Επικαιροποίηση : υπερχρεωμένα νοικοκυριά έως 4 Μαΐου 2016

Επικαιροποίηση : υπερχρεωμένα νοικοκυριά έως 4 Μαΐου 2016
Όπως ψηφίστηκε από την Βουλή των Ελλήνων και αναμένεται το ΦΕΚ 

Ρυθµίσεις θεµάτων περί ρύθµισης οφειλών
υπερχρεωµένων φυσικών προσώπων και διαχείρισης µη εξυπηρετούµενων δανείων - Τροποποιήσεις διατάξεων του ν. 4336/2015 (Α΄ 94),  του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) και του ν. 4354/2015 (Α΄ 176)
1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 2 της υποπαραγράφου Α.4 της παρ. Α΄ του άρθρου 2 του ν. 4336/2015 (Α΄ 94), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ.9 του άρθρου 14 του ν. 4346/2015 (Α΄ 152), αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι οφειλέτες των οποίων η κύρια αίτηση εκκρεµούσε στις 19 Αυγούστου 2015, υποχρεούνται έως τις 4 Μαΐου 2016 και εφόσον µέχρι τότε δεν έχει λάβει χώρα συζήτηση της αιτήσεώς τους, να υποβάλουν στη γραµµατεία του Δικαστηρίου, όπου τηρείται ο φάκελος της αιτήσεώς τους, επικαιροποιηµένα τα στοιχεία που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010.»
2. Στο τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) διαγράφονται οι λέξεις «που θα εκδοθεί εντός ενός (1) µηνός από τη δηµοσίευση του παρόντος νόµου».
3. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 9 του άρθρου 3 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) τροποποιείται ως ακολούθως:
«Η εφαρµογή των διατάξεων του παρόντος άρθρου αναστέλλεται ως προς τις καταναλωτικές δανειακές συµβάσεις, τις συµβάσεις µε υποθήκη ή µε προσηµείωση υποθήκης πρώτης κατοικίας και τα δάνεια και τις πιστώσεις προς µικρές και µεσαίες επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται από τη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 (Επίσηµη Εφημερίδα Λ124/20.5.2003), καθώς και τα δάνεια µε εγγυήσεις του Ελληνικού Δηµοσίου, µέχρι την 15η Μαρτίου 2016».
4. Στο τρίτο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 4 του ν. 3869/2010 (Α΄ 130) οι λέξεις «µέχρι ένα (1) µήνα» αντικαθίστανται από τις λέξεις «µέχρι δύο (2) µήνες».
https://drive.google.com/file/d/0B8cchJBddCYEN1dKMkVOSGYtQnM/view?usp=docslist_api
ΚΩΔΙΚΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΚΟΝΟΜΙΑΣ 2016 final
ΒΙΒΛΙΟ 1ο ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 1-207 ΒΙΒΛΙΟ 2ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΑ 208-494 ΒΙΒΛΙΟ 3ο ΈΝΔΙΚΑ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΠΕΣ 495-590 ΒΙΒΛΙΟ 4ο ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 591-681Δ ΒΙΒΛΙΟ 5ο ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ 682-738 ΒΙΒΛΙΟ 6ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ 739-866 ΒΙΒΛΙΟ 7ο ΔΙΑΙΤΗΣΙΑ 867-903 ΒΙΒΛΙΟ 8ο ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ 904-1054 Εισαγωγικός Νόμος Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας 1-76
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ final ο Νόμος με όλες τις αλλαγές του.
με τον Νόμο 4346/2015 όπου και θα ισχύει από 1/1/2016 και είναι εδώ όλα τα άρθρα του
ΧΡΗΣΙΜΑ

Η "παραίτηση" στον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας - edition 2016
Τα άρθρα του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας όσον αφορά την παραίτηση
ΧΡΗΣΙΜΑ

Help by helleniclawyer

Σχόλια