Πρόταση για τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων

Πρόταση του "ΈΛΛΗΝΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΟΣ" www.helleniclawyer.eu για τροποποιήσεις και εκσυχρονισμό του Κώδικα Δικηγόρων .

Πρόταση για τροποποιήσεις στον Κώδικα Δικηγόρων

1. Τροποποίηση του άρθρου
"Άρθρο 97 Αριθμός μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και θητεία" παρ. 4 και 5 ως εξής :
"...παρ.4 Η θητεία του Προέδρου και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
"...παρ. 5 α. Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να εκλεγεί για δύο συνεχόμενες θητείες και τα μελή του Διοικητικού Συμβουλίου για τρεις.
β. Ο ως άνω περιορισμός δεν ισχύει για Δικηγορικούς Συλλόγους κάτω των τριακοσίων ( 300 ) μελών.

 2. Τροποποίηση του άρθρου
Άρθρο 113 Κατάλογος υποψήφιων και δημοσιεύσεις.
Με βάση τα ψηφοδέλτια αυτά ο Σύλλογος καταρτίζει καταλόγους οι οποίοι αναρτώνται στους πίνακες ανακοινώσεων του συλλόγου στην ιστοσελίδα του και στο κατάστημα του Πρωτοδικείου οκτώ (8) τουλάχιστον ημέρες πριν από τη διεξαγωγή των αρχαιρεσιών. Δίπλα στα ονόματα υποψηφίων Προέδρων και Συμβούλων θα αναγράφεται σύμφωνα με το άρθρο 97 ο χρόνος προηγούμενης θητείας αυτών. Αυτό δεν θα ισχύει για Δικηγορικούς Συλλόγους κάτω των τριακοσίων ( 300 ) μελών.

3. Τροποποίηση του άρθρου
"ΤΜΗΜΑ ΣΤ'
ΟΛΟΜΕΛΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΕΔΡΩΝ ΤΩΝ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ"
 Άρθρο 133
Η Ολομέλεια ως συντονιστικό όργανο
εισαγωγή νέας παραγράφου με αριθμό 8.
"...8. α. Αντιπρόεδρος της Ολομέλειας θα εκλέγεται για ένα έτος από τους 62 Προέδρους των Δικηγορικών Συλλόγων, πλην του Δικηγορικού Συλλόγου Αθηνών όπου και Προεδρεύει εκ του Κώδικα. 
"... β. Εισάγεται ο θεσμός του Συμβούλου της ολομέλειας με θεματικές κατηγορίες :
1. Τύπου,
2.Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων,
3. Πληροφορικής, Διαδικτύου και Τηλεματικής.
"...γ. Οι ως άνω σύμβουλοι θα εκλέγονται πανελλήνια με μυστική ψηφοφορία και η θητεία τους θα είναι για ένα έτος."
9. Η εκλογή των 8.α και 8.β θα διεξάγεται κάθε έτος στις αρχές Δεκεμβρίου και για όσο διαρκεί η θητεία των Προέδρων και των Διοικητικών Συμβουλίων. Εκλόγιμη θέση στο 8.β έχει ο οποιοσδήποτε δικηγόρος πανελλήνια. Στο 8.β Εξαιρούνται οι Πρόεδροι και τα Μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων και όσοι πρώην πρόεδροι και μέλη των ΔΣ έχουν στην συγκεκριμένη θητεία εξαντλήσει τις δύο ή τρεις συνεχόμενες όπως ορίζει το άρθρο 97.  Αντιπρόεδρος και Σύμβουλος μπορεί να εκλεγεί μόνο για μία συνεχόμενη θητεία. Τα έξοδα για την μετάβαση, παραμονή κλπ  στην Αθήνα όπου και κατοικοεδρεύει η Ολομέλεια, αφορά την Ολομέλεια όπου και θα εγκρίνει κάθε εξάμηνο συγκεκριμένο προϋπολογισμό για τον λόγο αυτό. Σε περίπτωση μη έγκρισης τα έξοδα μετάβασης θα βαρύνουν τον Δικηγορικό σύλλογο προέλευσης του Αντιπροέδρου ή του Συμβούλου μέχρι να γίνει η έγκριση και εκκαθάριση των εξόδων από την Ολομέλεια.

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Άρθρο 165 Μεταβατικές διατάξεις
Οι διατάξεις που θέτουν ανώτατο όριο στη θητεία των Προέδρων και των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου των οικείων Δικηγορικών Συλλόγων  εφαρμόζονται αναδρομικά στις επόμενες αρχαιρεσίες.
Η εφαρμογή των διατάξεων  των άρθρων 97, 113 και 133 εφαρμόζονται αναδρομικά στις επόμενες αρχαιρεσίες.

Σχόλια