Τραπεζικές Θυρίδες : είναι Συνταγματικά ανεκτή η δήλωση στο πόθεν έσχες? Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εξέδωσε την γνωμοδότηση 6/2016 και απαντά εάν είναι Συνταγματικά ανεκτή η δήλωση στο πόθεν έσχες των χρημάτων στις θυρίδες και στα σπίτια.

Ειδικότερα αναφέρει στην ως άνω γνωμοδότηση ότι :


"..Συναφώς όσον αφορά τα µετρητά που βρίσκονται σε τραπεζικές θυρίδες καθώς και το σύνολο των µετρητών που δεν περιλαµβάνονται σε καταθέσεις, σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα, η συλλογή τους από τα αρµόδια προς έλεγχο «πόθεν έσχες» όργανα που επιβάλλεται ρητώς από τις ανωτέρω διατάξεις είναι συνταγµατικώς ανεκτή, εφόσον επιλέγεται από τον νοµοθέτη ως καταρχήν πρόσφορη και δεν εξέρχεται των ορίων του επιδιωκόµενου µε αυτήν σκοπού του δηµοσίου συµφέροντος, καθώς εξυπηρετεί τη διαφάνεια του πολιτικού και δηµόσιου βίου. Αντιθέτως, η συλλογή από τα αρµόδια προς έλεγχο «πόθεν έσχες» όργανα των πρόσθετων περιουσιακών στοιχείων των κινητών µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ και των κινητών που φυλάσσονται εντός θυρίδων συνιστά περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων (άρ. 9Α Σ.) µη επιβαλλόµενο από σαφείς και προβλέψιµες κατά τον τρόπο υπολογισµού και τις συνέπειες διατάξεις. Ειδικότερα για τις δύο αυτές κατηγορίες των κινητών υπάρχει το ζήτηµα της αδυναµίας πρόβλεψης και εκτίµησης της πραγµατικής τους αξίας, οπότε σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 4 παρ. 1 στοιχ. β’ του ν. 2472/1997, η συλλογή τους καθίσταται απρόσφορη και µη κατάλληλη για την επίτευξη του επιδιωκόµενου σκοπού της πλήρους καταγραφής και αποτύπωσης της περιουσιακής κατάστασης των υπόχρεων σε δήλωση προσώπων. Κατά συνέπεια, η συλλογή τους είναι νόµιµη µόνον για τις περιπτώσεις που υπάρχει αποδεικτικό της αξίας αυτών, όπως παραστατικό αγοράς ή πράξη φορολογικής αρχής για την επιβολή φόρου αιτία θανάτου, δωρεάς, γονικής παροχής, ή ασφαλιστική σύµβαση σε περίπτωση ασφάλισής τους κ.λπ. και εφόσον δεν πρόκειται περί οικογενειακών κειµηλίων που έχουν συνήθως από διαθέσεως αξία για τους υπόχρεους."

Επίσης όσον αφορά την ανάρτηση στο διαδίκτυο  για τα κινητά µεγάλης αξίας αναφέρει τα εξής :
"...Όσον αφορά την ανάρτηση στο διαδίκτυο για τα κινητά µεγάλης αξίας, εφόσον η αξία αυτών υπερβαίνει το ποσό των τριάντα χιλιάδων ευρώ και για τα µετρητά που δεν περιλαµβάνονται σε καταθέσεις σε τράπεζες, ταµιευτήρια και άλλα πιστωτικά ιδρύµατα εφόσον το σύνολό τους υπερβαίνει το ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ 7 (περιπτώσεις v και vi του άρθρου 173 παρ. 1 του ν. 4389/2016), η δηµοσίευσή τους στο διαδίκτυο συνιστά επίσης περιορισµό του ατοµικού δικαιώµατος στην προστασία των προσωπικών δεδοµένων (άρ. 9Α Σ.) που δεν δικαιολογείται από λόγους δηµοσίου συµφέροντος και όπως και η σχετική διάταξη σηµειώνει, εκθέτει σε κίνδυνο την περιουσία και την ζωή των υπόχρεων. Συνεπώς η ανάρτηση των ως άνω στοιχείων στο διαδίκτυο προβλέπεται ως ευχέρεια σε νοµοθετική διάταξη, πλην όµως υπερβαίνει τα όρια της αναλογικότητας δεδοµένου ότι εκθέτει τα πρόσωπα αυτά σε πρόδηλο κίνδυνο της προσωπικής ασφάλειας αυτών και των µελών της οικογένειας τους, καθώς και της ασφάλειας της ιδιωτικής και οικογενειακής τους ζωής και περιουσίας. Εξάλλου και η ίδια η διάταξη του άρθρου 173 παρ. 3 του ν. 4389/2016, προβλέπει την εξαίρεση από τη δηµοσιοποίηση εκείνων των στοιχείων που είναι ικανά να προκαλέσουν βλάβη στη ζωή ή την περιουσία του δηλούντος και της οικογενείας του. Κατά συνέπεια, σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα, η ανάρτηση στο διαδίκτυο είναι δυνατή µόνον για τις περιπτώσεις των πρόσθετων στοιχείων των µετρητών και των κινητών που φυλάσσονται στις θυρίδες."

ολόκληρη η γνωμοδότηση εδώ


ΧΡΗΣΙΜΑ

ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ.
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΗ ΝΟΜΟΛΟΓΙΑ
ΧΡΗΣΙΜΑ

ΆΡΘΡΑ
ΑΡΘΡΑ

ΧΡΗΣΙΜΑ

Help by helleniclawyer

Σχόλια