίμησης χαραγμένο σε προηγούμενο ψηφοδέλτιο (ΕΑ  10.070/82 ΕλΔ 24, 113).
d.- Έφερε (το ίδιο ψηφοδέλτιο) σταυρούς με διάφορο χρώμα μελάνης -μαύρο και μπλέ ή γαλάζιο και μπλέ (ΑΕΔ 11/2011, 10/2009, 1/2009, 26/2001, 84/1997, ΣτΕ 3776/92 ΕΔΔΔ 38,88 με  μειοψηφία, ΣτΕ 244/2004, 343/2004). ή οι σταυροί είχαν χαραχθεί με διαφορετικό τρόπο στο ίδιο ψηφοδέλτιο, όπως η θέση ενός κανονικού σταυρού και ενός σταυρού σε σχήμα Χ ή ενός κανονικού σταυρού και ενός κακοσχηματισμένου σταυρού σε διαφορετικούς υποψηφίους (αφού μάλιστα είναι σύνηθες το φαινόμενο να παρέχεται εκ των προτέρων στον ψηφοφόρο ψηφοδέλτιο με σημειωμένο τον σταυρό προτιμήσεως από το εκλογικό κέντρο του υποψηφίου και ο ψηφοφόρος να προσθέτει και άλλο σταυρό υπέρ άλλου υποψηφίου της επιλογής του), εφόσον η θέση, ο αριθμός των σταυρών ή ο τρόπος χαράξεως αυτών δεν συνδέονται, με πρόθεση αποκαλύψεως της ταυτότητας του ψηφοφόρου, δεν επάγονται ακυρότητα του ψηφοδελτίου (ΑΕΔ 11/2011, 10/2009, 1/2009, 18/2001, 26/2001, 84/1997, 54/1995).
e.- Έφερε «τυχαίες και ανεπαίσθητες» μελανιές στην πίσω πλευρά (ΑΕΔ 26/94 ΔιΔικ 7, 361).
f.- Έφερε σταυρούς προτίμησης χαραγμένους σε διάφορη πλευρά (ένα δεξιά και ένα αριστερά) ΑΕΔ 26/1999, 38/95), η σημείωση δύο συνεχομένων σταυρών από τη μία ή την άλλη πλευρά του ίδιου ή άλλου ονόματος (ΑΕΔ 11/2011).
g.- Έφερε σταυρούς προτίμησης σε περισσότερους από τους επιτρεπόμενους υποψήφιους, αλλά σε περισσοτέρους από τους μισούς υποψηφίους (ΑΕΔ 11/2011, 16/2005, 26/2001, 88/1997)
VI.-  Είναι  αυτονόητο ότι οι περιπτώσεις ακύρωσης αμφισβητούμενων ψηφοδελτίων πρέπει να κρίνονται με πολλή σύνεση και ψυχραιμία, γιατί η ακύρωση έγκυρων ψηφοδελτίων συνιστά αλλοίωση της λαϊκής βούλησης.
Προς τούτο είναι σκόπιμο όπως τα σχετικά ψηφοδέλτια κατακρατούνται τελευταία (χωρίς να αριθμηθούν), για να διαπιστωθεί αν το πρόβλημά τους είναι επαναλαμβανόμενο ή μεμονωμένο και για να κριθούν, τελικώς, όλα μαζί με ενιαίο τρόπο.Ζ

ΤΕΛΕΥΤΑΙΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ
ΣΤΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ-ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ
2.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ. 2 ΚΑΙ
ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
4.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ
5.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
6.- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΕΦΟΡΟ

1.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΗΛΕΓΡΑΦΗΜΑΤΩΝ (άρθρο 91§2 ΠΔ 26/2012)
α.- Μετά την ολοκλήρωση της διαλογής αθροίζονται οι ψήφοι που έλαβε ο κάθε Συνδυασμός από το σχετικό Βιβλίο Διαλογής και εξάγονται τα αποτελέσματα, που καταγράφονται στο Βιβλίο Διαλογής (στο τέλος της μερίδας κάθε Συνδυασμού και κάθε Υποψηφίου).
β.- Τα αποτελέσματα αυτά καταγράφονται στο σχετικό έντυπο του τηλεγραφήματος που αφορά τις ψήφους υπέρ των Συνδυασμών (φροντίζουμε να εκδοθούν με καρμπόν και αρκετά αντίγραφα προκειμένου να χορηγηθούν στους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών επίσημα αντίγραφα των τηλεγραφημάτων).
γ.- Το σχετικό τηλεγράφημα με πλήρως συμπληρωμένα τα στοιχεία και αφού ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος:
Ι.- Το υπογράψει,
ΙΙ.- Αναγράψει καθαρά το ονοματεπώνυμό του (κάτω από την υπογραφή)
Και      ΙΙΙ.- Το σφραγίσει με τη σφραγίδα της Εφορευτικής Επιτροπής,
το παραδίδει αμέσως στον προς τούτο υπεύθυνο υπάλληλο του Δήμου (αγγελιοφόρο), που περιμένει έξω από το Εκλογικό Τμήμα για να το αποστείλει στη Νομαρχία (άρθρο 91§3 του Π.Δ. 26/2012). Η σχετική παράλειψη επάγεται και ποινικές κυρώσεις για το Δικαστικό Αντιπρόσωπο (άρθρα 93§3 και 118 του Π.Δ. 26/2012).
δ.- Στη συνέχεια επαναλαμβάνεται η ίδια διαδικασία όσο αφορά τα αποτελέσματα των ψήφων υπέρ των υποψηφίων Βουλευτών.

            Ενώ, όπως προειπώθηκε, δεν προβλέπεται από το νόμο διακοπή της ψηφοφορίας, προβλέπεται διακοπή της διαλογής υπό τις προϋποθέσεις και διαδικασία του άρθρου 92 του Π.Δ. 26/2012. Είναι πάντως σκόπιμο η διακοπή να αποφεύγεται.

2.- ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ ΑΡ.  2 ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ ΤΟΥ
Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο, ταυτόχρονα με τη συμπλήρωση των τηλεγραφημάτων, να συμπληρώνεται και  Πρακτικό αρ. 2 με τα αντίγραφά του.
Στη συνέχεια πρέπει να αποκοπούν τα αντίστοιχα αντίγραφα του Πρακτικού 2 από το Βιβλίο, να συρραφούν (και να σφραγιστούν στο ενδιάμεσο των σελίδων), ώστε να αποτελέσουν αυτοτελή πρωτότυπα.
Μετά τη συμπλήρωση του Πρακτικού αρ.  2 (και των δύο αντιγράφων του) υπογράφονται - τόσο το πρωτότυπο όσο και τα αντίγραφα πρωτοτύπως (και όχι με τα καρμπόν)- από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, την Εφορευτική Επιτροπή,  το Γραμματέα και τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών (άρθρο 93§2 του Π.Δ. 26/2012).


3.- ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΔΙΑΛΟΓΗΣ
Τα Βιβλία Διαλογής Ψήφων κλείνονται στο τέλος τους με σχετική Πράξη
«Στο σημείο αυτό κλείνονται τα παραπάνω Βιβλία. Κάθε Συνδυασμός και κάθε υποψήφιος έλαβαν αντίστοιχα το συνολικό αριθμό ψήφων, που αναγράφονται παραπάνω.
(τόπος), 6 Μαΐου 2012
Η Εφορευτική Επιτροπή   Ο Γραμματέας  Οι Αντιπρόσωποι των Συνδυασμών»
και υπογράφονται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο, τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και τους Αντιπροσώπους των Συνδυασμών (άρθρο 93§1 του Π.Δ. 26/2012).

4.- ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΣΑΚΟΥ

Συνοπτικό Διάγραμμα Περιεχομένου τους

α.- Εκλογικός Κατάλογος
β.- Βιβλίο Πρωτοκόλλου Ψηφοφορίας
γ.- Βιβλίο Πράξεων της Ε.Ε.
δ.- Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Συνδυασμών
ε.- Βιβλίο Διαλογής Ψήφων υπέρ Υποψηφίων
στ.- Ψηφοδέλτια (κατά Συνδυασμούς, πλέον άκυρα-
λευκά).
Μετά το πέρας των παραπάνω εργασιών:
I.- Τοποθετούνται τα ψηφοδέλτια σε δέματα κατά Συνδυασμούς (εάν υπάρχουν μεγάλοι φάκελοι μέσα σε αυτούς), ενώ σε ιδιαίτερα δέματα (ή φακέλους) τοποθετούνται τα άκυρα και τα λευκά ψηφοδέλτια.
ΙΙ.- Τοποθετούνται στον εκλογικό σάκο ο εκλογικός κατάλογος, το Πρωτόκολλο Ψηφοφορίας, το Βιβλίο Πράξεων της Εφορευτικής Επιτροπής, μαζί με τα δύο Βιβλία Διαλογής.
Στη συνέχεια ο εκλογικός σάκος κλείνεται και σφραγίζεται (άρθρο 94§1 του Π.Δ. 26/2012).

5.- ΕΓΓΡΑΦΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ
Ακολούθως  παραδίνονται στο Γραμματέα το απόσπασμα του Πρακτικού αρ. 1 (βλ. Παράρτημα) και η βεβαίωση άσκησης των καθηκόντων του (βλ. Παράρτημα), υπογραμμένα από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο και τα Μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής και σφραγισμένα με τη σφραγίδα της.

Στην περίπτωση που ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ήταν αρχικά αναπληρωτής και διορίστηκε ως τακτικός θα πρέπει να μεριμνήσει  να  εκδοθεί και για τον ίδιο σχετική βεβαίωση (βλ.  Παράρτημα)  που πρέπει να φέρει τις υπογραφές του Γραμματέα και των λοιπών Μελών της Εφορευτικής Επιτροπής και τη σφραγίδα της, για να μπορέσει να εισπράξει τη συμπληρωματική αποζημίωση.

6.- ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΕΚΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
Στο τέλος τοποθετείται το αχρησιμοποίητο εκλογικό υλικό (σφραγίδα, ταμπόν, γραφική ύλη, αχρησιμοποίητα ψηφοδέλτια, λουκέτα) μέσα στην κάλπη και παραδίνεται στον αρμόδιο υπάλληλο του  Δήμου (άρθρο 93§3 ΠΔ 26/2012) Στην πράξη, επειδή συνήθως δεν υπάρχει υπάλληλος εγκαταλείπεται η κάλπη στο Εκλογικό Τμήμα.

7.- ΑΝΑΦΟΡΑ ΕΦΟΡΟΥ
Προτού αποχωρήσει από το εκλογικό κατάστημα ο Δικαστικός  Αντιπρόσωπος φροντίζει για τη σύνταξη της αναφοράς του προς τον Έφορο (άρθρο 66§3 του Π.Δ. 26/2012) (βλ. Παράρτημα), καθώς και το ειδικό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών, προκειμένου να πληρωθεί αυτός ή/και ο Γραμματέας.

 Η

ΤΕΛΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ


Συνοπτικό Διάγραμμα Παράδοσης Εγγράφων

1.- ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
Αντίγραφο Πρακτικού αρ. 2
2.- ΕΦΟΡΟΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ
α.- Αναφορά
3.- ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ
Εκλογικός Σάκος
4.- ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ:
Αντίγραφο Πρακτικού αρ. 2

ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
1.- O Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να παραδώσει:
α.-  Στο Δήμαρχο το ένα αντίγραφο του Πρακτικού αρ. 2  (άρθρο 93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευταίο του Π.Δ. 26/2012).
β.- Στον Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων (που εδρεύει στην έδρα του Πρωτοδικείου της Πρωτεύουσας του Νομού) την αναφορά του (άρθρο 66§3 του Π.Δ. 26/2012).
γ) Στον Πρόεδρο Πρωτοδικών της Πρωτεύουσας του Νομού το σάκο με τα εκλογικά έγγραφα και τα ψηφοδέλτια (άρθρο 94§§1, 3,4 και 5 του Π.Δ. 26/2012), καθώς και συμπληρωμένο το ειδικό έντυπο του Υπουργείου Οικονομικών.
δ.- Στον Αντιπεριφερειάρχη αντίγραφο του Πρακτικού αρ. 2 (άρθρο 93§2 στοιχ. ι΄ εδ. τελευταίο του Π.Δ. 26/2012).
2.- Επειδή η παράδοση των παραπάνω εγγράφων συνεπάγεται κυρώσεις  (και ποινικές) για το Δικαστικό Αντιπρόσωπο πρέπει για κάθε παράδοση να λαμβάνει απόδειξη.
3.- Οι παραπάνω ενέργειες και κυρίως η παράδοση του σάκου πρέπει να γίνει αυθημερόν .
4.- Όπου λόγω των συνθηκών της περιοχής (μεγάλη απόσταση, κακός  δρόμος  ή και ανυπαρξία συγκοινωνιακού μέσου) καθιστούν την παράδοση αδύνατη, αυτή πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό.
5.- Όπου λόγω των ειδικών συνθηκών (κυρίως αφορά τα νησιά του Αιγαίου) είναι ιδιαίτερα δυσχερής η παράδοση του εκλογικού σάκου στο αρμόδιο Πρωτοδικείο, προβλέπεται  η δυνατότητα παράδοσης στο πλησιέστερο (άρθρο 94§1 του Π.Δ. 26/2012).
Θ

ΕΙΔΙΚΑ ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ


            Στις Βουλευτικές Εκλογές της 25ης Ιανουαρίου 2015 έχει προβλεφθεί η λειτουργία εκλογικών τμημάτων «ετεροδημοτών», δηλαδή εκλογέων που διαμένουν σε Δήμο διαφορετικής εκλογικής περιφέρειας από εκείνη στους καταλόγους της οποίας είναι εγγεγραμμένοι.
            Οι εκλογείς αυτοί θα ψηφίσουν στον τόπο της διαμονής τους υποψήφιους βουλευτές της εκλογικής περιφέρειας, στην οποία είναι εγγεγραμμένοι (βασική εκλογική περιφέρεια).
            Τα εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών διαχωρίζονται κατά το νόμο σε «Αμιγή» και σε «Μεικτά».
            Οι εργασίες του Δικαστικού Αντιπροσώπου σε κάθε κατηγορία των σχετικών τμημάτων έχουν ουσιώδεις διαφορές.
            Τα σχετικά ζητήματα ρυθμίζονται από τις διατάξεις των άρθρων 96 και 97 του Π.Δ. 26/2012 και την Εγκύκλιο 3/08.01.2015 του Υπουργού Εσωτερικών.
            Ειδικότερα:
            1.- «ΑΜΙΓΗ» ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ:
            Στα «Αμιγή» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών, όπου ψηφίζουν εκλογείς από μία  και μόνη βασική εκλογική περιφέρεια, η διαδικασία είναι κατά βάση η ίδια με εκείνη των κοινών εκλογικών τμημάτων.
            Μόνες διαφορές είναι:
            α) Οι εκλογείς είναι εγγεγραμμένοι σε «Ειδικό Εκλογικό κατάλογο ετεροδημοτών».
            β) Διανέμονται ψηφοδέλτια της βασικής εκλογικής περιφέρειας του ειδικού Εκλογικού Τμήματος (που είναι διαφορετική από την εκλογική περιφέρεια που εδρεύει το Εκλογικό Τμήμα).
            γ) Τα τηλεγραφήματα των αποτελεσμάτων θα αποσταλούν στη Νομαρχία της βασικής εκλογικής περιφέρειας.
δ) Ο σάκος με το εκλογικό υλικό παραδίδεται στον Πρόεδρο του Πρωτοδικείου της έδρας της Αντιπεριφέρειας, στον οποίο έχει συσταθεί το Ειδικό Εκλογικό Τμήμα των Ετεροδημοτών.
ε) Το μοναδικό αντίγραφο του Πρακτικού 2 των Εκλογικών Τμημάτων Ετεροδημοτών, που προορίζεται για τον Αντιπεριφερειάρχη της βασικής εκλογικής περιφέρειας, θα πρέπει να παραδοθεί στον Αντιπρόσωπό του, που θα βρίσκεται στην Αντιπεριφέρεια, όπου έχει συστηθεί το συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα (εκτός αν εδρεύει εκεί η Περιφέρεια, όπου και πρέπει το αντίγραφο του Πρακτικού να παραδοθεί).
στ) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος  θα ψηφίσει (κατ΄ ανάγκη) υποψήφιους βουλευτές της βασικής εκλογικής περιφέρειας του Τμήματος (όπως και οι άλλοι εκλογείς).

2.- «ΜΕΙΚΤΑ» ΕΚΛΟΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΤΕΡΟΔΗΜΟΤΩΝ:
Στα «μεικτά» Εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών ψηφίζουν εκλογείς από περισσότερες της μιας βασικές εκλογικές περιφέρειες.
Στην πραγματικότητα πρόκειται για πολλαπλή εκλογή μέσα σε ένα Εκλογικό Τμήμα, με αποτέλεσμα να λειτουργούν παράλληλα (με μια Εφορευτική Επιτροπή και ένα Δικαστικό Αντιπρόσωπο) περισσότερα εκλογικά υποτμήματα διαφορετικών βασικών εκλογικών περιφερειών, αλλά με μία κάλπη.
Οι διαφορές εντοπίζονται στα εξής σημεία:
α) Υπάρχουν περισσότεροι (όσα και τα εκλογικά υποτμήματα): Ι) Εκλογικοί κατάλογοι, ΙΙ) Βιβλία (Πρακτικά και Πρωτόκολλα ψηφοφορίας) και ΙΙΙ) Ψηφοδέλτια,
Συνακόλουθα ο εκλογέας που ψηφίζει θα πρέπει :
Ι) Να διαγράφεται από τον Εκλογικό κατάλογο της βασικής εκλογικής περιφέρειας στον οποίο είναι εγγεγραμμένος,
ΙΙ) Να καταγράφεται στον οικείο κατάλογο ψηφισάντων,
ΙΙΙ) Να λαμβάνει τη σειρά ψηφοδελτίων της βασικής του εκλογικής περιφέρειας, θέτοντας όσους σταυρούς προτίμησης επιτρέπονται στην περιφέρεια αυτή (βασική) και
ΙV.- Να αναγράφεται από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο πάνω στο φάκελο που λαμβάνει η βασική εκλογική περιφέρεια.

Πρέπει να υπάρξει ιδιαίτερη προσοχή στα εξής σημεία που υπάρχει σοβαρός κίνδυνος λάθους:
αα) Να αναγραφεί στο φάκελο (που αυτονόητα θα υπογραφεί και σφραγισθεί) από το Δικαστικό Αντιπρόσωπο ευκρινώς η βασική εκλογική περιφέρεια του εκλογέα.
ββ) Να δοθεί στον εκλογέα η ορθή και πλήρης σειρά ψηφοδελτίων της βασικής εκλογικής του περιφέρειας.
γγ) Να ενημερωθεί ο εκλογέας για τον επιτρεπόμενο στη συγκεκριμένη εκλογική περιφέρεια αριθμό σταυρών προτίμησης.
β) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα ψηφίσει τους υποψήφιους μιας από τις βασικές εκλογικές περιφέρειες, που περιλαμβάνονται στο Τμήμα του, κατ΄ επιλογή του.
γ) Τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής θα ψηφίσουν τους υποψήφιους της βασικής εκλογικής περιφέρειας, στον ειδικό κατάλογο της οποίας είναι εγγεγραμμένα.
δ) Μετά το κλείσιμο της κάλπης στα μεικτά εκλογικά Τμήματα ετεροδημοτών προβλέπεται μόνο καταμέτρηση των φακέλων (μέσα στους οποίους βρίσκονται τα ψηφοδέλτια) και όχι διαλογή τους. (Η τελευταία θα γίνει από τη Γενική Εφετειακή Εφορευτική Επιτροπή).
Δηλαδή, η Εφορευτική Επιτροπή μετά το τέλος της ψηφοφορίας: Ι) Θα ανοίξει την κάλπη.
ΙΙ) Θα διαχωρίσει, σύμφωνα με τη σημείωση του Δικαστικού Αντιπροσώπου επί του φακέλου, τα ψηφοδέλτια κατά βασικές εκλογικές περιφέρειες.
ΙΙΙ) Θα καταμετρήσει τους φακέλους κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας χωριστά, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 97 του Π.Δ. 26/2012
            ΙV) Θα συμπληρώσει τα Βιβλία των Πρακτικών.
            V) Θα συσκευάσει σε ιδιαίτερο σάκο τους κλειστούς φακέλους με τα σχετικά Βιβλία κάθε βασικής εκλογικής περιφέρειας.
            VΙ) Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος θα παραδώσει στον Προϊστάμενο του Εφετείου της Εκλογικής Περιφέρειας, στην οποία λειτούργησε το συγκεκριμένο Εκλογικό Τμήμα, τους αυτοτελείς σάκους των βασικών εκλογικών περιφερειών, στους οποίους θα περιέχονται τα ψηφοδέλτια μαζί με τα αντίστοιχα εκλογικά βιβλία.
Ι

ΑΝΑΚΡΙΤΙΚΑ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ

1.-  Σύμφωνα  με  τη διάταξη του άρθρου 66§2 του ΠΔ 26/2012 ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος έχει τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του ανακριτικού υπαλλήλου και ενεργεί  αυτεπαγγέλτως ή μετά από μήνυση οποιουδήποτε πολίτη την ανάκριση για να εξακριβώσει όλες τις αξιόποινες πράξεις που έγιναν μέσα ή έξω από το Εκλογικό κατάστημα.
2.- Στις περιπτώσεις αυτές ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος ενεργεί μόνος (χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα ή άλλου ανακριτικού υπαλλήλου).
3.- Τα ειδικά εκλογικά αδικήματα περιγράφονται από τα άρθρα 112-119 του ΠΔ 26/2012 .
4.- Στις σχετικές περιπτώσεις ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να  συντάξει τις απαραίτητες εκθέσεις (έκθεση προφορικής μήνυσης, έκθεση ένορκης κατάθεσης μάρτυρα, έκθεση κατάσχεσης, έκθεση σωματικής έρευνας κατηγορουμένου και κατάσχεσης,  έκθεση απολογίας κατηγορουμένου) και, σε περιπτώσεις σοβαρού αυτόφωρου αδικήματος, και έκθεση σύλληψης κατηγορουμένου.
5.- Είναι αυτονόητο ότι τα ανακριτικά καθήκοντα του Δικαστικού  Αντιπροσώπου είναι εξαιρετικά και γιαυτό πρέπει να ασκούνται με ιδιαίτερη περίσκεψη και φειδώ.
6.- Στο παράρτημα ΙΙ παρατίθενται σχετικά υποδείγματα εκθέσεων.
7.- Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος οφείλει να διαβιβάσει τις μηνύσεις που του υποβλήθηκαν και όλες τις εκθέσεις των ανακριτικών πράξεων που συνέταξε στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών (άρθρο 66§ 2 εδ. 2 Π.Δ. 26/2012) μετά το πέρας της διαλογής.Για τυχόν προβλήματα που θα ανακύψουν στους Δικαστικού Αντιπροσώπους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους θα λειτουργήσει στο Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών «Γραφείο Επίλυσης Προβλημάτων Δικαστικών Αντιπροσώπων», όπου θα μπορούν να απευθύνονται οι κκ. Συνάδελφοι στα τηλέφωνα 210-3398270, 3398271, 3298111


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΩΝ


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ                      
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή του                      ου Εκλογικού Τμήματος του Δήμου                           της Αντιπεριφέρειας
βεβαιώνει
ότι                                                                    του
που διορίστηκε  Γραμματέας  του παραπάνω Εκλογικού Τμήματος με το Πρακτικό υπ' αριθμ. 1, άσκησε τα καθήκοντά του κατά τις Βουλευτικές Εκλογές της 25 Ιανουαρίου 2015 και απασχολήθηκε επί δύο (2) ημέρες
                          , 25.01.2015
Η Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος                   Τα Μέλη
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ 1

Στ                                                 της Αντιπεριφέρειας
και στο κατάστημα                                                           που ορίστηκε ως κατάστημα ψηφοφορίας του                     Εκλογικού Τμήματος της       
                  Ενότητας του Δήμου                 
                          
σήμερα την 25η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα 06.00, δηλαδή μία ώρα πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, συνήλθε η εφορευτική επιτροπή του παραπάνω Εκλογικού Τμήματος, που ορίστηκε σύμφωνα με το νόμο και η οποία αποτελείται από τους παρακάτω:
Α) Ως Πρόεδρος (ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΚ. ΑΡΧΗΣ)
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
Β) Ως Μέλη που κληρώθηκαν
1.- Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας

Τηλέφωνο

2.- Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
3.- Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
4.- Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
            Η Εφορευτική Επιτροπή αφού βρέθηκε σε απαρτία έκανε τις ακόλουθες ενέργειες που προβλέπονται από το νόμο, για την προετοιμασία της έναρξης της ψηφοφορίας:
            …
            3.- Ανέθεσε τα καθήκοντα του Γραμματέα στ    :
Όνομα
Επίθετο
Όνομα Πατρός
Ιδιότητα
Τόπος κατοικίας
Τηλέφωνο
            …
            Το Πρακτικό αυτό αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε, υπογράφτηκε από τον Πρόεδρο, τα μέλη της Εφορευτικής Επιτροπής, το Γραμματέα και του Αντιπροσώπους των συνδυασμών.

Ο Πρόεδρος Τα Μέλη    

 

Ο/Η Γραμματέας  Οι Αντιπρόσωποι των συνδυασμών

ΥπογραφέςΑκριβές απόσπασμα από το Βιβλίο
Πράξεων Εφορευτικής Επιτροπής
,  αυθημερόν
Ο Πρόεδρος

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΗΜΟΣ
ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ
Η Εφορευτική Επιτροπή του          ου Εκλογικού Τμήματος του Δήμου                           της Περιφέρειας
και Αντιπεριφέρειας
βεβαιώνει
ότι                                                                   του                                                      ,
άσκησε  τα καθήκοντά του ως Αντιπρόσωπος της Δικαστικής Αρχής στο παραπάνω Εκλογικό Τμήμα.
                 , 25 Ιανουαρίου 2015
Η Εφορευτική Επιτροπή
Ο Πρόεδρος         Οι Γραμματείς         Τα Μέλη


ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
 υπογραφόμεν                                                           του                               , δικηγόρος Αθηνών, που κατοικώ στ                                                                  (οδός                                                              αρ.                  ) και ασκώ σήμερα τα καθήκοντα του Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής στο        Εκλογικό Τμήμα του Δήμου                                     της Αντιπεριφέρειας
δηλώνω υπεύθυνα ότι
είμαι εγγεγραμμένος στους εκλογικούς καταλόγους του Δήμου                                                της Αντιπεριφέρειας                                ,
, 25 Ιανουαρίου 2015
Ο/Η  ΔηλΠΡΟΣ
Τον κ. Έφορο Δικαστικών Αντιπροσώπων της Εκλογικής Περιφέρειας

ΑΝΑΦΟΡΑ
Τ                                                                  ,
Αντιπροσώπου της Δικαστικής  Αρχής στο υπ' αριθμ.                      Εκλογικό Τμήμα Δήμου


 Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 66 παρ. 3 του ΠΔ 26/2012, όπως ισχύει, Σας αναφέρω ότι δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου οποιοδήποτε  αξιοσημείωτο  γεγονός  κατά  την άσκηση των καθηκόντων μου.
, 25 Ιανουαρίου 2015
Ο Δικαστικός Αντιπρόσωπος


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ


ΕΚΘΕΣΗ ΕΝΟΡΚΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΜΑΡΤΥΡΑ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, παρουσιάστηκε ύστερα από προφορική πρόσκλησή μου    παρακάτω μάρτυρας,   οποί  ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ    μου δήλωσε ότι ονομάζεται
του                        και της                   , που γεννήθηκε στ                    το έτος 19     επαγγέλματος                                 και κατοικεί στ   
                      (οδός
αρ       ) κάτοχος του υπ' αριθμ.                                   δελτίου ταυτότητας που εκδόθηκε από το                                    Έλλην     και Χριστιαν   Ορθόδοξ   ,    οποί   απλώς γνωρίζει τ ν κατηγορουμεν  . Αυτ    αφού έβαλε το δεξί χέρι τ    πάνω  στο Ιερό Ευαγγέλιο και ορκίσθηκε ότι θα πεί την αλήθεια χωρίς να προσθέσει ή αποκρύψει κάτι, κατέθεσε τα εξής:

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
  ΜΑΡΤΥΡΑΣ               ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, προσήχθη σε μένα   παρακάτω κατηγορουμεν  ,   οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται          
                                                                 του
και της                              , που γεννήθηκε στ                              , το έτος 19      , επαγγέλματος                                  και κατοικεί     στ
(οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.
                         δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το      
                        Ελλην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,  με σκοπό να απολογηθεί για τη σε βάρος τ    κατηγορία για παράβαση


Στ  ν  παραπάνω  εξήγησα ότι δεν μπορώ να του δώσω προθεσμία για να απολογηθεί,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις των άρθρων 100-104 ΚΠΔ γιατί κατά την κρίση μου βλάπτεται το έργο  της  ανάκρισης  και  ο χρόνος είναι περιορισμένος, αλλά ότι έχει το δικαίωμα σύμφωνα με το άρθρο 105 ΚΠΔ να απολογηθεί  με  την  παρουσία  του συνηγόρου του και τ ν κάλεσα να δηλώσει αν επιθυμεί να απολογηθεί αμέσως ή όχι.  Αυτ    μου  δήλωσε ότι επιθυμεί να εξετασθεί αμέσως και χωρίς συνήγορο. Ύστερα  από  αυτά τ   απάγγειλα την κατηγορία που είναι: Κατηγορείσαι ότι:


Επί  της  παραπάνω κατηγορίας    κατηγορούμεν    απολογήθηκε τα εξής:
             
             
             
             
             
             
             
Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
    ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ                 ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣΕΚΘΕΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΜΗΝΥΣΗΣ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, προσήχθη σε μένα   παρακάτω μηνυτής,
οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται
                                                        του και της                              , που γεννήθηκε στ                                , το έτος 19      , επαγγέλματος
                                και κατοικεί στ             
 (οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.         
δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                              
                                                            Ελλην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,    οποί    μου δήλωσε ότι καταμηνύει τ  ν
του                             και της                                   , επαγγέλματος
που κατοικεί στ                                           (οδός                             αρ.     ) γιατί σήμερα:

             
             
             
             
             
Μάρτυρες για την απόδειξη της παραπάνω αξιόποινης πράξη προτείνει τους :

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
    ΜΗΝΥΤ                   ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


             
ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ     
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, προχώρησα  σε κατάσχεση στα χέρια τ   
παρακάτω,   οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται                                                                            του
και της                              , που γεννήθηκε στ                              , το έτος 19      , επαγγέλματος                                  και κατοικεί     στ
(οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.  
                       δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το  
Ελλην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,  οποί     έχει διαπράξει το αδίκημα
το εξής κινητό πράγμα,  που  έχει άμεση σχέση με το αδίκημα, για να αποσταλεί ως πειστήριο στον Εισαγγελέα:

Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
 ΚΑΘΟΥ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ       ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


ΕΚΘΕΣΗ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, προχώρησα στη σύλληψη του παρακάτω κατηγορουμεν  ,   οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται                   
                                                        του
και της                              , που γεννήθηκε στ                              , το έτος 19      , επαγγέλματος                                  και κατοικεί     στ
(οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.                         
δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                               Ελλην              
και Χριστιαν     Ορθόδοξ   , οποί   έχει καταμηνυθεί ότι διέπραξε το εξής αδίκημα,  που  διώκεται ως πλημμέλημα:

Επειδή δεν παρήλθαν 24 ώρες από τη διάπραξη του προκείμενου αδικήματος  και ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου,  ενήργησα  τη σύλληψή τ   και την προσωρινή τ   κράτηση στο χώρο του εκλογικού καταστήματος,  μέχρι  την αποστολή του,  μαζί  με τη δικογραφία που θα σχηματισθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
   ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ            ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ


             
 
ΕΚΘΕΣΗ ΣΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝ    
ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΧΕΣΗΣ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής, που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, και επειδή α) απήγγειλα  ήδη  κατηγορία  κατά τ   παρακάτω κατηγορουμεν  ,   οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται
                                                         του                                              και της        
                   που γεννήθηκε στ                              , το έτος 19      , επαγγέλματος                          
       και κατοικεί     στ                                                 (οδός                      
αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.                          δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το                              
Ελλην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   ,    οποί     έχει διαπράξει το αδίκημα                  


και β) υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι το υλικό αντικείμενο του αδικήματος,  δηλαδή  ο φάκελος που τ    παρέδωσε η  Εφορευτική  Επιτροπή  και  αρνήθηκε να τον ρίξει στην κάλπη ή να μου τον παραδώσει,  παρά τη σύστασή μου, έχει αποκρυβεί από αυτόν σε σημείο του σώματός του, προχώρησα στη  σωματική  του  έρευνα,  από  την οποία προέκυψαν τα εξής:
             
             
Στη συνέχεια κατέσχεσα κινητό πράγμα αυτό (φάκελο),  που έχει  άμεση σχέση με το αδίκημα,  για  να  αποσταλεί  ως πειστήριο στον Εισαγγελέα.
Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
ΚΑΘΟΥ Η ΕΡΕΥΝΑ                    ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ
             ΚΑΙ Η ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ   
                                       


ΕΚΘΕΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΥΤΟΦΩΡΟΥ ΑΔΙΚΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΣΥΛΛΗΨΗΣ
Στ                         της Αντιπεριφέρειας                    και  μέσα  στο κατάστημα ψηφοφορίας του             Εκλογικού Τμήματος του Δήμου
                 κατά τις Βουλευτικές Εκλογές σήμερα στις 25 Ιανουαρίου 2015, ημέρα Κυριακή και ώρα            , ενώπιον εμού τ    
Αντιπροσώπου της Δικαστικής Αρχής,  που σύμφωνα με το Νόμο εκτελώ καθήκοντα  ανακριτικού  υπαλλήλου και ενεργώ χωρίς τη σύμπραξη Γραμματέα, και επειδή     παρακάτω κατηγορουμεν  ,   οποί    ερωτηθεί    για τα στοιχεία της ταυτότητάς τ      μου  δήλωσε ότι ονομάζεται                                 
                                          του
                           και της                              , που γεννήθηκε στ                        
     , το έτος 19      , επαγγέλματος                                  και κατοικεί     στ
(οδός                       αρ         ) κάτοχος  του υπ' αριθμ.     
                    δελτίου  ταυτότητας που εκδόθηκε από το      
                        Ελλην               και Χριστιαν     Ορθόδοξ   , έχει διαπράξει το αδίκημα
             
                          
             
             
Επειδή  δεν παρήλθαν 24 ώρες από τη διάπραξη του προκείμενου  αδικήματος  και ακολουθείται η διαδικασία του αυτοφώρου,  ενήργησα  τη σύλληψή τ   και την προσωρινή τ     κράτηση στο χώρο του εκλογικού καταστήματος,  μέχρι  την αποστολή τ     , μαζί  με τη δικογραφία που θα σχηματισθεί  στον αρμόδιο Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών.
Σε πίστωση συντάχθηκε η έκθεση αυτή, που αφού διαβάστηκε καθαρά και μεγαλόφωνα υπογράφηκε, όπως ακολουθεί.
 ΣΥΛΛΗΦΘΕΙ     ΔΙΚΑΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ

 dsa


Σχόλια