Συναινετικό Διαζύγιο : πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης

Συναινετικό Διαζύγιο : πρόταση προς το Υπουργείο Δικαιοσύνης

ΠΡΟΤΑΣΗ
ΠΡΟΣ
Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων
Θέματα : «Επιτάχυνση της δικαιοσύνης μέσω του θεσμού της Διαμεσολάβησης. Μελέτη για ΕΣΠΑ προς δικηγόρους ώστε να καλυφθούν τα δίδακτρα για τον θεσμό αυτό. Τρόπος εξόφλησης ασφαλιστικών εισφορών και εφορίας από δικηγόρους χωρίς επιβάρυνση στον προϋπολογισμό του κράτους και των ασφαλιστικών φορέων»Κύριε Υπουργέ με την παρούσα θα ήθελα να σας κάνω γνωστά κάποια αιτήματα που θεωρώ σημαντικά για την ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης. Με δεδομένο ότι το Υπουργείο Δικαιοσύνης επιθυμεί μεταρρυθμίσεις στον τομέα ταχύτητας απονομής της δικαιοσύνης και δίκαιας δίκης θα ήθελα να σας αναλύσω τα κάτωθι :


1.- Συναινετικά διαζύγια μπορούν να εκδοθούν από Δικηγόρους Διαμεσολαβητές με απλή επικύρωση από δικαστή ειρηνοδικείου και λέγω ειρηνοδικείου διότι, τα τελευταία έτη διορίστηκαν αρκετοί δικαστές στα ειρηνοδικεία της χώρας και αφού επιθυμία όλων μας είναι η αποσυμφόρηση των δικαστηρίων και δη των Πρωτοδικείων αυτή θα ήταν μία εξαιρετικά δόκιμη λύση.


2.- Ο δικηγόρος διαμεσολαβητής σε αυτό τον θεσμό των συναινετικών διαζυγίων προηγείται θεσμικά από τους συμβολαιογράφους δια τον απλό λόγο διότι αυτός συντάσσει τα δικόγραφα-αίτηση και παρίσταται είτε μετά είτε δια των εντολέων του. Επίσης μετά την σφραγίδα επικύρωσης του Ειρηνοδίκη και της λύσης του γάμου θα συντρέχουν οι νόμιμες προθεσμίες όπως ισχύουν μέχρι σήμερα για παραίτηση από τα ένδικα μέσα, έκδοση πιστοποιητικού τελεσιδικίας ή αμετακλήτου ή πιστοποιητικό ότι λύθηκε ή ότι δεν λύθηκε ένας γάμος. Ήτοι χωρίς να αλλάξουμε τα άρθρα ΚΠολΔ και κατ’ αυτόν τον τρόπο θα διασφαλίζονται αποτελεσματικότερα τα εχέγγυα δικαίας, νομικής και ουσιαστικής κρίσης, με την απαραίτητη συμμετοχή των πληρεξουσίων δικηγόρων,  διότι γεννώνται νομικής φύσεως ζητήματα που έχουν σχέση με τους βασικούς κανόνες και αρχές του οικογενειακού δικαίου.


3.- Επίσης δεν θα γεννάται ο κίνδυνος να μην αναγνωρίζεται αυτόματα από άλλες χώρες μέλη της Ε.Ε. ενόψει των διατάξεων του Κανονισμού 2201/2003, στα άρθρα 1§ 1, 2 § 1, 3 § 1, 4, 21 § 1 και την αιτιολογική σκέψη 7 του οποίου αναφέρονται οι όροι «δικαστήριο» και «απόφαση».


4.- Πολλώ δε μάλλον δεν θα θέτει ζήτημα μη συμβατότητας με τα άρθρα 26 § 3, 94 § 1,2 και 96 § 1 του Συντάγματος.Όμως στην πρόταση αυτή θα ήθελα να προσθέσω και τα εξής , επειδή για να γίνει δεκτή από την πολιτεία αυτή η πρόταση θεωρώ ότι πρέπει να θέσουμε και όρους όπως ο διαμεσολαβητής να είναι τουλάχιστον Παρ’ Εφέταις, λίστα στα δικαστήρια ή δικηγορικούς συλλόγους, όπου οι πολίτες μέσω των δικηγόρων τους θα υποβάλλουν αίτηση και θα αναλαμβάνει ο δικηγόρος διαμεσολαβητής την έκδοση της πράξης και επικύρωσης από τον Ειρηνοδίκη, κάλυψη αιθουσών για την ολοκλήρωση της διαμεσολάβησης κλπ, θεωρώ όμως ότι αυτό μπορεί να γίνει μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα μέσα από διαβουλεύσεις με ολομέλεια και υπουργείο. Αυτό θα ήταν μία πρωτοπορία για την Ελλάδα αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα των συναινετικών διαζυγίων και αποφυγής προβλημάτων των ευρωπαϊκών οδηγιών και ευρωπαϊκών κεκτημένων.Επίσης στο βαθμό που ο κώδικας δικηγόρων επιδιώκει την αναβάθμιση του θεσμού της διαμεσολάβησης θα ήθελα να αιτηθώ στο σημείο αυτό να δημιουργηθούν προγράμματα μέσω ΕΣΠΑ ώστε να χρηματοδοτηθούν δικηγόροι και να γίνουν διαμεσολαβητές. Είναι πρόδηλο, άλλως γνωστό, ότι η οικονομική κρίση έχει πλήξει όλη την ελληνική κοινωνία και τους επιστήμονες δικηγόρους. Ήτοι με την παρούσα πρόταση αιτούμαι την πλήρη οικονομική υποστήριξη μέσω ΕΣΠΑ αυτών των δικηγόρων πού η οικονομική κρίση έπληξε ανεπανόρθωτα."Επίσης για να αποσυμφορήσουμε και να εκσυγχρονίσουμε την απονομή δικαιοσύνης προτείνω με την ανάθεση στους δικηγόρους διαμεσολαβητές τα συναινετικά να ανατεθούν εγγραφές και άρσεις προσημειώσεων, κληρονομητήρια, αποποιήσεις, διαθήκες, εκκαθαριστές σε υπερχρεωμένα νοικοκυριά, τα άρθρα 214Α&Β του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, ούτως ώστε να δώσουμε σε αυτή την μερίδα των δικηγόρων το έρεισμα να αποδεχτούν την "αποκλειστική" ενασχόληση, και παράλληλα να αποκομίζουν αυτά που χρειάζονται για την επιβίωση τους και να καταβάλλουν τις ασφαλιστικές τους εισφορές (τα τελευταία έτη παραιτούνται δεκάδες εκατοντάδες δικηγόροι με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην ανεργία, αλλά και να αφήνουν χρέη χιλιάδων ευρώ στα ασφαλιστικά ταμεία, εφορία και δάνεια τους, αυτό είναι εξαιρετικά μεγάλο πρόβλημα για την ελληνική οικονομία, αλλά και για τον δικηγορικό κλάδο)."Επίσης Κύριε Υπουργέ θα ήθελα στο σημείο αυτό με την παρούσα να αιτηθώ την παρέμβασή σας ώστε μέσω των προγραμμάτων Νομικής βοήθειας στα αστικά δικαστήρια και αυτεπαγγέλτως διοριζομένων δικηγόρων στα ποινικά δικαστήρια, ένα ποσοστό αυτών των παραστάσεων όπως αποδοθούν σε όσους δικηγόρους έχουν οφειλές σε ασφαλιστικά ταμεία προηγούμενων ετών, ούτως ώστε μέσω αυτής της διαδικασίας να εξοφλήσουν τα οφειλόμενα και να μην υπάρχει δικηγόρος πού να χρωστάει ασφαλιστικά ταμεία. Οι προϋποθέσεις για το ως άνω είναι θέμα διαβούλευσης και πιστεύω ότι μπορούμε μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα να καταλήξουμε σε μία συμφωνία. Ούτως ή αλλέως είναι κρατική ευθύνη και ο προγραμματισμός και η καταβολή, αλλά και η ανάθεση αυτών των αμοιβών και υποθέσεων και δέον όπως μελετηθεί προσηκόντως από το υπουργείο το αίτημα μου. Θεωρώ ότι με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί η χρυσή τομή για εξόφληση οφειλών των συναδέλφων προς ασφαλιστικά ταμεία και εφορία, χωρίς καμία επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό.Πιστεύω, εύχομαι και είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση και ότι αυτές οι προτάσεις είναι στην σωστή κατεύθυνση για την ταχύτητα απονομής Δικαιοσύνης, αλλά και Δίκαιης Δίκης, συμβαδίζουν με το Σύνταγμα και με το Ευρωπαϊκό κεκτημένο.Σε κάθε περίπτωση Κύριε Υπουργέ Δικαιοσύνης στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε λεπτομέρεια, ερμηνεία και διευκρίνιση, για την ολοκλήρωση και πραγμάτωση σε ενεστώτα χρόνο, των ως άνω προτάσεων μου.
Μετά τιμής
Έλληνας δικηγόρος ", www.helleniclawyer.eu
ιδρυτής και συνδιαχειριστής
"Διαδικτυακών Υποδειγματικών Δικηγορικών Ομάδων" ( Δ.Υ.Δ.Ο.)
και Διαδικτυακής Κοινότητας Δικηγόρων (Δι.Κο.Δι.).
Απρίλιος 2017
Ντερέκης Πέτρος Δικηγόρος Πατρών

Σχόλια