Αναρτήσεις

Επίκαιρο

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ (άρθρα 904-1054) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ) (ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΚΠολΔ (άρθρα 904-1054) ΚΑΙ ΤΟΝ ΚΩΔΙΚΑ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ (ΚΕΔΕ) (ΔΙΑΦΟΡΕΣ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ)

Για την εφαρμογή των άρθρων 904-1054 του ΚΠολΔ για την αναγκαστική εκτέλεση μετά την 1-1-2016 σε συνάρτηση με τον ΚΕΔΕ, τις επελθούσες σημαντικότερες διαφορές, ανάλυση των τροποποιήσεων κατά θέμα και ανάλυση των κυριότερων τροποποιήσεων κατ’ άρθρο, επιχειρεί η ΠΟΛ υπ’ αριθμ. 1041/20-3-2017 της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) Γενική Διεύθυνση Φορολογικής Διοίκησης-Τμήμα Β και Ε.ΠΟΛ. 1041  Θέμα: Κοινοποίηση των διατάξεων του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α΄/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985).
 Σας κοινοποιούμε τις διατάξεις του ογδόου άρθρου του άρθρου 1 του ν. 4335/2015 (ΦΕΚ. 87Α΄/23-07-2015), με το οποίο τροποποιήθηκε το όγδοο βιβλίο (Αναγκαστική Εκτέλεση, Κεφάλαια 1-9, άρθρα 904 έως 1054) του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας…

Μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών διαμονής, που χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους

Εικόνα
Αθήνα 28 Μαρτίου 2017
Α.Π. οικ.14363
Προς: Αποκεντρωμένες Διοικήσεις της Xώρας
 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 Δ/νσεις Αλλοδαπών και Μετανάστευσης

Εγκύκλιος αριθ. 13 Θέμα: Εφαρμογή των διατάξεων της αριθ. 58114/22.12.2016 απόφασης του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής «Ανακαθορισμός αρμόδιων αρχών έκδοσης αδειών διαμονής που χορηγούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως ισχύει».

Με την αριθ. 58114/22.12.2016 (4471 B΄) απόφαση του Υπουργού Μεταναστευτικής Πολιτικής, η οποία εκδόθηκε βάσει της παρ.20 του άρθρου 136 του ν.4251/2014, η οποία προστέθηκε με την παρ.1 του άρθρου 120 του ν.4446/2016 (240 Α΄), από τη Δευτέρα 3 Απριλίου 2017, μεταφέρεται η αρμοδιότητα έκδοσης των αδειών διαμονής, που χορηγούνται για εξαιρετικούς λόγους, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 19 του ν. 4251/2014, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με την παράγραφο 23 του άρθρου 8 του ν. 4332/2015 από τη Δ/νση Μεταναστευτικής Πολιτικής του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής, σ…

Αδικοπραξία (απάτη) - Σύμβαση μίσθωσης καταστήματος - Πραγματικό ελάττωμα

Εικόνα
Αριθμός 409/2016ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥΔ' Πολιτικό ΤμήμαΣυγκροτήθηκε από τους Δικαστές: Ειρήνη Κιουρκτσόγλου - Πετρουλάκη, Αντιπρόεδρο του Αρείου Πάγου, Γεώργιο Σακκά, Χαράλαμπο Καλαματιανό, Ειρήνη Καλού και Σοφία Ντάντου, Αρεοπαγίτες.Συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του, στις 18 Δεκεμβρίου 2015, με την παρουσία και του Γραμματέα Αθανασίου Λιάπη, για να δικάσει μεταξύ:Του αναιρεσείοντος: Α. - Μ. Σ. του Π., κατοίκου ..., ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Πέτρο Κασιμάτη.Των αναιρεσιβλήτων: 1) Ι. Τ. του Α., 2) Μ. Κ. του Κ., 3) Σ. Κ. του Ι., κατοίκων ... και 4) ομόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία "...", που εδρεύει στην … και εκπροσωπείται νόμιμα, οι οποίοι εκπροσωπήθηκαν από την πληρεξούσια δικηγόρο τους Γεωργία Μπορδόκα, που δήλωσε στο ακροατήριο ότι ανακαλεί την από 17-12-2015 δήλωση του άρθρου 242 παρ. 2 ΚΠολΔ και παρίσταται.Η ένδικη διαφορά άρχισε με την από 14-11-2007 αγωγή των ήδη αναιρεσιβλήτων, που κατατέθηκε στο Μονομελές Πρ…

Ένορκη βεβαίωση ενώπιον συμβολαιογράφου και ειρηνοδίκη - Στοιχεία κλήσης

Εικόνα
Παραθέτω δύο αποφάσεις του Αρείου Πάγου την 1709/2005 και την 275/2013 για τις ένορκες βεβαιώσεις, τα υποχρεωτικά στοιχεία της κλήσης, καθώς και ότι απαιτείται στη σχετική κλήση να ορίζεται κατά τρόπο σαφή και συγκεκριμένο ο χρόνος και ο τόπος της εξέτασης και ότι αν τούτο δεν συμβεί η ένορκη βεβαίωση που έγινε χωρίς την παρουσία του αντιδίκου είναι ανύπαρκτη ως αποδεικτικό μέσο και δεν λαμβάνεται υπόψη.Αριθμός 1709/2005


ΤΟ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟ ΤΟΥ ΑΡΕΙΟΥ ΠΑΓΟΥ


Α' Πολιτικό Τμήμα


ΣΥΓΚΡΟΤΗΘΗΚΕ από τους Δικαστές : Δημήτριο Σουλτανιά, Αντιπρόεδρο Αρείου Πάγου, Ιωάννη Βερέτσο, Χρήστο Γεωργαντόπουλο, Βασίλειο Ρήγα και Ιωάννη Παπανικολάου, Αρεοπαγίτες.


ΣΥΝΗΛΘΕ σε δημόσια συνεδρίαση στο Κατάστημά του στις 24 Οκτωβρίου 2005, με την παρουσία και της Γραμματέως Ελένης Γιαννέλη, για να δικάσει μεταξύ :


Του αναιρεσείοντος : Γ. Χ. Τ., κατοίκου Δασοχωρίου Καρδίτσας, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο του Παύλο Ντόκα.


Της αναιρεσίβλητης : Φ. χας Κ. Τ., το γένος Ε. Μ., κατοίκου Καρδίτσας, η…