Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου 2017

Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.

Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
ΘΕΜΑ: Περιοχές κηρυγµένων αναδασωτέων εκτάσεων στους αναρτηµένους δασικούς χάρτες.
Με αφορµή τις εκτελούµενες αναρτήσεις δασικών χαρτών, οι οποίες βρίσκονται σε εξέλιξη, διαπιστώθηκαν ζητήµατα που σχετίζονται µε περιοχές που έχουν κηρυχθεί ως αναδασωτέες, µε αποφάσεις που είτε εξαιρούν µε λεκτική διατύπωση εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα συνοδεύοντα αυτές τοπογραφικά διαγράµµατα είτε αφορούν λοιπές περιπτώσεις, που αναφέρονται σε πραγµατική ή νοµική αιτία ανάκλησης και τροποποίησης των πράξεων αναδάσωσης, ως εµπίπτουσες στην παράγραφο 4 του άρθρου 44 του νόµου 998/1979.
Στους δασικούς χάρτες αναδεικνύονται περιοχές, που σύµφωνα µε το περιεχόµενο αυτών δεν αποτελούσαν, µε βάση τη φωτοερµηνεία των αεροφωτογραφιών τού 1945, δάση ή δασικές εκτάσεις, αλλά
ούτε σύµφωνα µε την φωτοερµηνεία των πλέον πρόσφατων αεροφωτογραφιών και τις αυτοψίες προκύπτει ότι αποτελούν αντίστοιχης µορφής εκτάσεις, χαρακτηριζόµενες, γενικά, ως άλλης µορφής/κάλυψης εκτάσεις ή χορτολιβαδικές, ή έχουν εκδοθεί τελεσίδικες πράξεις κατ’ εφαρµογή του άρθρου 14 ν. 998/1979 που δεν τις χαρακτηρίζουν ως δάση ή δασικές εκτάσεις. Παράλληλα γι’ αυτές ισχύουν αποφάσεις κήρυξής τους ως αναδασωτέων, για τις οποίες εκκρεµεί οφειλόµενη διενέργεια έρευνας και ενδεχόµενης αποσαφήνισης, δια της ανάκλησής τους (µερικής ή ολικής). Επίσης, ενδέχεται εκτάσεις ευρισκόµενες σε καθεστώς νόµιµης αλλαγής χρήσης ή έχουν αλλάξει χρήση κατ’ εφαρµογή των άρθρων 67 ν. 998/1979, 14 ν. 1734/1987 και 12 ν.3208/3208/2003 να συµπεριλαµβάνονται εντός ευρύτερων περιοχών κηρυγµένων ως αναδασωτέων, που λεκτικά εξαιρούν τής αναδάσωσης εκτάσεις, χωρίς να έχουν αποτυπωθεί τα όριά τους στα τοπογραφικά
διαγράµµατα που τις συνοδεύουν.
Κατόπιν τούτων, για την αξιοπιστία της διοίκησης σε σχέση µε τις οφειλόµενες ενέργειές της, και για την αποφυγή σύγχυσης των πολιτών αναφορικά µε την εφαρµοζόµενη διαδικασία, να µεριµνήσετε ώστε να ενεργοποιηθούν, άµεσα και κατά προτεραιότητα στις περιοχές αρµοδιότητάς σας, που αναρτώνται δασικοί χάρτες, οι διαδικασίες τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979 όπως ισχύει, µε εισήγηση τού αρµόδιου δασάρχη ή τού ∆/ντή ∆ασών εάν στο νοµό δεν υπάρχει δασαρχείο, προκειµένου να εκδοθεί η προβλεπόµενη απόφαση της ανάκλησης της απόφασης κήρυξης ως αναδασωτέας του Συντονιστή Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης. Στο
έργο αυτό θα συνδράµουν τεχνικά τα τµήµατα ∆ασικών Χαρτογραφήσεων των οικείων ∆/νσεων ∆ασών.
Η ανωτέρω διαδικασία να ενεργοποιηθεί και στις περιπτώσεις υπό κατάρτιση και υπό θεώρηση δασικών χαρτών.
Επισηµαίνεται ότι στις περιοχές που είναι κηρυγµένες ως αναδασωτέες εκτάσεις, ανεξαρτήτως ειδικού χαρακτήρα ή µορφής αυτών, δεν υποβάλλονται αντιρρήσεις αναφορικά µε την απόφαση αναδάσωσης,
εφόσον γι’ αυτές οφείλεται από πλευράς διοίκησης η ενέργεια της ανάκλησής τους (µερικής ή ολικής), εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις για κάτι τέτοιο, σύµφωνα µε όσα προαναφέρθηκαν. Άλλωστε, στο
άρθρο 15 παρ. 2 ν. 3889/2010 όπως ισχύει, οι αντιρρήσεις που υποβάλλονται αφορούν τις περιληφθείσες στο δασικό χάρτη δασικές, χορτολιβαδικές και βραχώδεις ή πετρώδεις εκτάσεις. Συνεπώς, υποβάλλονται αντιρρήσεις για τις περιπτώσεις αυτές, που ρητά αναφέρονται. ∆ιευκρινίζεται δε, ότι µε την πράξη της ανάρτησης του δασικού χάρτη δεν καταργείται ούτε αναστέλλεται η ισχύς των λοιπών διατάξεων της δασικής
νοµοθεσίας για τις εκτάσεις που χαρτογραφούνται, στις οποίες συµπεριλαµβάνεται και αυτή τού άρθρου 44 παρ. 4 ν. 998/1979. Άλλωστε, γενικά, η απόφαση αναδάσωσης αποτελεί ιδιαίτερης ισχύος διοικητική πράξη απορρέουσα από το άρθρο 117 του Συντάγµατος, έχουσα την αυτοτέλειά της σε σχέση µε το ειδικό
καθεστώς που εισάγει για την προστασία των εκτάσεων.
Τέλος, ολοκληρούµενης τής ανωτέρω διαδικασίας θα ενηµερωθεί και αναµορφωθεί ο δασικός χάρτης µε τη νέα πράξη όπως ισχύει, αναλόγως µε το στάδιο που βρίσκεται κατ’ εφαρµογή των κείµενων διατάξεων (άρθ. 18 παρ. 2 ή άρθ. 20 παρ. 1 ν. 3889/10).
 Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ
ΥΠΟΥΡΓΟΣ
 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΦΑΜΕΛΛΟΣ
Δείτε  την εγκύκλιο εδω

Τρίτη, 21 Φεβρουαρίου 2017

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (Ν.4446/2016)

ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΙΣΗΓΗΤΗ ΔΙΚΑΣΤΗ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΟΥΣΙΑΣ (Ν.4446/2016)
ΘΕΜΑ: «Για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του θεσμού του εισηγητή δικαστή, που εισήχθη με το νόμο 4446/2016 και στις διοικητικές διαφορές της ουσίας». 

Με το άρθρο 24 του πρόσφατου νόμου 4446/2016 (Α' 240) εισήχθη και στη διαδικασία εκδίκασης των διοικητικών διαφορών της ουσίας, ο θεσμός του εισηγητή δικαστή. Ειδικότερα, με τις διατάξεις του πιο πάνω άρθρου,προστίθεται παράγραφος 3 στο άρθρο 127 του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας (Κ.Δ.Δ.) ως εξής: «3. Ο πρόεδρος του συμβουλίου διεύθυνσης ή ο δικαστής που διευθύνει το δικαστήριο ή ο πρόεδρος του τμήματος, αμέσως μετά την κατάθεση του ενδίκου βοηθήματος ή μέσου, με πράξη του επ’ αυτού, ορίζει εισηγητή τόσο για τις υποθέσεις τριμελούς όσο και μονομελούς σύνθεσης και δίνει εντολή να ανακοινωθεί η δικογραφία σε αυτόν ......................

Δευτέρα, 20 Φεβρουαρίου 2017

Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο facebook

 Επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα στο facebook
ΑΡΧΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Αριθ. Απόφασης: 17/ 2016
Αθήνα, 11-03-2016
Αριθ. Πρωτ.: Γ/ΕΞ/1581/11-03-2016

Α Π Ο Φ Α Σ Η 17/ 2016

(Τμήμα)

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα συνεδρίασε μετά από πρόσκληση του Προέδρου της σε σύνθεση Τμήματος στην έδρα της την 9.3.2016 και ώρα 10:00, προκειμένου να διασκεφθεί επί της υποθέσεως που αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης, η εξέταση της οποίας έλαβε χώρα με την αυτή σύνθεση του Τμήματος στις 27.1.2016. Παρέστησαν οι Γεώργιος Μπατζαλέξης, Αναπληρωτής Πρόεδρος, κωλυομένου του Προέδρου της Αρχής Πέτρου Χριστόφορου, και τα αναπληρωματικά μέλη της Αρχής Γρηγόριος Λαζαράκος, Χαράλαμπος Ανθόπουλος, ως εισηγητής, και Σπύρος Βλαχόπουλος, σε αντικατάσταση των τακτικών μελών Αναστάσιου – Ιωάννη Μεταξά, Δημητρίου Μπριόλα και Λεωνίδα Κοτσαλή, οι οποίοι αν και εκλήθησαν νομίμως εγγράφως δεν παρέστησαν λόγω κωλύματος. Στην συνεδρίαση παρέστησαν, χωρίς δικαίωμα ψήφου, η Φερενίκη Παναγοπούλου, ειδική επιστήμων – νομική ελέγκτρια, ως βοηθός εισηγητή, η οποία αποχώρησε μετά τη συζήτηση και πριν τη διάσκεψη και λήψη της αποφάσεως, και η Ειρήνη Παπαγεωργοπούλου, υπάλληλος του τμήματος διοικητικών και οικονομικών υποθέσεων, ως γραμματέας.

Παρασκευή, 17 Φεβρουαρίου 2017

Δασικοί Χάρτες : ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟ ΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΑΣΩΝ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ Πληροφορίες: Τμ. Δασικών Χαρτογραφήσεων Τηλέφωνο: 2610310 654 & 2610316839 Fax: 2610310639 E-Mail: dda@apd-depin.gov.gr


ΔΑΣΙΚΟΣ ΧΑΡΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΡΜΗΝΕΙΑΣ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ ΚΑΙ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ
ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΤΡΟΠΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ


1. Γενικές πληροφορίες

Σάββατο, 11 Φεβρουαρίου 2017

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.

Καθορισμός ειδικού τέλους για την άσκηση αντιρρήσεων τής παραγράφου 1 τού άρθρου 15 του ν. 3889/2010 (ΦΕΚ 182 Α΄) κατά τού περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη.
Άρθρο 1 
Α. Κάθε αντίρρηση υποβάλλεται για το σύνολο ή μέρος των εκτάσεων δασικού / χορτολιβαδικού χαρακτήρα, που περιλαμβάνονται εντός γεωτεμαχίου / πολυγώνου, επί του οποίου ο ενδιαφερόμενος επικαλείται έννομο συμφέρον.
Για κάθε γεωτεμάχιο υποβάλλεται μία αντίρρηση, πλην της περίπτωσης που για τμήμα της αμφισβητούμε- νης έκτασης προβλέπεται η υποβολή αντίρρησης ατελώς.
Το ύψος του ειδικού τέλους άσκησης των αντιρρήσεων κατά του περιεχομένου αναρτημένου δασικού χάρτη, για κάθε υποβαλλόμενη αντίρρηση και ανάλογα με το εμβαδόν τής έκτασης τής οποίας αμφισβητείται ο χαρακτήρας με αυτή, καθορίζεται ως εξής:

Τρίτη, 7 Φεβρουαρίου 2017

Δασικοί Χάρτες - video demo how to

Δασικοί Χάρτες - video demo how to
Έκανα μία προσπάθεια να φτιάξω ένα screen record για το πως βλέπουμε τους δασικούς χάρτες στο link : ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ.
Στο βιντεάκι σας δείχνω δικό μου ακίνητο όπου ένα τμήμα του εμφαίνεται στον δασικό χάρτη και με τι χαρακτηρισμό.
Αυτό για να μπορέσετε να επισημάνετε στους χάρτες αν μπορέσετε το ακίνητό σας. Μετά θα πάτε στον Πολιτικό Μηχανικό - τοπογράφο σας να επιβεβαιώσετε τι συμβαίνει με το ακίνητο σας. Η διαδικασία συλλογής των τίτλων σας είναι αντικείμενο Δικηγόρου, οπότε παράλληλα ενημερώνετε αυτόν να ψάξει και να συλλέξει τι σας χρειάζεται από νομιμοποιητικά έγγραφα. Εάν κρίνει ο δικηγόρος και ο μηχανικός ότι θα χρειαστείτε φωτοερμηνεία αυτό θα το κρίνετε μαζί → 
Φωτοερμηνεία είναι η εξέταση ενός ακινήτου που εμφαίνεται σε αεροφωτογραφίες εάν ήταν ή όχι δασικό σε παρελθόντα χρόνο πχ 1945.
Όπως θα δείτε και στο βίντεο στη ανάρτηση των δασικών χαρτών υπάρχει η επιλογή στα δεξιά επάνω όπου επιλέγουμε την πιο παλιά αεροφωτογραφία που μας έχουν βάλει ως "εμφάνιση ιστορικού χάρτη".
Μην ξεχνάμε ότι θα χρειαστούμε όσο πιο πολλά νομιμοποιητικά έγγραφα μπορούμε να έχουμε διότι :

Δευτέρα, 6 Φεβρουαρίου 2017

ΕφΠατρ 33/2017 : Αγωγή διανομής - Κοινωνία

ΕφΠατρ 33/2017 : Αγωγή διανομής - Κοινωνία
ΑΡΙΘΜΟΣ 33/2017

ΤΟ ΤΡΙΜΕΛΕΣ ΕΦΕΤΕΙΟ ΠΑΤΡΩΝ


      Αποτελούμενο από τους Δικαστές, Εμμανουήλ Καλεντάκη, Πρόεδρο Εφετών. Ελένη Κατσούλη, Εφέτη, Μαρία Μπαντουβά Εισηγήτρια - Εφέτη, και από τη Γραμματέα Αφροδίτη Γεωργίου.

       Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 22 Σεπτεμβρίου 2016, για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:

       ΤΩΝ ΕΚΚΑΛΟΥΝΤΩΝ: ..., κατοίκου Πειραιώς (οδός ...), 2) Μαρίας ..., κατοίκου Πύργου Ηλείας (οδός ...), 3) ..., κατοίκου Πύργου Ηλείας (οδός ...), οι οποίοι παραστάθηκαν δια της πληρεξούσιας τους δικηγόρου Διονυσίας Τζίνη. -

       ΤΩΝ ΕΦΕΣΙΒΛΗΤΩΝ: 1) ..., κατοίκου Καλλιθέας Αττικής, (οδός ...), η παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου της δικηγόρου Νικολάου Θεοδώρου, 2) Της Ανώνυμης Τραπεζικής Εταιρείας με την επωνυμία «Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος ΑΕ που εδρεύει στην Αθήνα, όπως νομίμως εκπροσωπείται, η οποία δε παραστάθηκε στο Δικαστήριο.-

Κυριακή, 5 Φεβρουαρίου 2017

ΕΦΚΑ : Ενημερωτικό Σημείωμα για Ελεύθερους Επαγγελματίες και Αυτοαπασχολούμενους

Από 1/1/2017, το σύστημα ασφαλιστικών κλάσεων – κατηγοριών παύει να ισχύει. Βάση υπολογισμού για τις ασφαλιστικές εισφορές είναι το Καθαρό Φορολογητέο Αποτέλεσμα (ΚΦΑ) από την άσκηση της δραστηριότητας, που δημιουργεί την υποχρέωση υπαγωγής στην ασφάλιση, κατά το προηγούμενο φορολογικό έτος.
Κατά τη πρώτη εξαμηνιαία περίοδο του έτους 2017, ως βάση υπολογισμού λαμβάνεται το εισόδημα του πιο πρόσφατα εκκαθαρισμένου έτους (δηλαδή εν προκειμένω του 2015). Θα ακολουθήσει οριστικοποίηση των ετήσιων ασφαλιστικών εισφορών κατόπιν συμψηφισμού των εισφορών που προκύπτουν από τα καθαρά εισοδήματα του έτους 2016, που θα εκκαθαριστούν κατά το Β΄εξάμηνο του 2017.

Πέμπτη, 2 Φεβρουαρίου 2017

Δασική έκταση, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα δάσους και δασικής εκτάσεως.Δασική έκταση, Χαρακτηριστικά γνωρίσματα δάσους και δασικής εκτάσεως.
Περίληψη:Στοιχεία παράνομης εκχέρσωσης δάσους ή δασικής εκτάσεως, κατ' αρθ. 71 παρ. 3 Ν. 998/1979. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα δάσους και δασικής εκτάσεως (αρθ. παρ. 1 και 2 Ν. 998/1979). Πότε υπάρχει αιτιολογία στην καταδικαστική απόφαση. Για την πληρότητα της αιτιολογίας επί παρανόμου εκχερσώσεως δάσους ή δασικής εκτάσεως δεν απαιτείται ειδική αναφορά της διοικητικής πράξεως ή αποφάσεως με την οποία έχει χαρακτηρισθεί ως δασική η εκάστοτε υπό κρίση έκταση, ούτε ειδικότερη μνεία των αναγκών για την εξυπηρέ-τηση της διαβίωσης του ανθρώπου και τη διατήρηση της φυσικής και βιολογικής ισορροπίας του περιβάλλοντος, ανάγκες που είναι αυτονόητες υπό τις σημερινές συνθήκες διαβίωσης. Οι εκθέσεις αυτοψίας αποτελούν ίδιο αποδεικτικό μέσο, κατ’ αρθ. 178 στοιχ. β΄ ΚΠΔ και ως εκ τούτου πρέπει να μνημονεύονται ειδικώς στην απόφαση ότι λήφθηκαν υπόψη, όταν διατάσσεται αυτοψία με απόφαση του δικαστηρίου ή του ανακριτή

Δευτέρα, 23 Ιανουαρίου 2017

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Αθήνα, 23.1.2017 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ, Αθήνα, 23.1.2017    ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ Αθήνα, 23.1.2017ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Με αφορμή τη δημόσια συζήτηση σχετικά με το ζήτημα του ορίου ηλικίας των δικαστικών λειτουργών, το Δ.Σ. της Ένωσης των Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας επισημαίνει τα εξής: