Σάββατο, 20 Μαΐου 2017

Νόμος 4472/2017 : υπολογισμός ασφαλιστικών εισφορών, τροποποιήσεις στον ΚΠολΔ, ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κλπ

Ασφαλιστικές εισφορές οι αλλαγές :
Άρθρο 58 
1. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 39 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, τα ως άνω ποσοστά υπολογίζονται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την άσκηση της δραστηριότητάς τους κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.». 
2. Μετά το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 40 του ν. 4387/2016 προστίθενται εδάφια δεύτερο και τρίτο, ως εξής: «Από 1.1.2018 και εντεύθεν, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του μηνιαίου εισοδήματος, όπως αυτό καθορίζεται με βάση το φορολογητέο αποτέλεσμα από την ασκούμενη αγροτική δραστηριότητα και κάθε άλλη δραστηριότητα που υπάγεται στην ασφάλιση του ΟΓΑ κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος, σύμφωνα με τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος, όπως εκάστοτε ισχύει, στο οποίο συμπεριλαμβάνονται οι καταβλητέες ασφαλιστικές εισφορές. Ειδικά, για το έτος 2018, η ασφαλιστική εισφορά υπολογίζεται επί του 85% του ως άνω φορολογητέου αποτελέσματος.».
δείτε ολόκληρο το ΦΕΚ εδώ 
Τροποποιήσεις σε ΚΠΟΛΔ :
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε΄
 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ
 Άρθρο 59
 Τροποποιήσεις Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 
1. Το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 927 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Αν πρόκειται για κατάσχεση, ορίζει ως υπάλληλο του πλειστηριασμού έναν συμβολαιογράφο της περιφέρειας του τόπου όπου θα γίνει η κατάσχεση και αναφέρεται η τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.». 
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 3 του άρθρου 943 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο ειρηνοδίκης που δίνει την άδεια ορίζει συνάμα τον τόπο, τον υπάλληλο, την ημέρα και ώρα του πλειστηριασμού, καθώς και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 959Α.».
 3. Το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 954 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Στην έκθεση αναφέρονται επίσης οι όροι που τυχόν έθεσε, σχετικά με τον πλειστηριασμό, ο υπέρ ου η εκτέλεση με την κατά το άρθρο 927 εντολή, καθώς και την τυχόν διενέργειά του με ηλεκτρονικά μέσα.». 
4. Η παρ. 2 του άρθρου 955 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από την ημέρα της περάτωσης της κατάσχεσης, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση της επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη και τον γραμματέα του ειρηνοδικείου και, στην περίπτωση του άρθρου 956 παρ. 3, και το γραμμάτιο της δημόσιας κατάθεσης, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, περιγραφή των κατασχεθέντων κινητών, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια αυτού με ηλεκτρονικά μέσα, σύμφωνα με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλειά του μέχρι τη δέκατη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα αυτό επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον ενεχυρούχο δανειστή, εφόσον το ενέχυρο είναι γραμμένο σε δημόσιο βιβλίο. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορετικά είναι άκυρος.». 
5. Η παρ. 1 του άρθρου 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: 
«1. Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται είτε κατά τις παραγράφους 2 έως 7 του παρόντος άρθρου είτε με ηλεκτρονικά μέσα κατά το άρθρο 959Α. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων.». 
6. Μετά το άρθρο 959 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 959Α με τίτλο «Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα, ηλεκτρονικός πλειστηριασμός», ως εξής: «Άρθρο 959Α Πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικός πλειστηριασμός. 
1. Ο πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα - ηλεκτρονικός πλειστηριασμός - διενεργείται από τον πιστοποιημένο, για το σκοπό αυτόν, υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συμβολαιογράφο μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού. 
2. Η κυριότητα, διοίκηση και διαχείριση των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού ανήκει, στους κατά τόπους αρμοδίους Συμβολαιογραφικούς Συλλόγους. 
3. Τα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού περιέχουν όλα τα πληροφοριακά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται στο απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης. 
4. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό λαμβάνουν μέρος υποψήφιοι πλειοδότες που έχουν προηγουμένως πιστοποιηθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμών. 5. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης δηλώνει τη συμμετοχή του σε συγκεκριμένο πλειστηριασμό, σύμφωνα με τους όρους αυτού, αφού έχει καταβάλει την εγγύηση της παρ. 1 του άρθρου 965, το τέλος χρήσης των συστημάτων, και έχει υποβάλλει ηλεκτρονικά το πληρεξούσιο της παρ. 2 του άρθρου 1003, μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού. Η κατάθεση της εγγύησης και του τέλους χρήσης των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμών και του πλειστηριάσματος γίνεται αποκλειστικά σε ειδικό ακατάσχετο επαγγελματικό λογαριασμό που θα διατηρείται σε Ελληνικό Τραπεζικό Ίδρυμα από τον υπάλληλο του πλειστηριασμού. Κάθε υποψήφιος πλειοδότης διορίζει με ηλεκτρονική δήλωση αντίκλητο που κατοικεί στην περιφέρεια του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης μέχρι ώρα 15:00 δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την ορισθείσα ημέρα του πλειστηριασμού, διαφορετικά αντίκλητος θεωρείται ο γραμματέας του πρωτοδικείου του τόπου της εκτέλεσης.
 6. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού μετά το πέρας της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου ελέγχει τα υποβαλλόμενα αρχεία διαπιστώνει με πράξη του μέχρι ώρα 17.00 της προηγούμενης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ημέρας την τήρηση των διατυπώσεων που ορίζονται στις προηγούμενες παραγράφους και υποβάλλει στα ηλεκτρονικά συστήματα πλειστηριασμού κατάλογο των υποψήφιων πλειοδοτών που δικαιούνται να λάβουν μέρος.
 7. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται με επιμέλεια του συμβολαιογράφου της περιφέρειας του τόπου όπου έγινε η κατάσχεση, ο οποίος ορίστηκε για τον πλειστηριασμό. Ο πλειστηριασμός διενεργείται ενώπιον του ίδιου συμβολαιογράφου που ορίστηκε αρχικά και στην περίπτωση πολλαπλών κατασχέσεων. Αν τα κατασχεμένα πράγματα βρίσκονται στην περιφέρεια περισσότερων ειρηνοδικείων, ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός διενεργείται, κατ’ επιλογή του επισπεύδοντος, στην περιφέρεια οποιουδήποτε εκ των άνω ειρηνοδικείων. Αρμόδιο για την επίλυση των διαφορών που αναφύονται από τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού είναι το δικαστήριο της έδρας του συμβολαιογράφου. 
8. Οι ηλεκτρονικοί πλειστηριασμοί διενεργούνται ημέρα Τετάρτη ή Πέμπτη ή Παρασκευή, από τις 10:00 π.μ.έως τις 14.00 ή από τις 14.00 έως τις 18:00. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς κατά το τελευταίο λεπτό του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, ήτοι από ώρα 13:59:00 έως 13:59:59 ή από ώρα 17:59:00 έως 17:59:59 δίδεται αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών. Για κάθε προσφορά που υποβάλλεται κατά το τελευταίο λεπτό της παράτασης, δίδεται νέα αυτόματη παράταση πέντε (5) λεπτών, εφόσον υποβληθεί μεγαλύτερη προσφορά. Οι παρατά- σεις μπορούν να συνεχισθούν για χρονικό διάστημα όχι μεγαλύτερο των δύο (2) ωρών από την ορισθείσα ώρα λήξης του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού, οπότε ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής προσφορών. Ηλεκτρονικός πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει από 1η Αυγούστου έως 31 Αυγούστου, καθώς και την προηγούμενη και την επομένη εβδομάδα της ημέρας των εκλογών για την ανάδειξη βουλευτών, αντιπροσώπων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και Οργάνων Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Η απαγόρευση αυτή ισχύει και για τις επαναληπτικές εκλογές και μόνο για τις περιφέρειες που διεξάγονται τέτοιες, εκτός αν πρόκειται για πλοία, αεροσκάφη και για πράγματα που μπορούν να υποστούν φθορά.
 9. Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός είναι ανοικτού πλειοδοτικού τύπου κατά τον οποίο υποβάλλονται διαδοχικές προσφορές. Οι συμμετέχοντες υποβάλλουν συνεχώς προσφορά μεγαλύτερη από την εκάστοτε μέγιστη έως το χρόνο λήξης της υποβολής προσφορών. Στα ηλεκτρονικά συστήματα καταγράφονται όλες οι υποβληθείσες κατά τα ανωτέρω προσφορές.
 10. Με την υποβολή της προσφοράς, οι υποψήφιοι πλειοδότες ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για το ποσό της προσφοράς τους, τον ακριβή χρόνο υποβολής της, καθώς και ότι αυτή έχει καταγραφεί. Ο υποψήφιος πλειοδότης ενημερώνεται για την εκάστοτε μέγιστη υποβληθείσα προσφορά. 
11. Όλοι οι υποψήφιοι πλειοδότες που λαμβάνουν μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμέσως από τα συστήματα για τυχόν αναστολή, ματαίωση ή διακοπή του πλειστηριασμού, καθώς και για το λόγο αυτής.
 12. Μετά τη λήξη της διαδικασίας υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών ανακοινώνεται το αποτέλεσμα του πλειστηριασμού μέσω των ηλεκτρονικών συστημάτων. Όσοι έχουν λάβει μέρος στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ενημερώνονται αμελλητί για το αποτέλεσμά του. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού συντάσσει την έκθεση της παρ. 2 του άρθρου 965, κατα- κυρώνοντας τα πράγματα στον πλειοδότη. 
13. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό κινητών, ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο την τρίτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Με την καταβολή του πλειστηριάσματος, το κατακυρωμένο πράγμα παραδίδεται στον υπερθεματιστή. Η παράδοση του πράγματος στον υπερθεματιστή δεν μπορεί να γίνει πριν από την καταβολή του πλειστηριάσματος. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο την πέμπτη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η κατάθεση του πλειστηριάσματος είναι ακατάσχετη, δεν εμπίπτει στην πτωχευτική περιουσία και δεν υπόκειται στις δεσμεύσεις που επιβάλλει το Δημόσιο για τη διασφάλιση των συμφερόντων του. Οι ειδικότεροι όροι της τήρησης των επαγγελματικών τραπεζικών λογαριασμών των υπαλλήλων των πλειστηριασμών ορίζονται με κοινή υπουργική απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης. Μέχρις ότου εκδοθεί η απόφαση του προηγούμενου εδαφίου, ο υπάλληλος του πλειστηριασμού ορίζει τον τραπεζικό λογαριασμό στον οποίο γίνονται οι καταθέσεις. 
14. Στον ηλεκτρονικό πλειστηριασμό ακινήτων ο υπερθεματιστής έχει υποχρέωση να καταβάλει στον ειδικό τραπεζικό επαγγελματικό λογαριασμό του υπαλλήλου του πλειστηριασμού το πλειστηρίασμα το αργότερο τη δέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού οφείλει, το αργότερο τη δωδέκατη εργάσιμη ημέρα από τον πλειστηριασμό, να καταθέσει το πλειστηρίασμα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
15. Με απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι λειτουργίας των ηλεκτρονικών συστημάτων πλειστηριασμού, οι λεπτομέρειες υποβολής των πλειοδοτικών προσφορών, η διαδικασία πιστοποίησης και εγγραφής χρηστών στα συστήματα, ο τρόπος καθορισμού και είσπραξης τέλους χρήσης των συστημάτων και κάθε αναγκαία λεπτομέρεια για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών.». 7. Το άρθρο 964 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, αν είναι παρών, ορίζει τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα. Όταν ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα, εκείνος κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση ορίζει εγγράφως, εφόσον το επιθυμεί, προς τον υπάλληλο του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού τη σειρά με την οποία θα κατακυρώνονται τα κατασχεμένα πράγματα το αργότερο δύο (2) ημέρες πριν τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού δύναται να ορίσει ο ίδιος σε περίπτωση μη έγγραφης ειδοποιήσεως του καθ’ ου η εκτέλεση την σειρά κατακύρωσης. Ο υπάλληλος του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ενημερώνει τα ηλεκτρονικά συστήματα για τη σειρά κατακύρωσης των κατασχεμένων πραγμάτων. Από τη στιγμή που το πλειστηρίασμα καλύψει το ποσό της απαίτησης εκείνου υπέρ του οποίου έγινε η εκτέλεση και των δανειστών που αναγγέλθηκαν, καθώς και τα έξοδα της εκτέλεσης, λήγει ο πλειστηριασμός των κατασχεμένων πραγμάτων.».
 8. Στην παρ. 1 του άρθρου 966 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται δεύτερο εδάφιο ως εξής: «Η διάταξη του προηγούμενου εδαφίου δεν ισχύει στην περίπτωση κατά την οποία ο πλειστηριασμός διενεργείται με ηλεκτρονικά μέσα.».
 9. Η παρ. 4 του άρθρου 995 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής:
  «4. Ο δικαστικός επιμελητής οφείλει, μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την κατάσχεση, να καταθέσει στον υπάλληλο του πλειστηριασμού τον εκτελεστό τίτλο, την έκθεση επίδοσης της επιταγής προς εκτέλεση, την κατασχετήρια έκθεση και τις εκθέσεις επίδοσής της στον οφειλέτη, τον τρίτο κύριο ή νομέα και τον υποθηκοφύλακα ή όποιον τηρεί το νηολόγιο ή το μητρώο, καθώς και το πιστοποιητικό βαρών, ο οποίος συντάσσει έκθεση για όλα αυτά. Απόσπασμα της κατασχετήριας έκθεσης, που περιλαμβάνει τα ονοματεπώνυμα του υπέρ ου και του καθ’ ου η εκτέλεση, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου αυτών και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα την επωνυμία και τον αριθμό φορολογικού τους μητρώου, συνοπτική περιγραφή του ακινήτου που κατασχέθηκε κατά το είδος, τη θέση, τα όρια και την έκτασή του, με τα συστατικά και όσα παραρτήματα συγκατάσχονται, καθώς και μνεία των υποθηκών ή προσημειώσεων που υπάρχουν επάνω στο ακίνητο, την τιμή της πρώτης προσφοράς, του ποσού για το οποίο γίνεται η κατάσχεση, τους όρους του πλειστηριασμού και την τυχόν διενέργεια του με ηλεκτρονικά μέσα, που τυχόν θέτει ο υπέρ ου η εκτέλεση και που γνωστοποιήθηκαν στο δικαστικό επιμελητή με την εντολή για εκτέλεση του άρθρου 927 και, το όνομα και τη διεύθυνση του υπαλλήλου του πλειστηριασμού, καθώς και τον τόπο, την ημέρα και την ώρα του πλειστηριασμού, εκδίδεται από τον δικαστικό επιμελητή και δημοσιεύεται με επιμέλεια αυτού μέχρι την δέκατη πέμπτη ημέρα από την κατάσχεση στην ιστοσελίδα δημοσιεύσεων πλειστηριασμών του Δελτίου Δικαστικών Δημοσιεύσεων του Τομέα Ασφάλισης Νομικών του Ενιαίου Ταμείου Ανεξάρτητα Απασχολουμένων. Το απόσπασμα επιδίδεται μέσα στην ίδια προθεσμία στον τρίτο κύριο ή νομέα και στους ενυπόθηκους δανειστές. Ο πλειστηριασμός δεν μπορεί να γίνει χωρίς να τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων, διαφορε- τικά είναι άκυρος.». 
10. Μετά το άρθρο 998 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται νέο άρθρο 998A ως εξής: «Κατά τη διενέργεια του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού ακινήτου, τηρείται η διαδικασία που προβλέπεται στο δεύτερο και τέταρτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 959 και στις διατάξεις του άρθρου 959Α.». 
11. Το άρθρο 1021 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Όταν σύμφωνα με διάταξη νόμου ή με δικαστική απόφαση ή με συμφωνία των μερών γίνεται εκούσιος πλειστηριασμός ενώπιον συμβολαιογράφου, η διαδικασία αρχίζει με έκθεση περιγραφής, η οποία συντάσσεται από δικαστικό επιμελητή και περιέχει όσα ορίζονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 955, αν πρόκειται για κινητό, ή του άρθρου 995, αν πρόκειται για ακίνητο. Ο εκούσιος πλειστηριασμός πραγματοποιείται είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959 είτε με τη διαδικασία του άρθρου 959Α. Περαιτέρω, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις των άρθρων 954 παράγραφος 4, 955 παράγραφοι 1 και 2 εδάφιο β΄, 965, 966, 967, 969 παράγραφος 1, 995 παράγραφος 4 εδάφιο β΄, 1002, 1003 παράγραφοι 1, 2 και 4, 1004, 1005 παράγραφοι 1 και 2 και 1010. Ο εκούσιος πλειστηριασμός γίνεται ενώπιον συμβολαιογράφου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο. Σε περίπτωση διενέργειας εκούσιου πλειστηριασμού με τη διαδικασία του άρθρου 959, με συμφωνία των μερών ή με απόφαση του ειρηνοδικείου της περιφέρειας όπου βρίσκεται το πράγμα ή το ακίνητο, η οποία εκδίδεται κατά τη διαδικασία των άρθρων 686 επ., μπορεί, αν το ζητήσει οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον, να οριστεί άλλος τόπος πλειστηριασμού.». Άρθρο 60 Μεταβατικές διατάξεις για ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς 

1. Το άρθρο 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση διενεργείται μετά την έναρξη ισχύος του. 2. Αν κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος έχει ήδη συντελεστεί η προδικασία του πλειστηριασμού και έχει οριστεί ημερομηνία πλειστηριασμού, ο επισπεύδων μπορεί να ζητήσει τη διενέργεια του πλειστηριασμού με ηλεκτρονικά μέσα. Η γνωστοποίηση της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού γίνεται με εντολή του επισπεύδοντος, κατ’ άρθρο 927, στην οποία γίνεται μνεία της κατασχετήριας έκθεσης. Ο δικαστικός επιμελητής επαναλαμβάνει την προδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης κατά τα άρθρα 955 και 995 μόνο ως προς τις επιδόσεις και δημοσιεύσεις της επιταγής προς εκτέλεση της γνωστοποίησης της μεταβολής του τρόπου και του χρόνου διενέργειας του πλειστηριασμού. Στην περίπτωση που η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016, όλες οι επιδόσεις και οι δημοσιεύσεις πρέπει να έχουν γίνει το αργότερο δύο(2) μήνες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής του πλειστηριασμού. Αν έχουν επιβληθεί περισσότερες κατασχέσεις ή έχουν κατατεθεί αναγγελίες, ο επισπεύδων δανειστής οφείλει να γνωστοποιήσει ότι επιλέγει τη διενέργεια του πλειστηριασμού κατά το άρθρο 959Α και στους λοιπούς κατασχόντες ή απλώς αναγγελθέντες δανειστές. Ο ως άνω πλειστηριασμός με ηλεκτρονικά μέσα είναι άκυρος, αν δεν τηρηθούν οι διατυπώσεις των προηγούμενων εδαφίων. 
3. Αν έχει ήδη ασκηθεί ανακοπή κατά της εκτέλεσης ή εκκρεμεί κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου η ανακοπή του άρθρου 954 παρ. 4 ή η αίτηση αναστολής του πλειστηριασμού και η εφαρμογή του άρθρου 1000, δεν είναι δυνατή η μεταβολή του τρόπου διενέργειας του πλειστηριασμού και η εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 959Α. Το προηγούμενο εδάφιο δεν εφαρμόζεται όταν η επίδοση της επιταγής προς εκτέλεση έχει διενεργηθεί μετά την 1.1.2016. 
4. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α δύναται να εφαρμοστούν σε περίπτωση υποκατάστασης κατά το άρθρο 973 ή ορισμού νέας ημερομηνίας πλειστηριασμού, κατά το άρθρο 966 παράγραφοι 3 και 4, μετά την ακύρωση της εκτέλεσης, την ευδοκίμηση της κατά το άρθρο 954 παράγραφος 4 ανακοπής ή της αίτησης αναστολής του άρθρου 1000, καθώς και στον αναπλειστηριασμό κατά το άρθρο 965 παράγραφος 5. 
 5. Οι διατάξεις του άρθρου 959Α του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας εφαρμόζονται υποχρεωτικά και για τους ανα- φερόμενους στο άρθρο 54 του ν.δ. 356 της 27.3/5.4.1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων» (A’ 90) πλειστηριασμούς. 6. Οι παράγραφοι 8 έως και 14 του άρθρου 959Α τίθενται σε ισχύ από την 31η Ιουλίου 2017. 
Άρθρο 61 Ρυθμίσεις σχετικά με τη λειτουργία της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
1. Το άρθρο 348 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147) τροποποιείται ως εξής: α) Η παράγραφος 2 αντικαθίσταται ως εξής: «Ο Πρόεδρος έχει την ιδιότητα του συνταξιούχου δι- καστικού λειτουργού του Συμβουλίου της Επικρατείας ή του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή των Διοικητικών Εφετείων από το βαθμό του Προέδρου Εφετών και άνω ή συνταξιούχου λειτουργού του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, με εμπειρία στο δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.». β) Η παράγραφος 3 αντικαθίσταται ως εξής: «Ως μέλη επιλέγονται νομικοί που πληρούν τις προϋποθέσεις του άρθρου 2 του π.δ. 50/2001 (Α΄ 39). Για την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου, ως γνωστικό αντικείμενο κατά το άρθρο 2 του π.δ. 50/2001 λογίζεται το δίκαιο των δημοσίων συμβάσεων.». γ) Η παράγραφος 4 αντικαθίσταται ως εξής: «Για την επιλογή του Προέδρου δημοσιεύεται, εντός ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος του παρόντος, από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος (υποψηφιότητας) από τους ενδιαφερόμενους. Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων εντός δέκα (10) ημερών από τη δημοσίευση της πρόσκλησης, μαζί με τα δικαιολογητικά που ορίζονται σε αυτή. Η διαδικασία της προκήρυξης επαναλαμβάνεται τρείς (3) μήνες πριν από τη λήξη κάθε θητείας. Ο Πρόεδρος επιλέγεται από τον Υπουργό Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και, ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, διορίζεται με πράξη του Υπουργικού Συμβουλίου. Σε περίπτωση θανάτου, παραίτησης ή έκπτωσης ή με άλλο τρόπο αποχώρησης του Προέδρου πριν από τη λήξη της θητείας του, εκδίδεται νέα δημόσια πρόσκληση υποβολής αιτήσεων εκδήλωσης ενδιαφέροντος και ακολουθείται η διαδικασία επιλογής της παρούσας παραγράφου. Στην περίπτωση εφαρμογής του προηγούμενου εδαφίου και μέχρι το διορισμό του νέου Προέδρου, καθήκοντα Προέδρου ασκεί το αρχαιότερο μέλος.». 
2. Στην παρ. 2 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ο Υπουργός Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων δύναται να εκδίδει τις απαραίτητες για τη στελέχωση και τον εξοπλισμό της ΑΕΠΠ πράξεις, καθώς και κάθε άλλη πράξη που είναι αναγκαία για τη λειτουργία της, μέχρι τη συγκρότησή της.». 3. Η περίπτωση στ΄ του άρθρου 356 του ν. 4412/2016 καταργείται. 

Άρθρο 62 Τροποποιήσεις του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα (ν. 3588/2007, Α΄ 153) 1. Τα άρθρα 162 και 163 του Ένατου Κεφαλαίου του Πτωχευτικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής: «ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟ ΑΠΛΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΤΩΧΕΥΣΕΩΝ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
 Άρθρο 162 Προϋποθέσεις υπαγωγής 
1. Οι διατάξεις του παρόντος Κεφαλαίου εφαρμόζονται επί φυσικών ή νομικών προσώπων με πτωχευτική ικανότητα κατά τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 2, εφόσον πληρούν δύο από τα τρία ακόλουθα κριτήρια: α) σύνολο ενεργητικού έως εκατόν πενήντα χιλιάδες (150.000) ευρώ, β) καθαρό ύψος κύκλου εργασιών έως διακόσιες χιλιάδες (200.000) ευρώ, γ) μέσος όρος απασχολουμένων έως πέντε (5) άτομα. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από πιστωτή, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν για τις κεφαλαιουχικές εταιρίες από τις τελευταίες πριν από την υποβολή της αίτησης πτώχευσης νομίμως δημοσιευμένες διαθέσιμες οικονομικές καταστάσεις ή από τα βιβλία της επιχείρησης. Για τις προσωπικές εταιρίες και τις ενώσεις προσώπων με νομική προσωπικότητα που επιδιώκουν οικονομικό σκοπό και τα φυσικά πρόσωπα, τα ανωτέρω στοιχεία προκύπτουν από τα βιβλία της επιχείρησης ή από κάθε πρόσφορο μέσο. Εάν η αίτηση πτώχευσης υποβάλλεται από τον οφειλέτη, τα ανωτέρω στοιχεία δύνανται να προκύπτουν και από τα έγγραφα που προβλέπονται στην παρ. 4 του άρθρου 5 του παρόντος και προσκομίζονται από αυτόν.
 2. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο με την απόφαση που κηρύσσει την πτώχευση ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Στην πιο πάνω περίπτωση, εάν μετά την περάτωση της απογραφής διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης δεν πληροί τις προϋποθέσεις της πρώτης παραγράφου, το πτωχευτικό δικαστήριο, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, διατάσσει την εφαρμογή της διαδικασίας των λοιπών κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα. Αντίγραφο της ως άνω απόφασης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.), όπως ισχύει. 
3. Εφόσον, μετά την περάτωση της απογραφής της πτωχευτικής περιουσίας, διαπιστώνεται ότι ο οφειλέτης πληροί τις προϋποθέσεις της παρ. 1, ο εισηγητής, μετά την κατά το άρθρο 69 ενημέρωσή του από τον σύνδικο, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, ορίζει ότι ακολουθείται η διαδικασία του παρόντος Κεφαλαίου. Αντίγραφο της ως άνω διάταξης κοινοποιείται υποχρεωτικά στο Δημόσιο, σύμφωνα με το άρθρο 62 παρ. 1 του Κ.Ε.Δ.Ε., όπως ισχύει.
 4. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται επί της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης οι διατάξεις των άλλων κεφαλαίων του παρόντος Κώδικα, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στο παρόν Κεφάλαιο. 

Άρθρο 163 Διαδικαστικές παρεκκλίσεις 
1. Οι αναγγελίες και επαληθεύσεις γίνονται σύμφωνα με τα άρθρα 89 έως 93, αποκλειομένης της εφαρμογής του άρθρου 92. Ο εισηγητής, αφού ακούσει τους ενδιαφερομένους, αποφαίνεται με αιτιολογημένη διάταξή του για κάθε αμφισβήτηση απαίτησης κατά την επαλήθευση, για κάθε αντίρρηση που θα προβληθεί και για τις αιτήσεις εκπρόθεσμης επαλήθευσης απαιτήσεων, για τις ανακοπές κατά της εκτελεστικής διαδικασίας, καθώς και για τις ανακοπές κατά του πίνακα κατάταξης των πιστωτών. Κατά της πράξης αυτής του εισηγητή επιτρέπεται εντός δέκα (10) ημερών προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετάκλητα.
 2. Αν ο εισηγητής έκανε δεκτό το πίστωμα, εφόσον ασκήθηκε εμπροθέσμως προσφυγή ή αντιρρήσεις κατά της πράξης του αυτής, μέχρι να αποφανθεί το πτωχευτικό δικαστήριο, ο πιστωτής έχει το δικαίωμα να παρίσταται στις συνελεύσεις, για δε το πίστωμά του παρακρατείται ανάλογο ποσό σε κάθε διανομή ενεργητικού. 
3. Οι αρμοδιότητες του πτωχευτικού δικαστηρίου, που προβλέπονται στις παραγράφους 1 και 2 του άρθρου 18, στην παράγραφο 2 του άρθρου 19 και στην παράγραφο 1 του άρθρου 78, ασκούνται από τον εισηγητή. 
4. Η εκποίηση πραγμάτων κατά την παράγραφο 1 του άρθρου 67 πραγματοποιείται από τον σύνδικο χωρίς την άδεια του εισηγητή. 
5. Το άρθρο 75 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου. Σε περίπτωση που απαιτείται η εκπροσώπηση και παράσταση ενώπιον δικαστηρίου, ο σύνδικος δύναται να αναθέτει τη σχετική εντολή σε δικηγόρο, μετά από σύμφωνη γνώμη του εισηγητή, ο οποίος καθορίζει και την αμοιβή του, κατ’ εύλογη κρίση, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επι- τρέπεται προσφυγή στο πτωχευτικό δικαστήριο. 
6. Η παράγραφος 3 του άρθρου 78 δεν εφαρμόζεται στις διαδικασίες του παρόντος Κεφαλαίου.». 

 Στο Ένατο Κεφάλαιο του Πτωχευτικού Κώδικα, μετά το άρθρο 163, προστίθενται νέα άρθρα 163α, 163β και 163γ, ως εξής:
 «Άρθρο 163α Εκποίηση κινητών 
1. Μέχρι την ένωση των πιστωτών, η εκποίηση των κινητών και των εμπορευμάτων της περιουσίας του οφειλέτη γίνεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 67, 77 και 84 του παρόντος Κώδικα. Στην περίπτωση της εκποίησης κατά τη διάταξη του άρθρου 77, περίληψη της άδειας εκποίησης με το αναφερόμενο περιεχόμενο δημοσιεύεται με τον τρόπο και τα μέσα που ορίζει ο εισηγητής.
 2. Μετά την ένωση των πιστωτών, εάν δεν έχουν εκποιηθεί όλα τα κινητά και τα εμπορεύματα της περιουσίας του οφειλέτη κατά τις προηγούμενες διατάξεις, αυτά που έχουν απομείνει εκποιούνται κατά τη διαδικασία του άρθρου 77, χωρίς την τήρηση της διατύπωσης της παρ. 2 του άρθρου αυτού. Η άδεια του εισηγητή κοινοποιείται στους πιστωτές που τυχόν έχουν εμπράγματη ασφάλεια επί των εκποιούμενων στοιχείων.

 Άρθρο 163β Εκποίηση ακινήτων 
1. Ως προς τα ζητήματα της κίνησης της διαδικασίας της αναγκαστικής εκτέλεσης, της διαδικασίας της διακήρυξης, καθώς και των προσφορών για την εκποίηση των ακινήτων εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 147, 148 και 149 αντίστοιχα του παρόντος Κώδικα. 
2. Εάν η διαδικασία του πλειστηριασμού αποβεί άκαρπη, γιατί δεν εμφανίστηκαν πλειοδότες ή γιατί ο εισηγητής έκρινε μη συμφέρουσα την τιμή και δεν ενέκρινε την εκποίηση, ο πλειστηριασμός επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία απέχουσα δύο (2) εβδομάδες από τον προ- ηγούμενο. Εάν και η νέα διαδικασία αποβεί άκαρπη, ο εισηγητής, ύστερα από αίτηση του συνδίκου, με αιτιολογημένη διάταξή του, κατά της οποίας δεν επιτρέπεται προσφυγή ενώπιον του πτωχευτικού δικαστηρίου, υποχρεούται να μεταρρυθμίσει την κατά το άρθρο 148 διάταξή του και να θέσει όρους για τη διευκόλυνση της εκποίησης του ακινήτου, η οποία θα διεξαχθεί υποχρεωτικά χωρίς τις διατυπώσεις του δημοσίου πλειστηριασμού με ελεύθερη εκποίηση του ακινήτου και με το οριζόμενο ελάχιστο τίμημα. Πριν από την έκδοση της ως άνω διάταξης, όποιος δικαιολογεί έννομο συμφέρον, μπορεί να καταθέσει στον εισηγητή έγγραφο υπόμνημα, να επικαλεστεί και να προσκομίσει σχετικά έγγραφα. 
3. Ο εισηγητής αποφαίνεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την υποβολή της αίτησης του συνδίκου και μεταρρυθμίζει τη διάταξη. Αμέσως μετά την έκδοση της διάταξης, ο εισηγητής συντάσσει νέα έκθεση κατά το άρθρο 148 παρ. 2 και ο σύνδικος συντάσσει νέα διακήρυξη, την οποία προσαρμόζει στη νέα διάταξη. 

Άρθρο163γ Περάτωση της απλοποιημένης διαδικασίας 
1. Η απλοποιημένη διαδικασία περατώνεται με τους τρόπους που αναφέρονται στο άρθρο 164, με εξαίρεση τον τρόπο περάτωσης που αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 166. 
2. Μετά την παρέλευση τριετίας από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας, ο σύνδικος υποχρεούται να υποβάλει στον εισηγητή έκθεση, στην οποία εξηγεί τους λόγους καθυστέρησης της διαδικασίας. Σε περίπτωση που η καθυστέρηση κρίνεται από τον εισηγητή αδικαιολόγητη, ο εισηγητής τον αντικαθιστά με πράξη του. 
3. Μετά παρέλευση τεσσάρων (4) ετών από την έναρξη της ένωσης των πιστωτών, και σε κάθε περίπτωση μετά παρέλευση έξι (6) ετών από την κήρυξη της απλοποιημένης διαδικασίας πτώχευσης, επέρχονται αυτοδικαίως και χωρίς άλλη διατύπωση τα αποτελέσματα της παρ. 2 του άρθρου 166.». 
Οι διατάξεις περί απλοποιημένης διαδικασίας πτωχεύσεων μικρών επιχειρήσεων εφαρμόζονται σε όλες τις πτωχεύσεις που κηρύσσονται μετά την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου. 

Άρθρο 63 Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με την αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. 1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 (Α΄ 179) αντικαθίσταται ως εξής: «Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος ορίζεται με τον αναπληρωτή του, εισαγγελικός λειτουργός με βαθμό εισαγγελέα εφετών ή αντεισαγγελέα εφετών, από εκεί- νους που υπηρετούν στην Εισαγγελία Εφετών Αθηνών.». 
2. Η παρ. 3 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «3. O Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει ως αρμοδιότητα τη διενέργεια ερευνών, προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης για την εξακρίβωση τελέσεως κάθε είδους φορολογικών και οικονομικών εγκλημάτων και οποιωνδήποτε άλλων συναφών, εφόσον αυτά διαπράττονται σε βάρος του Ελληνικού Δημοσίου, οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή βλάπτουν σοβαρά την εθνική οικονομία. Η κατά τόπο αρμοδιότητα του Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος επεκτείνεται σε όλη την Επικράτεια. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 5 του παρόντος άρθρου, για την άσκηση των καθηκόντων του, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος έχει την εποπτεία, καθοδήγηση και το συντονισμό των ενεργειών των γενικών κατά το άρθρο 33 παράγραφος 1 περίπτωση α’ του Κ.Π.Δ. και ειδικών προανακριτικών υπαλλήλων, ιδίως δε υπαλλήλων του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος (Σ.Δ.Ο.Ε.) και της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, εντός των σχετικών αρμοδι- οτήτων τους.». 
3. Στο τέλος της παρ. 4 του άρθρου 17Α του ν. 2523/ 1997 προστίθεται εδάφιο ως εξής: «προτάσσοντας εκείνες τις υποθέσεις που βλάπτουν σοβαρά τα συμφέροντα του Ελληνικού Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.». 4. Η παρ. 5 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «5.α) Για τη διερεύνηση των υποθέσεων που ανήκουν στην αρμοδιότητά του ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος, ο αναπληρωτής αυτού και οι εισαγγελικοί λειτουργοί που τον συνεπικουρούν μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προ- ανάκρισης αποκλειστικά από τους κατά την παράγραφο 3 γενικούς ή ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους. Ειδικά, για τους υπαλλήλους της Α.Α.Δ.Ε. η διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης παραγγέλλεται αποκλειστικά και μόνο στους τελωνειακούς υπαλλήλους και τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Εσωτερικών Υποθέσεων και μόνο για υποθέσεις που εμπίπτουν στις ελεγκτικές τους αρμοδιότητες. Οι λοιποί υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που έχουν προανακριτικά καθήκοντα σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, κατόπιν εισαγγελικής παραγγελίας που εκδίδεται μόνο μετά από αίτημα της ελεγκτικής υπηρεσίας της Α.Α.Δ.Ε. στην οποία ανήκουν προς τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος. Κατ’ εξαίρεση του προηγούμενου εδαφίου, οι υπάλληλοι της Α.Α.Δ.Ε. που αναφέρονται σε αυτό διενεργούν προκαταρκτική εξέταση ή προανάκριση, για υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί και διαβιβαστεί στην Α.Α.Δ.Ε. μέχρι την έναρξη ισχύος της παρούσας παραγράφου, εισαγγελική παραγγελία και έχουν προτεραιοποιηθεί ή πρόκειται να προτεραιοποιηθούν έως τις 31.7.2017. β) Με την επιφύλαξη της περίπτωσης α΄ της παρούσας παραγράφου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και οι λοιποί Εισαγγελείς δεν παραγγέλλουν στις Υπηρεσίες και το προσωπικό της Α.Α.Δ.Ε. τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης, ούτε διαβιβάζουν με οποιαδήποτε διαδικασία εντολές ή αιτήματα διενέργειας φορολογικών ελέγχων. Η εκτέλεση των ανωτέρω εισαγγελικών παραγγελιών ανατίθεται σε Υπηρεσία εκτός της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων με ειδικούς προανακριτικούς υπαλλήλους, που εποπτεύονται από τον Εισαγγελέα Οικονομικού Εγκλήματος και με αρμοδιότητα την έρευνα τέλεσης εγκλημάτων φοροδιαφυγής ή λοιπών οικονομικών αδικημάτων. Οι διατάξεις της παρούσας παραγράφου ισχύουν από την 1η Αυγούστου 2017.». 5. Η παρ. 7 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «7. Με σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, που έχει ορισθεί σύμφωνα με την παράγραφο 2, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος και ο αναπληρωτής αυτού μπορούν να παραγγέλλουν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης από τον κατά τόπο αρμόδιο εισαγγελέα πρωτοδικών, χωρίς να στερούνται τις αρμοδιότητες που αναφέρονται στην προηγούμενη παράγραφο, μετά το πέρας της οποίας ενημερώνονται εγγράφως για την πορεία της.».
 6. Η παρ. 8 του άρθρου 17Α του ν. 2523/1997 αντικαθίσταται ως εξής: «8. Οι εισαγγελικοί λειτουργοί της παραγράφου 1 έχουν πρόσβαση σε κάθε πληροφορία ή στοιχείο που αφορά ή είναι χρήσιμο για τις υποθέσεις τις οποίες ερευνούν, μη υποκείμενοι στους περιορισμούς της νομοθεσίας περί φορολογικού, τραπεζικού, χρηματιστηριακού και κάθε άλλου είδους απορρήτου και σε κάθε μορφής αρχείο δημόσιας αρχής ή οργανισμού που τηρεί και επεξεργάζεται δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα, σύμφωνα με ισχύοντες κανόνες ιχνηλασιμότητας. Επίσης, έχουν τη δυνατότητα να προβαίνουν, με αιτιολογημένη διάταξή τους σε δεσμεύσεις τραπεζικών λογαριασμών, περιεχομένου τραπεζικών θυρίδων και περιουσιακών εν γένει στοιχείων, ακινήτων και κινητών, προς το σκοπό διασφάλισης των συμφερόντων του Δημοσίου, σε περίπτωση διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης για την εξακρίβωση τέλεσης εγκλημάτων της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου για χρονικό διάστημα μέχρι ένα (1) έτος που μπορεί να παρατείνεται είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκ- δοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε με βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από Εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, λόγω δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης, κατά τα ανωτέρω, ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης. Η διάταξη εκδίδεται χωρίς προηγούμενη κλήση του καθ’ ου ή τρίτου και δεν είναι απαραίτητο να  αναφέρει συγκεκριμένο λογαριασμό, τίτλο, χρηματοπιστωτικό προϊόν, θυρίδα, κινητό ή ακίνητο περιουσιακό στοιχείο. Η δέσμευση ισχύει από τη χρονική στιγμή της αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης προς τον οργανισμό ή την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. Ως χρονική στιγμή αποδεδειγμένης γνωστοποίησης της διάταξης της παρούσας παραγράφου προς τους αρμόδιους οργανισμούς και υπηρεσίες λογίζεται η ημέρα που γνωστοποιείται με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο, ιδίως δε τηλεομοιοτυπικά, η διάταξη στην Ελληνική Ένωση Τραπεζών, την Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, οι οποίες οφείλουν να ενημερώνουν αμελλητί τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της ημεδαπής. Με τον ίδιο τρόπο η διάταξη γνωστοποιείται στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, η οποία δεν κωλύεται να λαμβάνει όλα τα σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις μέτρα διασφάλισης. Η διάταξη επιδίδεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών στον καθ’ ου ή στον τρίτο, οι οποίοι δύνανται να προσφύγουν και να ζητήσουν την άρση της με αίτησή τους είτε προς το Συμβούλιο Εφετών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από τον Οικονομικό Εισαγγελέα ή τον αναπληρωτή του, είτε προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Αθηνών, εάν η διάταξη έχει εκδοθεί από εισαγγελικό λειτουργό που συνεπικουρεί τον Οικονομικό Εισαγγελέα, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών, η οποία δεν αναστέλλει την εκτέλεσή της. Η διάταξη ή το βούλευμα ανακαλείται ή τροποποιείται αντίστοιχα, εάν προκύψουν νέα στοιχεία. Μετά το πέρας της προκαταρκτικής εξέτασης: i) στην περίπτωση που παραγγέλλεται από τον Οικονομικό Εισαγγελέα άσκηση ποινικής δίωξης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Κ.Π.Δ. και ii) στην περίπτωση αρχειοθέτησης της ποινικής δικογραφίας η δέσμευση αίρεται αυτοδικαίως. Οι διατάξεις του προηγούμενου εδαφίου δεν θίγουν τυχόν διασφαλιστικά μέτρα που έχουν ληφθεί από τη φορολογική διοίκηση, ούτε εμποδίζουν την τελευταία να λάβει τέτοια μέτρα. Με τη σύμφωνη γνώμη του εποπτεύοντος, κατά την παράγραφο 2, Αντιεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο Εισαγγελέας Οικονομικού Εγκλήματος μπορεί να παραγγέλλει την έκδοση της διάταξης του παρόντος άρθρου και προς τον κατά τόπο αρμόδιο Εισαγγελέα Πρωτοδικών, ο οποίος εκδίδει τη διάταξη σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας παραγράφου, οι διατάξεις της οποίας εφαρμόζονται ανάλογα. Η προσφυγή κατά της διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών εισάγεται στο κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών. Στην περίπτωση έκδοσης διάταξης του Εισαγγελέα Πρωτοδικών σύμφωνα με τα δύο προηγούμενα εδάφια, το κατά τόπο αρμόδιο Συμβούλιο Πλημμελειοδικών είναι αρμόδιο και για την έκδοση βουλεύματος, με το οποίο δύναται να παραταθεί η διάρκεια της δέσμευσης, σε περίπτωση δικαιολογημένης μη ολοκλήρωσης της διενεργούμενης ποινικής προκαταρκτικής εξέτασης.».

 Άρθρο 64 Γνωστοποίηση παραβάσεων φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας από τις εισαγγελικές αρχές προς την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων Ο αρμόδιος Εισαγγελέας δύναται να γνωστοποιεί εγγράφως στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.) πιθανολογούμενες παραβάσεις της φορολογικής και τελωνειακής νομοθεσίας, διαβιβάζοντας έγγραφα και λοιπά αποδεικτικά μέσα που περιέρχονται στη διάθεσή του, τα οποία μπορούν να αξιοποιούνται από την ως άνω Αρχή στο σύστημα ανάλυσης κινδύνου της, στο πλαίσιο του φορολογικού ή τελωνειακού ελέγχου, όταν κρίνεται σκόπιμο από αυτήν, σύμφωνα με τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Η γνωστοποίηση του προηγουμένου εδαφίου δεν επέχει θέση εισαγγελικής παραγγελίας για διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή προανάκρισης σύμφωνα με τον ΚΠΔ, ούτε δεσμεύει την Α.Α.Δ.Ε. για διενέργεια ελέγχου. Επιτρέπεται σε κάθε στάδιο της ποινικής διαδικασίας, ακόμη και σε περίπτωση θέσης της υπόθεσης στο αρχείο κατ’ άρθρο 43 ΚΠΔ ή περάτωσής της καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Ο Εισαγγελέας δεν προβαίνει σε γνωστοποίηση, εάν κρίνει ότι αυτή δυσχεραίνει ουσιωδώς την έρευνα για την τέλεση ποινικού αδικήματος. 
Read More »

Όρια στις πειθαρχικές ποινές απομόνωσης ανηλίκων κρατουμένων

Αθήνα 15/05/2017
 Δελτίο Τύπού
 Όρια στις πειθαρχικές ποινές απομόνωσης ανηλίκων κρατουμένων 

Εξορθολογισμό και ουσιαστικό αποκλεισμό της πειθαρχικής απομόνωσης των ανηλίκων κρατουμένων επιφέρει το Υπουργείο Δικαιοσύνης, με Εγκύκλιο του Γενικού Γραμματέα Αντεγκληματικής Πολιτικής κ. Ευτύχη Φυτράκη.
Με τη συγκεκριμένη εγκύκλιο, σύμφωνα και με τις διεθνείς προδιαγραφές, ο περιορισμός σε πειθαρχικό κελί ανηλίκου αναγνωρίζεται ρητά ως έσχατο μέτρο κύρωσης, που επιβάλλεται μόνο όταν ηπιότερες ποινές δεν επαρκούν για τον επιδιωκόμενο σκοπό και εφ' όσον οι προβλεπόμενοι χώροι καλύπτουν τις σχετικές προβλέψεις.
 Επιπλέον, η πειθαρχική απομόνωση ανηλίκων πρέπει να έχει μικρή διάρκεια ενώ πρέπει να υπάρχει καθημερινή επίσκεψη ιατρού και ψυχολόγου ή κοινωνικού λειτουργού.
Με βάση την εγκύκλιο, πρόκειται να ελεγχθούν όλες οι υποδομές των φυλακών ενώ θα εξετάζεται εναλλακτικά, αντί της απομόνωσης η απλή επιβολή περιορισμών διαβίωσης του ανηλίκου κρατουμένου στο κελί του.
 Επιπλέον, κάθε πειθαρχική απομόνωση που αποφασίζεται για ανήλικο θα υποβάλλεται άμεσα στο Υπουργείο Δικαιοσύνης, ώστε ο Υπουργός Δικαιοσύνης να μπορεί να την διακόψει, να την αναστείλει ή να την χαρίσει, όπως ορίζει ο νόμος.
Σημειώνεται, παράλληλα, ότι με πρόσφατες εντολές του Υπουργείου Δικαιοσύνης, έπαψαν να λειτουργούν τα πειθαρχικά κελιά στη φυλακή Κέρκυρας, τα οποία (με απόφαση του Υπουργού κ. Σταύρου Κοντονή) μετατρέπονται ήδη σε μουσειακό χώρο, ενώ γκρεμίστηκαν τα πειθαρχικά κελιά στη φυλακή Πάτρας. Και οι δύο αυτές επεμβάσεις έγιναν χωρίς να μειωθεί το επίπεδο ασφάλειας των φυλακών αφού τα κελιά, για τα οποία υπάρχουν σχετικές επικρίσεις της CPT και του Συνηγόρου του Πολίτη, αντικαταστάθηκαν από άλλους κατάλληλους χώρους.
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος εδώ 
Read More »

Τρίτη, 16 Μαΐου 2017

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό


ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΠΡΟΕΔΡΩΝ
ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ

                          ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                      Αθήνα, 16/5/2017

Απόφαση Ολομέλειας Προέδρων Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος για διήμερη αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους 17 και 18 Μαΐου 2017 και άλλες δράσεις κατά των νέων ρυθμίσεων στο ασφαλιστικό

Η Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, που συνεδρίασε εκτάκτως την Τρίτη, 16/5/2017, στα γραφεία του Δικηγορικού Συλλόγου της Αθήνας,  εξέφρασε την έντονη και καθολική αποδοκιμασία του Δικηγορικού Σώματος προς τις νέες ρυθμίσεις  της κυβέρνησης στο ασφαλιστικό, με τις οποίες επιβαρύνονται εκ νέου οι ήδη υπέρογκες ασφαλιστικές εισφορές  των Δικηγόρων,.
Με ομόφωνη απόφασή της η Ολομέλεια των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδος, αποφάσισε:
  1. Διήμερη πανελλαδική αποχή των Δικηγόρων από τα καθήκοντά τους, την Τετάρτη 17 Μαΐου και την Πέμπτη18 Μαΐου 2017.

Κατ’ εξαίρεση συζητούνται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι υποθέσεις στις οποίες υφίσταται ζήτημα παραγραφής ή προθεσμίας,
Β) Οι προσωρινές διαταγές, τα ασφαλιστικά μέτρα και οι αιτήσεις αναστολών (Πολιτικά και Διοικητικά Δικαστήρια), συμπεριλαμβανομένων των αναστολών πλειστηριασμών.
Επιπλέον γίνονται κανονικά (χωρίς άδεια) :
Α) Οι καταθέσεις ενδίκων βοηθημάτων και μέσων σε όλες τις διαδικασίες (πολιτικά, και διοικητικά), καθώς επίσης και αγωγών.
Β) Κατάθεση προτάσεων (20ήμερο και 100 ημέρες)
Γ) Προσθήκη - Αντίκρουση
Αναβολές :
Σημειώνεται ότι επιτρέπεται στους συναδέλφους η παράσταση για την υποβολή αιτήματος αναβολής με την υποχρέωση – στην περίπτωση μη παράστασης της πλευράς του αντιδίκου – ειδοποίησης αμελλητί και με κάθε πρόσφορο μέσο του αντιδίκου για την ημερομηνία της νέας δικασίμου. Κατ’ άρθρον 36 του ν. 4446/2016 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 40 παρ. 2 του ν. 4465/2017, δεν απαιτείται στην περίπτωση αυτή η έκδοση παραβόλου αναβολής.
  1. Την προσφυγή ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά των διοικητικών πράξεων που θα εκδοθούν σε εφαρμογή των νέων διατάξεων.
  1. Την προσφυγή ενώπιον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λόγω παραβίασης του ενωσιακού δικαίου από τις ασφαλιστικές ρυθμίσεις.
  1. Ειδικώς, από Δευτέρα 22 Μαΐου έως και Τρίτη 6 Ιουνίου,  σε ό,τι αφορά τον ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ και τον ΕΟΠΥΥ το Δ.Σ. αποφάσισε τα εξής:
α) Την αποχή των εμμίσθων δικηγόρων των ως άνω φορέων από όλες τις ενέργειες που εμπίπτουν στα καθήκοντά τους και αφορούν την εφαρμογή του ασφαλιστικού νόμου (σύνταξη γνωμοδοτήσεων, σχεδίων διοικητικών πράξεων,  κ.λπ.).
β)  Στοχευμένη αποχή από   δίκες του ΕΦΚΑ, του ΕΤΕΑΕΠ και του ΕΟΠΥΥ, στον πρώτο βαθμό, όπου οι παραπάνω φορείς είναι ενάγοντες, αιτούντες,  προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες. Στον δεύτερο βαθμό δικαιοδοσίας και στο στάδιο της αναίρεσης, αποχή από δίκες όπου ο  ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ  έχουν ασκήσει το ένδικο μέσο και στον πρώτο βαθμό ήταν ενάγοντες, αιτούντες, προσφεύγοντες ή ανακόπτοντες.
Κατ’ εξαίρεση των παραπάνω, η αποχή δεν εκτείνεται στις περιπτώσεις που ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΥΥ έχουν επιτύχει υπέρ αυτών προσωρινή δικαστική προστασία ή υπάρχει υπέρ αυτών αυτοδίκαιο ανασταλτικό αποτέλεσμα (οπότε το ένδικο βοήθημα ή μέσο εκδικάζεται κανονικά). 
Ειδικώς ενώπιον του Ελεγκτικού Συνεδρίου, αποχή από όλες τις διαδικασίες όπου ο ΕΦΚΑ, το ΕΤΕΑΕΠ ή ο ΕΟΠΠΥ έχουν ασκήσει το ένδικο βοήθημα ή μέσο.
γ) Ποινικές δίκες: αποχή από κοινωνικοασφαλιστικές υποθέσεις (μη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών). Η αποχή ισχύει και στις περιπτώσεις συρροής με άλλα ποινικά αδικήματα. Από τις ως άνω περιπτώσεις η αποχή δεν εκτείνεται: ι) στα Πλημμελήματα όταν συντρέχει περίπτωση παραγραφής, ήτοι όταν έχει συμπληρωθεί από τον χρόνο τελέσεως της πράξεως εξαετία σε α’ βαθμό και επταετία σε β’ βαθμό, και ιι) σε όλες τις περιπτώσεις όπου υπάρχουν κρατούμενοι.

Πηγή: ΔΣΑ

Read More »

Επικουρικό κεφάλαιο ΑΠ.Ολ 3/2017, ΑΠ.Ολ 4/2017, ΑΠ. Ολ 5/2017


ΑΠ.Ολ 3/2017
Επικουρικό κεφάλαιο - Προνομιακό επιτόκιο -  Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρ. 4 Ν. 4092/2012 - Αναίρεση για παράβαση κανόνα ουσιαστικού δικαίου -.

ΑΠ.Ολ 4/2017
Επικουρικό Κεφάλαιο - Πρόσθετες παρεμβάσεις - Χρηματική ικανοποίηση για ψυχική οδύνη - Ανώτατο όριο - Δίκαιο ΕΕ - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας -Τόκος υπερημερίας - Αρχή ισότητας διαδίκων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρ. 4 Ν. 4092/2012 -.

ΑΠ. Ολ 5/2017
Επικουρικό Κεφάλαιο - Χρηματική ικανοποίηση λόγω ψυχικής οδύνης - Ανώτατο όριο - Δίκαιο ΕΕ - Αρχή αναλογικότητας - Προστασία περιουσίας - Τόκος υπερημερίας - Αρχή ισότητας διαδίκων - Αντισυνταγματικότητα διατάξεων άρθρ. 4 Ν. 4092/2012 -.

πηγή : dsanet
Read More »

Σάββατο, 13 Μαΐου 2017

Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρων δια μέσω του Internet

Συκοφαντική δυσφήμηση δικηγόρων δια μέσω του Internet

ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΟΧΙΚΟ 

Αριθμός Απόφασης 497/2017

ΤΟ ΜΟΝΟΜΕΛΕΣ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝΣυγκροτήθηκε από τον Δικαστή Ιωάννη Γαλτσιώτη, Πρωτοδίκη τον οποίο όρισε ο Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου της Διοίκησης του Πρωτοδικείου Αθηνών, και από τη Γραμματέα Ιωάννα Κουφογιαννάκη.

Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 24 Νοεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση:

Α) Των εναγόντων: 1) …, κατοίκου Αθηνών (οδός …) και 2) Δικηγορικής Εταιρείας με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ» και με τον διακριτικό τίτλο «… ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ», που εδρεύει στην Αθήνα (οδός …) και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι παραστάθηκαν διά την πληρεξούσιας δικηγόρου τους Παναγιώτας Μαυροειδή.

Του εναγομένου: …, κατοίκου Μαρκόπουλου Αττικής (οδός …), ο οποίος παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου του Σταματίνας Παπαμιχάλη.

Β) Της προσθέτως παρεμβαίνουσας (υπέρ του εναγομένου): Ένωσης Φυσικών Προσώπων με την επωνυμία «Παρέμβαση για την κοινωνία και το περιβάλλον», που εδρεύει στο Μαρκόπουλο Αττικής (οδός Πανοράματος αριθ. 3, Πόρτο Ράφτη) και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία παραστάθηκε διά της πληρεξούσιας δικηγόρου της Σταματίνας Παπαμιχάλη.

Οι ενάγοντες ζητούν να γίνει δεκτή η από 16-5-2016 (με Γ.Α.Κ 19757/2016) αγωγή, η οποία προσδιορίσθηκε αρχικά να συζητηθεί κατά τη δικάσιμο της 22-9-2016, οπότε η συζήτηση αυτής αναβλήθηκε για τη δικάσιμο που αναφέρεται στην αρχή της παρούσας, και εγγράφηκε στο πινάκιο.

Η προσθέτως παρεμβαίνουσα ζητεί να γίνει δεκτή η από 12-9-2016 (με Γ.Α.Κ 53832/2016) πρόσθετη - κατ' εκτίμηση του δικογράφου -παρέμβαση που άσκησε υπέρ του εναγομένου.

Κατά τη συζήτηση της υπόθεσης στο ακροατήριο ο καθένας από τους πληρεξούσιους δικηγόρους ανέπτυξε προφορικά τους ισχυρισμούς των διαδίκων που εκπροσωπεί, αναφέρθηκε στις προτάσεις που κατέθεσε και ζήτησε να γίνουν δεκτά όσα αναφέρονται σε αυτές και στα πρακτικά της δίκης.


ΑΦΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ

ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ


Κατά το άρθρο 14 παρ. 1 του Συντάγματος, καθένας μπορεί να εκφράζει και να διαδίδει προφορικά, γραπτά και διά του τύπου τους στοχασμούς του, τηρώντας τους νόμους του Κράτους. Κατά δε το άρθρο 10 παρ. 1 εδ. α' και β' της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για την προάσπιση των δικαιωμάτων του ανθρώπου, που κυρώθηκε με το ν.δ. 53/1974, κάθε πρόσωπο έχει δικαίωμα στην ελευθερία έκφρασης. Το δικαίωμα αυτό περιλαμβάνει την ελευθερία γνώμης και την ελευθερία λήψης ή μετάδοσης πληροφοριών ή ιδεών, χωρίς επέμβαση των δημοσίων αρχών και ανεξάρτητα από σύνορα. Στην παράγραφο 2 του ιδίου ως άνω άρθρου προβλέπεται η δυνατότητα περιορισμού της ελευθερίας του τύπου, ορίζοντας ότι η άσκηση του δικαιώματος της ελεύθερης έκφρασης συνεπάγεται καθήκοντα και ευθύνες καθώς και ότι μπορεί να υπαχθεί σε περιορισμούς ή κυρώσεις, που προβλέπονται από το νόμο και αποτελούν σε κάθε δημοκρατική κοινωνία αναγκαία μέτρα για την προστασία μεταξύ άλλων της υπόληψης και των δικαιωμάτων τρίτων. Σύμφωνα με το άρθρο 57 ΑΚ, όποιος προσβάλλεται παράνομα στην προσωπικότητα του έχει δικαίωμα να ζητήσει την άρση της προσβολής και τη μη επανάληψη της στο μέλλον. Αξιώσεις αποζημίωσης και ικανοποίησης της ηθικής βλάβης κατά τις διατάξεις περί αδικοπραξίας δεν αποκλείεται, δοθέντος ότι ο σεβασμός της αξίας του ανθρώπου, περιεχόμενο του οποίου αποτελεί και η προστασία της προσωπικότητας του, προστατεύεται και από το ίδιο το Σύνταγμα (άρθρα 2 παρ. 1 και 5 παρ. 1 και 2). Προσβολή προσωπικότητας συνιστούν οι πράξεις που περιέχουν ονειδισμό ή αμφισβήτηση της προσωπικής και επαγγελματικής ζωής κάποιου προσώπου, ακόμα και αν αυτές τον καθιστούν απλώς ύποπτο ότι μετέρχεται ανέντιμες μεθόδους κατά την ενάσκηση των καθηκόντων του ή άλλων εκφάνσεων της ζωής του. Όσον αφορά το παράνομο της προσβολής, συντρέχει όταν αυτή γίνεται χωρίς δικαίωμα ή κατά την ενάσκηση δικαιώματος μικρότερης σπουδαιότητας ή κάτω από περιστάσεις που καθιστούν καταχρηστική την άσκηση του δικαιώματος. Ο νόμος καθιερώνει αντικειμενική ευθύνη του προσβάλλοντος μόνο ως προς την αξίωση άρσης της προσβολής και παράλειψης της στο μέλλον, ενώ για την αξίωση χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης απαιτεί και το στοιχείο της υπαιτιότητας. Εξάλλου η παράνομη προσβολή της προσωπικότητας μπορεί να προέλθει και από ποινικά κολάσιμη πράξη, με εξυβριστικές εκδηλώσεις ή με ισχυρισμούς δυσφημιστικούς ή πολύ περισσότερο συκοφαντικούς κατά την έννοια των άρθρων 361-363 ΠΚ, που μπορεί να περιέχονται σε δημοσίευμα ή τηλεοπτική εκπομπή (ΑΠ 632/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 265/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1455/2014 ΤΝΠ Νόμος). 
Περαιτέρω, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 1 περ. α-δ Π.Κ., αίρεται το άδικο των προβλεπόμενων στα άρθρα 361 επ. Π.Κ. αδικημάτων, μεταξύ των άλλων περιπτώσεων που προβλέπονται στο άρθρο αυτό, όταν πρόκειται για εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα για την εκτέλεση νόμιμων καθηκόντων, την άσκηση νόμιμης εξουσίας ή για τη διαφύλαξη (προστασία) δικαιώματος ή από άλλο δικαιολογημένο ενδιαφέρον ή σε ανάλογες περιπτώσεις. Η προβολή από τον εναγόμενο του ισχυρισμού ότι συντρέχει περίπτωση του άρθρου 367 παρ. 1 ΠΚ αποτελεί αυτοτελή ισχυρισμό καταλυτικό της αγωγής (ένσταση) λόγω άρσης του παρανόμου της προσβολής. Όμως δεν χωρεί εφαρμογή του άρθρου 367 παρ. 1 Π.Κ., συνεπώς παραμένει η ποινική ευθύνη των κατά τον νόμο υπευθύνων, άρα και η υποχρέωση προς αποζημίωση κατά το αστικό δίκαιο, όταν συντρέχει μία από τις περιπτώσεις του άρθρου 367 παρ. 2 Π.Κ. Δηλαδή δεν εφαρμόζεται το άρθρο 367 παρ. 1, όταν οι επίμαχες εκφράσεις περιέχουν τα συστατικά στοιχεία του αδικήματος της συκοφαντικής δυσφήμησης (άρθρο 363 ΠΚ) ή όταν από τον τρόπο εκδήλωσης ή από τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη προκύπτει σκοπός εξύβρισης. Ειδικός σκοπός εξύβρισης εμφαίνεται στον τρόπο εκδήλωσης της προσβλητικής συμπεριφοράς, όταν αυτός δεν ήταν αντικειμενικά αναγκαίος για την απόδοση της σκέψης αυτού που φέρεται ότι ενεργεί από δικαιολογημένο ενδιαφέρον, ο οποίος χρησιμοποίησε τον τρόπο αυτό για να προσβάλει την τιμή του άλλου (ΑΠ 1078/2015 ΤΝΠ Νόμος). Έτσι η προβολή ισχυρισμού από το άρθρο 367 παρ. 2 ΠΚ αποτελεί αντένσταση κατά της πιο πάνω ένστασης από την παράγραφο 1 του ίδιου άρθρου (ΑΠ 265/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 1216/2014 ΤΝΠ Νόμος, ΑΠ 471/2013 ΤΝΠ Νόμος). Περαιτέρω κατά το άρθρο μόνο παρ. 1 του ν. 1178/1981 «περί αστικής ευθύνης του τύπου και άλλων τινών διατάξεων», όπως ισχύει, ο ιδιοκτήτης κάθε εντύπου υποχρεούται σε πλήρη αποζημίωση για την παράνομη περιουσιακή ζημία, καθώς και σε χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκαν υπαίτια με δημοσίευμα, το οποίο θίγει την τιμή ή την υπόληψη κάθε ατόμου, έστω και αν η κατά το άρθρο 914 ΑΚ υπαιτιότητα, η κατά το άρθρο 919 ΑΚ πρόθεση και η κατά το άρθρο 920 ΑΚ γνώση ή υπαίτια άγνοια συντρέχουν στο συντάκτη του δημοσιεύματος ή αν ο τελευταίος είναι άγνωστος για τον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης του εντύπου. Η ευθύνη των εκδότη και διευθυντή σύνταξης, εφόσον βέβαια δεν ταυτίζονται ως πρόσωπα με τον ιδιοκτήτη του εντύπου, ρυθμίζεται από τις κοινές διατάξεις (ΑΠ 271/2012 ΤΝΠ Νόμος).

Εξάλλου σύμφωνα με την παράγραφο 5 του ιδίου ως άνω άρθρου, μεταξύ άλλων ορίζεται ότι ο κατά τα ανωτέρω αδικηθείς πριν ασκήσει αγωγή για την προσβολή που υπέστη, υποχρεούται να καλέσει με έγγραφη εξώδικη πρόσκληση του τον ιδιοκτήτη του εντύπου κα, όταν αυτός είναι άγνωστος, τον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης του, να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει. Στο κείμενο αυτό προσδιορίζονται και οι λέξεις ή φράσεις που θεωρήθηκαν προσβλητικές και πρέπει να ανακληθούν και οι λόγοι για τους οποίους η συγκεκριμένη αναφορά υπήρξε προσβλητική. Εάν λάβει χώρα η αποκατάσταση της προσβολής σύμφωνα με τα παραπάνω, δεν μπορεί να υπάρξει αστική αξίωση κατά την παράγραφο 2. Κατ' εξαίρεση, όταν το επιλήψιμο δημοσίευμα αφορούσε επικείμενο γεγονός μείζονος σημασίας για την ατομική, οικογενειακή, επαγγελματική και εν γένει κοινωνική πρόοδο του αδικηθέντος και η αποκατάσταση της σχετικής προσβολής επακολούθησε αυτού, η τελευταία δύναται να θεωρηθεί ως μη πλήρης και διατηρείται η αξίωση ανάλογης χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Κατά συνέπεια ο νόμος ορίζει ως προϋπόθεση παραδεκτού της αγωγής που ασκεί, όποιος ζητεί χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που προξενήθηκε υπαίτια με δημοσίευμα, την αποστολή εξωδίκου στον ιδιοκτήτη εντύπου να αποκαταστήσει την προσβολή με την καταχώριση σε αυτό κειμένου που του υποδεικνύει, εφόσον η σχετική αγωγή στρέφεται κατά του ιδιοκτήτη. 
Υποχρέωση αποστολής εξωδίκου στον εκδότη ή τον διευθυντή σύνταξης, ως όρο παραδεκτού της αγωγής, προβλέπεται μόνο εφόσον ο ιδιοκτήτης είναι άγνωστος και για το λόγο αυτόν η αγωγή αντί να στραφεί στον ιδιοκτήτη στρέφεται κατά των ανωτέρω ατόμων, σύμφωνα με τις διατάξεις 914 ΑΚ επ. Επίσης σε περίπτωση προσβολής προσωπικότητας που συντελείται με τη διάδοση συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή εξυβριστικών ισχυρισμών στο διαδίκτυο, μέσω ιστοσελίδων και ιστολογιών, για την ταυτότητα του νομικού λόγου και ενόψει έλλειψης ειδικής ρύθμισης, εφαρμόζονται τηρουμένων των αναλογιών οι διατάξεις του ν. 1178/1981. Μάλιστα εξαιτίας της εκτεταμένης εμβέλειας του διαδικτύου και συνεκτιμωμένου του αριθμού των αποδεκτών όσων διαδίδονται, μεγεθύνεται η προβολή εκείνου που θίγεται από την διάδοση μέσω του διαδικτύου συκοφαντικών, δυσφημιστικών ή εξυβριστικών ισχυρισμών (ΑΠ 576/2015 ΤΝΠ Νόμος, ΕφΑθ 3071/2014 ΤΝΠ Νόμος). Ωστόσο δεν χωρεί ανάλογη εφαρμογή της παραγράφου 5 του άρθρου μόνου του ν. 1178/1981 σε περίπτωση διάδοσης προσβλητικών ισχυρισμών μέσω διαδικτύου. Και τούτο καθώς η προσβολή που επέρχεται κατ' αυτόν τον τρόπο, παρέχει τη δυνατότητα στον συντάκτη του προσβλητικού δημοσιεύματος να προβεί στην αναδημοσίευση αυτού σε πλήθος ιστοσελίδων, με αποτέλεσμα την προσβολή του θιγόμενου, χωρίς να μπορεί με ασφάλεια να γνωρίζει ο ίδιος (ο θιγόμενος), σε ποιες ιστοσελίδες έχει αναρτηθεί το προσβλητικό δημοσίευμα. Αυτό συμβαίνει διότι ο αριθμός των ιστοσελίδων είναι υπέρογκος και η εμβέλεια του διαδικτύου είναι δυνητικά παγκόσμια, σε αντίθεση με τα ραδιοτηλεοπτικά κανάλια και τα έντυπα, που είναι ορισμένα κατ' αριθμό και σπανίως είναι προσιτά σε πρόσωπα εκτός της χώρας κυκλοφορίας και μετάδοσης αντίστοιχα αυτών. 
Συνοψίζοντας εκ των πραγμάτων είναι ιδιαιτέρως δυσχερής ο εντοπισμός των ιστοσελίδων, μέσω των οποίων έχει λάβει χώρα η προσβολή με την ανάρτηση προσβλητικού δημοσιεύματος, επομένως είναι αλυσιτελές να απαιτηθεί από τον θιγόμενο, κατ' ανάλογη εφαρμογή του άρθρου μόνου παρ. 5 ν. 1178/1981, πριν εγείρει αγωγή για ικανοποίηση ηθικής βλάβης, να ζητήσει εξωδίκως - από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή σε περίπτωση που αυτός είναι άγνωστος από τον διαχειριστή ή τον συντάκτη του προσβλητικού δημοσιεύματος - έμπρακτη αποκατάσταση με δημοσίευση επανορθωτικού δημοσιεύματος. Τέλος, κατ' άρθρο 118 περ. 3 ΚΠολΔ, «Τα δικόγραφα που επιδίδονται από ένα διάδικο σε άλλον ή υποβάλλονται στο δικαστήριο πρέπει να αναφέρουν: ... 3) το όνομα, το επώνυμο, το πατρώνυμο, την κατοικία και τη διεύθυνση όλων των διαδίκων και των νόμιμων αντιπροσώπων τους, καθώς και τον αριθμό φορολογικού μητρώου του διαδίκου που επιδίδει ή υποβάλλει το δικόγραφο και αν πρόκειται για νομικά πρόσωπα, την επωνυμία, τη διεύθυνση της έδρας τους, καθώς και τον αριθμό του φορολογικού μητρώου τους,...». Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση του ν. 4335/2015, με βάση τον οποίο τροποποιήθηκε ως άνω η προαναφερθείσα διάταξη, σκοπός της ρύθμισης αυτής είναι η ακριβής και επαρκής ταυτοποίηση των διαδίκων, ώστε να εξασφαλίζεται η ασφάλεια και η τυπικότητα της διαδικασίας και να διευκολύνεται η ικανοποίηση της αξίωσης του ενάγοντος και γενικότερα η ορθή απονομή της δικαιοσύνης. Ο Α.Φ.Μ. είναι μοναδικός για κάθε φυσικό και νομικό πρόσωπο και δεν αλλάζει, επομένως μέσω αυτού ο διάδικος προσδιορίζεται με ασφάλεια. Κατά συνέπεια αναφορικά με την ύπαρξη του Α.Φ.Μ. του ενάγοντος στο δικόγραφο της αγωγής δεν την προβλέπει ο νόμος ως προϋπόθεση παραδεκτού του δικογράφου. Η ως άνω έλλειψη θα μπορούσε απλώς να επιφέρει την ακυρότητα κάποιας διαδικαστικής πράξης, που συνδέεται με αυτήν την έλλειψη, εφόσον οι εναγόμενοι εξαιτίας της έλλειψης επικαλούνται και αποδεικνύουν δικονομική βλάβη (κατ' άρθρο 159 αριθ. 3 ΚΠολΔ).

Οι εκκρεμείς ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου αγωγή και πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να συνεκδικασθούν, λόγω της πρόδηλης μεταξύ τους συνάφειας (αφορούν το ίδιο βιοτικό συμβάν), καθώς έτσι διευκολύνεται η διεξαγωγή της δίκης και επέρχεται μείωση των εξόδων (άρθρα 31 παρ. 1 και 246ΚΠολΔ).

Οι ενάγοντες εκθέτουν ότι ο εναγόμενος περί τα μέσα Μαρτίου του έτους 2015 ανήρτησε σε τρεις ιστοσελίδες άρθρο που περιείχε τους αναφερόμενους στην αγωγή ισχυρισμούς, οι οποίοι είναι εν γνώσει του εναγομένου ψευδείς και προσβλητικοί για την προσωπικότητα τόσο του ενάγοντος δικηγόρου, όσο και της ενάγουσας δικηγορικής εταιρείας, της οποίας ο ενάγων τυγχάνει ιδρυτικό μέλος. Περαιτέρω ότι, εξαιτίας της ανωτέρω αδικοπρακτικήςσυμπεριφοράς του εναγομένου σε βάρος τους, ο ενάγων υπέστη ηθική βλάβη και η ενάγουσα προσβολή στη φήμη της. Με βάση το ιστορικό αυτό οι ενάγοντες ζητούν, έπειτα από περιορισμό του αιτήματος της αγωγής, που έλαβε χώρα με τις προτάσεις που κατέθεσαν και με δήλωση της πληρεξούσιας δικηγόρου τους που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να καταβάλει στον καθένα τους ως χρηματική ικανοποίηση λόγω ηθικής βλάβης και προσβολής φήμης αντίστοιχα, το ποσό των 20.000 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής. Επίσης ζητούν να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή, να απαγγελθεί κατά του εναγομένου προσωπική κράτηση ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης και να καταδικαστεί ο εναγόμενος στα δικαστικά τους έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο η αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον (άρθρα 14 παρ. 2 και 22 ΚΠολΔ) φέρεται προς συζήτηση ενώπιον αυτού του Δικαστηρίου κατά την ειδική διαδικασία των περιουσιακών διαφορών (άρθρο 614 ΚΠολΔ). Ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι η αγωγή είναι απαράδεκτη, διότι δεν προηγήθηκε από την άσκησης αυτής εξώδικη πρόσκληση των εναγόντων προς τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας, όπου αναρτήθηκε το φερόμενο ως προσβλητικό δημοσίευμα, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας,συνεκτιμωμένου ότι εναγόμενος δεν είναι ο ιδιοκτήτης των ιστοσελίδων, όπου αναρτήθηκε το φερόμενο ως προσβλητικό δημοσίευμα, αλλά ο συντάκτης του. Επιπροσθέτως ο ισχυρισμός του εναγομένου ότι το δικόγραφο της αγωγής είναι απαράδεκτο, διότι δεν μνημονεύεται σε αυτό ο Α.Φ.Μ. του ενάγοντος, είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Περαιτέρω η αγωγή είναι ορισμένη και νόμιμη κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 57, 59, 299, 346, 914, 920, 932 ΑΚ, 361, 362, 363 ΠΚ, 176, 907, 908 παρ. 1 περ. δ' και 1047 παρ. 1 ΚΠολΔ. Ακολούθως πρέπει να ερευνηθεί κατ' ουσίανσυνεκτιμωμένου ότι έχει καταβληθεί το ανάλογο τέλος δικαστικού ενσήμου (βλ. προσκομιζόμενα υπ' αριθ. 1137843 και 1137845 διπλότυπα είσπραξης Δ' Δ.Ο.Υ. Αθηνών).

Ο εναγόμενος εν γένει αρνείται την αγωγή. Επικουρικά ισχυρίζεται ότι ουδόλως προσέβαλε την προσωπικότητα των εναγόντων και ότι δεν τέλεσε σε βάρος τους τα αδικήματα της δυσφήμισης (απλής ή συκοφαντικής) και της εξύβρισης, δεδομένου ότι κατά την ανάρτηση του επίδικου άρθρου προέβη σε δυσμενείς κρίσεις για επιστημονικές και επαγγελματικές εργασίες των εναγόντων, που ασκούν δικηγορία. Περαιτέρω ισχυρίζεται ότι ενήργησε στα πλαίσια δικαιολογημένου ενδιαφέροντος για την ενημέρωση των πολιτών του Πόρτο Ράφτη, σχετικά με την πολιτική του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου και του Λιμεναρχείου, που δεν προστατεύουν τη νομιμότητα στην περιοχή ευθύνης τους. Ο ισχυρισμός αυτός είναι νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις του άρθρου 367 παρ. 1 περ. α' και γ' αντίστοιχα Π Κ και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Επίσης ισχυρίζεται ότι οι ενάγοντες συνέβαλαν με τη συμπεριφορά τους στην προσβολή της προσωπικότητας αυτών, καθώς «δεν φρόντισαν να ενημερώσουν να μέλη της Ένωσης Φυσικών Προσώπων "Παρέμβαση" ή τους ενδιαφερόμενους κατοίκους σχετικά με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης, συμβάλλοντας κατ' αυτόν τον τρόπο στην εντύπωση ότι οι δίκες είχαν χαθεί». Ο ισχυρισμός αυτός κατά το μέρος του που αφορά στη μη ενημέρωση προσώπων άλλων από τον εναγόμενο είναι απορριπτέος ως ανομιμοποίητος κατ' άρθρο 262 παρ. 2 ΚΠολΔ. Κατά το μέρος του που αφορά τον εναγόμενο είναι νόμιμος, στηριζόμενος στο άρθρο 300 παρ. 1 ΑΚ, και πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν.
Ο σύλλογος με την επωνυμία «Παρέμβαση για την κοινωνία και το περιβάλλον» άσκησε πρόσθετη (κατ' εκτίμηση του δικογράφου) παρέμβαση υπέρ του εναγόμενου - μέλους του. Με την παρέμβαση αυτή, επισημαίνοντας για τη θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος του ότι το επίδικο άρθρο αναρτήθηκε σε ιστοσελίδα ιδιοκτησίας του, ζητεί να απορριφθεί η αγωγή και να καταδικαστούν οι ενάγοντες στα δικαστικά του έξοδα. Με αυτό το περιεχόμενο η πρόσθετη παρέμβαση είναι παραδεκτή, ενώ αρμοδίως καθ' ύλην και κατά τόπον εισάγεται να συζητηθεί ενώπιον του παρόντος δικαστηρίου και είναι νόμιμη στηριζόμενη στις διατάξεις του άρθρου 80 ΚΠολΔ. Επομένως πρέπει να ερευνηθεί περαιτέρω κατ' ουσίαν. Ο προσθέτως παρεμβαίνων σύλλογος προβάλλει τους ίδιους ως άνω αυτοτελείς ισχυρισμούς που προβάλλει ο εναγόμενος, οι οποίοι είναι νόμιμοι και πρέπει να ερευνηθούν κατ' ουσίαν, με εξαίρεση τον ισχυρισμό περί συντρέχοντος πταίσματος των εναγόντων, ο οποίος συνίσταται στο γεγονός ότι οι ενάγοντες δεν φρόντισαν να ενημερώσουν τα μέλη της Ένωσης Φυσικών Προσώπων "Παρέμβαση" σχετικά με τις αποφάσεις που εκδόθηκαν επί των αιτήσεων αναστολής εκτέλεσης, ο οποίος είναι απορριπτέος ως μη νόμιμος.

Από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα απόφαση πρακτικά συνεδρίασης), από όλα τα έγγραφα που νόμιμα προσκομίζουν και επικαλούνται οι διάδικοι και από τις υπ' αριθ. 231/22-11-2016, 234, 235, 236 και 237/23-11-2016 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον της Ειρηνοδίκη Κρωπίας, οι οποίες λήφθηκαν με επιμέλεια του εναγομένου μετά από νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευση των εναγόντων (βλ. σχετική πρόσκληση συνημμένη στην υπ' αριθ. 3036Δ/17-11-2016 έκθεση επίδοσης του δικαστικού επιμελητή του Εφετείου Πειραιώς ….), χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι υπ' αριθ. 23764 και 23765/2-6-2016 ένορκες βεβαιώσεις ενώπιον του συμβολαιογράφου Κορωπίου …, οι οποίες λήφθηκαν με επιμέλεια των εναγόντων, καθώς δεν προηγήθηκε της λήψης τους η νόμιμη κλήτευση του εναγομένου, δεδομένου ότι στη σχετική κλήση δεν περιελήφθησαν τα απαιτούμενα από τον νόμο (άρθρα 422 παρ. 1 και 424 ΚΠολΔ) στοιχεία των εξετασθέντων μαρτύρων, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα πραγματικά περιστατικά: Ο ενάγων τυγχάνει διδάκτωρ της Νομικής Σχολής, δικηγόρος και ιδρυτικό μέλος της ενάγουσας δικηγορικής εταιρείας με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ». Στα πλαίσια της δικηγορικής δραστηριότητας αυτού του ανατίθενται και αναλαμβάνει, όπως και η ενάγουσα δικηγορική εταιρεία, διάφορες νομικές υποθέσεις του Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας. Το διοικητικό συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας (στο εξής αναφερομένου ως «Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.») στις 29-8-2014 προέβη στην έκδοση αποφάσεων, με τις οποίες ανακάλεσε λόγω ύπαρξης πολεοδομικών αυθαιρεσιών τις άδειες λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, που βρίσκονται στην περιοχή Λιμένος Αγίου Νικολάου, στο Πόρτο Ράφτη Αττικής. Ειδικότερα εξέδωσε τις υπ' αριθ. 111/2014, 112/2014, 113/2014 και 114/2014 αποφάσεις με τις οποίες ανακάλεσε τις άδειες τεσσάρων καταστημάτων, τα οποία εκμεταλλεύονται αντίστοιχα η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «Αφοί… Ο.Ε.», η ομόρρυθμη εταιρεία με την επωνυμία «… Ο.Ε.», ο … και η …. Οι θιγόμενοι ιδιοκτήτες των καταστημάτων προσέβαλαν αυτές τις ανακλητικές αποφάσεις με προσφυγές ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών, ασκώντας ταυτόχρονα ενώπιον του ιδίου ως άνω Δικαστηρίου αιτήσεις αναστολής εκτέλεσης των ανωτέρω αποφάσεων. Κατόπιν της από 18-9-2014 συνεδρίασης του διοικητικού συμβουλίου του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., ανατέθηκε στους ενάγοντες η εκπροσώπηση του Ταμείου ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών στα πλαίσια συζήτησης των αιτήσεων αναστολής (βλ. προσκομιζόμενο απόσπασμα πρακτικού της υπ' αριθ. 17/18-9-2014 συνεδρίασης). Ακολούθως ο ενάγων, εκπροσωπώντας το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. κατά τη συζήτηση ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου των ανωτέρω αιτήσεων αναστολής, εκπόνησε και υπέγραψε υπομνήματα στα οποία ανέπτυσσε τους ισχυρισμούς του εντολέα του και ζητούσε την απόρριψη των αιτήσεων αναστολής. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών εξέδωσε τις ακόλουθες αποφάσεις επί των αιτήσεων αναστολής: 1) Με την υπ' αριθ. 3453/2014 απόφαση, διέταξε αναφορικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας … την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης, υπό τον όρο όμως της χρήσης των αυθαιρέτων κατασκευών που μνημονεύονται στο υπ' αριθ. 3/2014 πρωτόκολλο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής περί κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού- παραλίας - θάλασσας. 2) Με την υπ' αριθ. 3319/2014 απόφαση, διέταξε αναφορικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας … την αναστολή εκτέλεσης της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης, υπό τον όρο όμως της μη χρήσης των αυθαιρέτων κατασκευών που μνημονεύονται στο υπ' αριθ. 6/2014 πρωτόκολλο του Προϊσταμένου της Κτηματικής Υπηρεσίας Ανατολικής Αττικής περί κατεδάφισης, άρσης και απομάκρυνσης κτισμάτων, κατασκευών και έργων σε χώρους αιγιαλού-παραλίας - θάλασσας. 3) Με την υπ' αριθ. 147/2015 απόφαση, αναφορικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «… Ο.Ε.», απέρριψε στο σύνολο της την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης και 4) Με την υπ' αριθ. 3238/2014 απόφαση, αναφορικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί … Ο.Ε.»., δέχθηκε στο σύνολο της την αίτηση αναστολής εκτέλεσης της προσβαλλόμενης ανακλητικής απόφασης. Επιπροσθέτως από τους ανωτέρω, που κατέθεσαν αίτηση αναστολής, η … και ο … κατέθεσαν αίτηση ανάκλησης των προαναφερθεισών υπ' αριθ. 3453/2014 και 3319/2014 αποφάσεων. Κατά τη συζήτηση των αιτήσεων αυτών ο ενάγων εκπροσωπώντας το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. εκπόνησε και υπέγραψε υπομνήματα στα οποία ανέπτυσσε τους ισχυρισμούς του εντολέα του και ζητούσε την απόρριψη των αιτήσεων ανάκλησης. Το Τριμελές Διοικητικό Πρωτοδικείο Αθηνών με τις υπ' αριθ. 2355/2015 και 2246/2015 αντίστοιχα αποφάσεις απέρριψε τις ως άνω αιτήσεις ανάκλησης. Συνακόλουθα ο χειρισμός από τον ενάγοντα των προαναφερθεισών υποθέσεων, που αφορούσαν το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., είχε επιτυχές αποτέλεσμα για τις τρεις από τις τέσσερις υποθέσεις. Συγκεκριμένα απέτυχε μόνο αναφορικά με το κατάστημα ιδιοκτησίας της ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία «Αφοί … Ο.Ε.», ως προς το οποίο η αίτηση ανάκλησης έγινε ολικά δεκτή. Αναφορικά με τον εναγόμενο, είναι μέλος του προσθέτως παρεμβαίνοντος συλλόγου, τα μέλη του οποίου αναπτύσσουν δραστηριότητα σχετικά με τον έλεγχο της νομιμότητας λειτουργίας των καταστημάτων, που υπάρχουν στην παραλία του Πόρτο Ράφτη. Μάλιστα συντάσσουν αναφορές, τις οποίες κοινοποιούν προς Υπουργεία και Εισαγγελείς, ενώ παρακολουθούν και τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας. Ο εναγόμενος στις 12-3-2016 συνέταξε και ανήρτησε στην ιστοσελίδα του συλλόγου («paremvasisonline.gr») άρθρο στο οποίο ανέφερε μεταξύ άλλων τα εξής: «Στις 25 Αυγούστου 2014 συνεδρίασε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρκοπούλου, υπό την προεδρία του δήμαρχου … και με τις 111, 112, 113 και 114/2014 αποφάσεις του, ανέστειλε τις άδειες λειτουργίας τεσσάρων καταστημάτων, στο λιμάνι του Αγ. Νικολάου στο Πόρτο Ράφτη. Οι αποφάσεις αυτές ήρθαν σαν συνέχεια της 2274/2011 απόφασης του ΣτΕ, με την οποία οριζόταν ότι πρέπει να ανασταλούν οι άδειες των συγκεκριμένων καταστημάτων, να γκρεμισθούν τα παράνομα τμήματα, που είχαν προσαρτήσει οι επιχειρηματίες και να επιβληθούν πρόστιμα. Έτσι λοιπόν αυτό ήταν το πρώτο βήμα του Λ.Τ. για την επιβολή της απόφασης του ΣτΕ»... «Έτσι λοιπόν, έγινε μια ειδική κατεπείγουσα συνεδρίαση του Λιμενικού Ταμείου στις 18 Σεπτεμβρίου του 2014, με την απερχόμενη σύνθεση του Δ.Σ. και πρόεδρο βέβαια τον δήμαρχο …, για να οριστεί δικηγόρος που θα εκπροσωπήσει τον δήμο και θα συντάξει και υπομνήματα για τις δίκες των αναστολών. Αντιγράφω από τη δημοσιευθείσα 120/2014 απόφαση του Λ.Τ. με ΑΔΑ: …, όπου ο δήμαρχος αναπτύσσει την εισήγηση του επί του θέματος:"... Στις εν λόγω αιτήσεις αναστολής οι προσφεύγοντες επικαλούνται αφενός μεν ζητήματα νομιμότητας των κρινόμενων ανακλητικών πράξεων, αφετέρου δε τη δυσχερώς επανορθώσιμη οικονομική βλάβη που θα υποστούν. Σημειώνεται ότι στις ανωτέρω ανοιχθείσες δίκες το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. έχει καταστεί διάδικος. Επισημαίνεται ότι οι ως άνω ισχυρισμοί των προσφευγόντων κρίνονται, ιδιαίτερα όσον αφορά την επικείμενη οικονομική βλάβη που θα υποστούν αυτοί από την άμεση εκτέλεση των ανακλητικών πράξεων, ως σοβαροί. Για τον λόγο αυτό απαιτείται ιδιαίτερα προσεκτική αντιμετώπιση τους...". Μάλιστα!! Αυτό λοιπόν που ενδιαφέρει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρκοπούλου και τον πρόεδρο του προσωπικά είναι κυρίως η οικονομική βλάβη που θα υποστούν οι επιχειρηματίες. Θα χάσουν λεφτά βρεαδερφέ, τι δεν καταλαβαίνεις; Δεν μας ενδιαφέρει η τήρηση της νομιμότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των παροικούντων και των επισκεπτών, μας ενδιαφέρει όμως ότι οι παρανομούντες επιχειρηματίες θα έχουν οικονομική βλάβη, δύσκολα επανορθώσιμη. Στην συνέχεια, τα μέλη του Λιμενικού Ταμείου, που συμμετείχαν στη συνεδρίαση, αφού άκουσαν προσεκτικά τον πρόεδρο κο …, ο οποίος πρότεινε τον κο … να αναλάβει την υπόθεση "...Εγκρίνει την ανάθεση και παρέχει την εντολή και την πληρεξουσιότητα στον Δικηγόρο Αθηνών Δρ. …, βασικό εταίρο της Δικηγορικής Εταιρείας «… & Συνεργάτες», να υποβάλει ενώπιον του Τριμελούς Διοικητικού Πρωτοδικείου Αθηνών υπομνήματα επί των υπ' αριθ. κατ. 22215/2014, 22209/2014, 22198/2014 και 22338/2014 αιτήσεων αναστολής εκτελέσεως που άσκησαν κατά του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας οι ομόρρυθμες εταιρείες με τις επωνυμίας «Αφοί …. Ο.Ε.» και «…. …. Ο.Ε.», καθώς και η …. και ο …., αντίστοιχα, όπως επίσης και να προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την απόρριψη των ως άνω αιτήσεων. Η παρούσα εντολή χορηγείται στον ως άνω Δικηγόρο και τη Δικηγορική Εταιρεία του ενόψει αφενός της μεγάλης σημασίας των υπόψη υποθέσεων για τα συμφέροντα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Μαρκοπούλου Μεσογαίας και, αφετέρου, της ιδιαίτερης γνώσης και εμπειρίας του ως άνω Δικηγόρου και της Δικηγορικής Εταιρείας του επί των αντικειμένων αυτών, τα οποία μάλιστα έχουν διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα. Και πιο κάτω "... Ως αμοιβή ορίζεται το ποσό των 1.414,50 € συμπ. ΦΠΑ για κάθε ένα εκ των υπόψη υπομνημάτων, σύνολο δηλαδή 5.658,00 € συμπ. ΦΠΑ ...".Η συνέχεια είναι λίγο - πολύ γνωστή στους "παροικούντες την Ιερουσαλήμ". Ο Δρ. …, με όπλο όχι μόνο "την ιδιαίτερη γνώση και εμπειρία του ως Δικηγόρου επί των αντικειμένων αυτών, τα οποία μάλιστα έχει διδάξει επί σειρά ετών σε Πανεπιστημιακά Ιδρύματα", αλλά και την 2274/2011 τελεσίδικη απόφαση του ΣτΕ, δεν κατάφερε να υπερασπιστεί επαρκώς τις αποφάσεις του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου του δήμου Μαρκοπούλου. Έχασε και τις 4 δίκες. Καλά, πως έγινε αυτό; Πως κατάφερε ο υπερεπαρκής δικηγόρος - και πρώην συνεργάτης του …. - να χάσει και τις 4 δίκες; Μήπως τελικά, λέω μήπως, το Δ.Σ. του Λ.Τ. και ο πρόεδρος του, ήθελαν να χαθούν οι δίκες; Αλλά μπα, δεν μπορεί να συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Τελικά, να που και οι καλύτεροι έχουν τις "άτυχες" στιγμές τους. Έστω και αν είναι 4 συνεχόμενες... Παρεμπιπτόντως, έχουμε 2016 και τα συγκεκριμένα μαγαζιά στο λιμάνι λειτουργούν κανονικά, σαν να μην έχει γίνει τίποτα». Το ίδιο άρθρο δημοσιεύθηκε αυτούσιο στις 13-3-2016 στις ενημερωτικές ιστοσελίδες με τον διακριτικό τίτλο «prn.gr» και «kirkinews.gr». Με το ανωτέρω άρθρο του ο εναγόμενος ισχυρίστηκε το ψευδές γεγονός ότι ο ενάγων ήταν ανεπαρκής επιστημονικά, δεδομένου ότι «κατάφερε να χάσει» τις τέσσερις δίκες που αφορούσαν τις υποθέσεις που του είχε αναθέσει το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. Μάλιστα ο εναγόμενος επισήμανε με έντονα γράμματα την φράση «έχασε και τις τέσσερις δίκες», ώστε να τη διαβάζει με ευκολία ο εκάστοτε αναγνώστης του άρθρου. Περαιτέρω, αναφέροντας ότι ο ενάγων είναι καθηγητής Πανεπιστημίου σε αντικείμενο συναφές με εκείνο των υποθέσεων που «κατάφερε και έχασε», καθώς και ότι υπήρχε απόφαση του ΣτΕ που είχε κρίνει υπέρ της ανάκλησης άδειας λειτουργίας των επίδικων καταστημάτων, τονίζει την κατά τον ίδιο επιστημονική ανεπάρκεια του ενάγοντος. Ο ανωτέρω ισχυρισμός είναι δυσφημιστικός και συκοφαντικός (κατ' άρθρο 363 ΠΚ). Και τούτο καθώς πέραν από προσβλητικός για την τιμή του ενάγοντος υπό την επαγγελματική ιδιότητα αυτού ως δικηγόρου και διδάκτορα Νομικής, είναι και ψευδής, δεδομένου ότι χάριν στους χειρισμούς του ενάγοντος έγιναν δεκτοί οι ισχυρισμοί του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. στις τρεις από τις τέσσερις υποθέσεις που ανέλαβε. Επίσης αναφορικά με την υπόθεση που δεν είχε θετική έκβαση για το Δ.Λ.Τ.Μ.Μ., ο ενάγων προέβη στον προσήκοντα χειρισμό της με την κατάθεση δικογράφων, όπου ανέπτυσσε επαρκώς με νομικά και πραγματικά επιχειρήματα τους ισχυρισμούς του εντολέα του. Το ψευδές του ισχυρισμού αυτού το γνώριζε ο εναγόμενος, καθώς στην τοπική κοινωνία - άρα και στον ίδιο - ήταν γνωστή η έκβαση των δικών που εκκρεμούσαν σχετικά με την ανάκληση των αδειών λειτουργίας των ανωτέρω καταστημάτων (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα ανταπόδειξης στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης). Περαιτέρω ο εναγόμενος στο ίδιο ως άνω άρθρο, αναρωτιέται «μήπως ο Δήμος ήθελε να χαθούν οι δίκες» στις οποίες παραστάθηκε ο ενάγων εκπροσωπώντας τον Δήμο. Επίσης αναφέρει ότι «το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο του δήμου Μαρκοπούλου και ο πρόεδρος του ενδιαφέρονται κυρίως για την οικονομική βλάβη που θα υποστούν οι επιχειρηματίες και ακολούθως το Λιμενικό Ταμείο, χωρίς να τους απασχολεί η τήρηση της νομιμότητας, η υποβάθμιση του περιβάλλοντος, η υποβάθμιση του επιπέδου διαβίωσης των παροικούντων και των επισκεπτών». Με τους ισχυρισμούς του αυτούς υπαινίσσεται σαφώς ότι ο ενάγων σε συμπαιγνία με τον εντολέα του (Δ.Λ.Τ.Μ.Μ.) χειρίστηκε δόλια ανεπαρκώς τις υποθέσεις που ανέλαβε, για να εξυπηρετήσει παρανόμως τα οικονομικά συμφέροντα των επιχειρηματιών - ιδιοκτητών των ανωτέρω καταστημάτων, σε βάρος του δημοσίου κοινωνικού - συμφέροντος. Ο ισχυρισμός αυτός είναι ψευδής και συκοφαντικός (κατ' άρθρο 363 ΠΚ) για τους ίδιους ως άνω λόγους που κρίθηκε ως τέτοιος και ο ισχυρισμός του εναγομένου περί «ανεπάρκειας του ενάγοντος» ως δικηγόρου και διδάκτορα Πανεπιστημίου. Ο εναγόμενος με τα όσα ισχυρίστηκε στο ως άνω άρθρο δεν προσέβαλε την προσωπικότητα της ενάγουσας δικηγορικής εταιρείας. Και τούτο καθώς αναφέρεται στο επίδικο άρθρο ότι η εντολή εκπροσώπησης του Δ.Λ.Τ.Μ.Μ. ανατέθηκε σε αμφότερους τους ενάγοντες, όμως στη συνέχεια περιλαμβάνει προσβλητικές αναφορές μόνο ως προς την προσωπικότητα του πρώτου ενάγοντος. Μόνη δε η ιδιότητα του τελευταίου ως ιδρυτικού μέλους της ενάγουσας δικηγορικής εταιρείας δεν αρκεί για να θεμελιώσει προσβολή της από τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς που στρέφονται κατά του μέλους της. Και αυτό διότι η προσωπικότητα της ενάγουσας εταιρείας και ιδίως οι πτυχές της υπόληψης, του επαγγέλματος και του μέλλοντος αυτής, είναι αυτοτελείς σε σχέση με την προσωπικότητα του πρώτου ενάγοντος, η οποία προσβλήθηκε με το περιεχόμενο του ως άνω άρθρου. Συνεπώς η αγωγή πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος της που ασκείται από την ενάγουσα εταιρεία, η οποία πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα του εναγομένου (άρθρα 176 εδ. α' και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). Επίσης η πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να γίνει δεκτή κατά το μέρος της που αντίδικος του υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση είναι η ενάγουσα εταιρεία, η οποία πρέπει να καταδικαστεί στα δικαστικά έξοδα της προσθέτως παρεμβαίνουσας (άρθρα 182 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ).
 Ο ισχυρισμός του εναγομένου και του προσθέτως παρεμβαίνοντος συλλόγου ότι συντρέχει στο πρόσωπο του εναγομένου λόγος άρσης του αδίκου της προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος, διότι οι ως άνω ισχυρισμοί του αφενός εντάσσονται στο πλαίσιο κριτικής του για την επιστημονική και επαγγελματική εργασία του ενάγοντος, αφετέρου εξυπηρετούν το δικαιολογημένο ενδιαφέρον ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου Μαρκόπουλου - Μεσογαίας είναι απορριπτέοι κατ' ουσίαν κατά τα αναφερόμενα στη μείζονα σκέψη της παρούσας. Και τούτο καθώς, όπως ορθά ισχυρίζεται ο ενάγων, η επίδικη κριτική του εναγομένου δεν περιορίζεται στον έλεγχο της ουσίας του επιστημονικού και επαγγελματικού έργου του ενάγοντος, αλλά αποτελεί το αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμισης, ενώ λόγω του ψεύδους των ισχυρισμών δεν τίθεται θέμα πληροφόρησης των πολιτών, αλλά παραπληροφόρησης αυτών. Περαιτέρω ο ισχυρισμός του εναγομένου και του προσθέτως παρεμβαίνοντος ότι ο ενάγων συνέβαλε στην πρόκληση της προσβολής του, διότι δεν τον ενημέρωσε για την έκβαση των δικών σχετικά με τις ως άνω υποθέσεις, είναι απορριπτέος ως αλυσιτελώς προβαλλόμενος, καθώς αποδείχθηκε ότι ο εναγόμενος, ως μέλος της τοπικής κοινωνίας και του προσθέτως παρεμβαίνοντος συλλόγου που ασχολούταν με το θέμα, γνώριζε για την έκβαση της δικών (βλ. ένορκη κατάθεση μάρτυρα ανταπόδειξης στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά συνεδρίασης). Συνοψίζοντας ο εναγόμενος με το ως άνω άρθρο δημιούργησε την εντύπωση σε κάποιους από τους αναγνώστες του άρθρου ότι ο ενάγων είναι ανεπαρκής δικηγόρος και διδάκτορας και σε άλλους ότι είναι διαπλεκόμενος. Κατ' αυτόν τον τρόπο προσέβαλε παράνομα και δόλια την προσωπικότητα του ενάγοντος και ιδίως την τιμή και την επαγγελματική φήμη του, με αποτέλεσμα να του προκαλέσει ψυχική ταραχή και στεναχώρια, δηλαδή ηθική βλάβη. Ωστόσο, δεδομένου ότι οι τρεις ιστοσελίδες στις οποίες αναρτήθηκε το επίδικο άρθρο δεν είναι μεγάλης επισκεψιμότητας, ούτε η θεματολογία τους επεκτείνεται σε ζητήματα που ενδιαφέρουν πολίτες άλλων Δήμων εκτός από τον Δήμο Μαρκόπουλου - Μεσογαίας, κρίνεται ότι οι σε βάρος του ενάγοντος προσβολές δεν έγιναν γνωστές σε μεγάλο αριθμό προσώπων. Ακολούθως για τη χρηματική ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που υπέστη ο ενάγων πρέπει να του επιδικαστεί, ενόψει της φύσης της πράξης του εναγομένου, που συνιστά το ποινικό αδίκημα της συκοφαντικής δυσφήμησης, του δόλου του εναγομένου, της έντασης της προσβολής της προσωπικότητας του ενάγοντος, καθώς και της κοινωνικής θέσης και της οικονομικής κατάστασης των διαδίκων (ο ενάγων είναι εταίρος σε δικηγορική εταιρεία και ο εναγόμενος είναι άνεργος μηχανολόγος ΤΕΙ με ιδιαιτέρως χαμηλό δηλωθέν εισόδημα τα τελευταία δύο έτη), το εύλογο ποσό των 5.000 ευρώ. Ακολούθως η υπό κρίση αγωγή ως προς τον ενάγοντα πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή και να υποχρεωθεί ο εναγόμενος να του καταβάλλει το ποσό των 5.000 ευρώ με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση. Αντιστοίχως η πρόσθετη παρέμβαση πρέπει να απορριφθεί κατά το μέρος της που αντίδικος του υπέρ ου η πρόσθετη παρέμβαση είναι ο ενάγων και να καταδικαστεί ο προσθέτως παρεμβαίνων σύλλογος στα δικαστικά έξοδα του ενάγοντος, κατά τα αναφερόμενα στο διατακτικό της παρούσας (άρθρα 182 παρ. 1 και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ). Το αίτημα να κηρυχθεί η απόφαση προσωρινά εκτελεστή πρέπει να απορριφθεί κατ' ουσίαν, καθώς δεν κρίνεται ότι συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι, ούτε ότι η καθυστέρηση στην εκτέλεση της απόφασης μπορεί να προκαλέσει σημαντική ζημιά στον ενάγοντα (άρθρα 907 και 908 παρ. 1 περ. δ' ΚΠολΔ). Αναφορικά με το αίτημα να απειληθεί προσωπική κράτηση κατά του εναγομένου ως μέσο αναγκαστικής εκτέλεσης της απόφασης πρέπει να απορριφθεί, επειδή κατέστη μη νόμιμο (κατ' άρθρο 1047 παρ. 2 ΚΠολΔ), καθώς η επιδικασθείσα απαίτηση υπολείπεται των 30.000 ευρώ. Τέλος ο εναγόμενος πρέπει να καταδικαστεί σε μέρος των δικαστικών εξόδων του ενάγοντος, ανάλογα με την έκταση της ήττας του (άρθρα 176 εδ. α' και 191 παρ. 2 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.


ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ


ΣΥΝΕΚΔΙΚΑΖΕΙ κατ' αντιμωλία των διαδίκων τις υπό κρίση αγωγή και πρόσθετη παρέμβαση.

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την αγωγή κατά το μέρος της που ασκείται από τη δεύτερη των εναγόντων.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη δεύτερη των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα του εναγομένου ποσού επτακοσίων πενήντα ευρώ (750 €).

ΔΕΧΕΤΑΙ την πρόσθετη παρέμβαση κατά το μέρος που απέρριψε την αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στη δεύτερη των εναγόντων τα δικαστικά έξοδα του προσθέτως παρεμβαίνοντος, ποσού εκατό ευρώ (100 €).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ ό,τι έκρινε απορριπτέο.

ΔΕΧΕΤΑΙ κατά τα λοιπά εν μέρει την αγωγή κατά το μέρος της που ασκείται από τον πρώτο των εναγόντων.

ΥΠΟΧΡΕΩΝΕΙ τον εναγόμενο να καταβάλει στον πρώτο των εναγόντων το ποσό των πέντε χιλιάδων ευρώ (5.000 €), με τον νόμιμο τόκο από την επομένη της επίδοσης της αγωγής μέχρι την εξόφληση.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον εναγόμενο μέρος των δικαστικών εξόδων του πρώτου των εναγόντων, ποσού τριακοσίων ευρώ (300 €).

ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΙ την πρόσθετη παρέμβαση κατά το μέρος που δέχθηκε την αγωγή.

ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ στον προσθέτως παρεμβαίνοντα τα δικαστικά έξοδα του πρώτου των εναγόντων, ποσού εκατό ευρώ (100 €).

ΚΡΙΘΗΚΕ, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, χωρίς την παρουσία των διαδίκων και των πληρεξουσίων δικηγόρων τους, στις 19 Ιανουαρίου 2017.

Ο ΔΙΚΑΣΤΗΣ                                  Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

  πηγή : dsanet
Read More »

Επίκαιρο

Τροποποιήσεις​ των διατάξεων για το παράβολο αναβολής στον Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας, Κωδικοποίηση διατάξεων ΚΠολΔ, ΣτΕ

 Νόμος Ν. 4465/2017 Άρθρο 40 Ρυθμίσεις για την υποχρέωση κατάθεσης παραβόλου 1. Η παρ. 3 του άρθρου 135 του Κώδικα Διοικητικής Δικονο...

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου