Τραυματισμός πελάτη καταστήματος λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου

Τραυματισμός πελάτη καταστήματος λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου

Αριθμός Απόφασης 312/2017

(Τακτική Διαδικασία)ΤΟ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
Συγκροτήθηκε από την Ειρηνοδίκη Ελένη Παφίλη, που όρισε η Πρόεδρος του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Ειρηνοδικείου Αθηνών και τη Γραμματέα Ειρήνη Κόττα.
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριο του στις 05 Οκτωβρίου 2016 για να δικάσει την υπόθεση μεταξύ:
Α. ΚΥΡΙΑ ΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: …, πρώην κατοίκου Πειραιά Αττικής, οδός … και ήδη κατοίκου Οινοφύτων Βοιωτίας, οδός …, με Α.Φ.Μ. …, η οποία στο Δικαστήριο παραστάθηκε δια του πληρεξουσίου Δικηγόρου Διονυσίου Μπαράτη.
ΤΗΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της … και εκπροσωπείται νόμιμα, έχουσα Α.Φ.Μ…., η οποία στο Δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τη νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια αυτής …, η οποία διόρισε ως πληρεξούσιο Δικηγόρο τον Ευθύμιο Σταθόπουλο.
Β. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΚΗΣ- ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΕ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ - ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΥΣΑ ΑΓΩΓΗ
ΤΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΣΑΣ ΤΗ ΔΙΚΗ - ΠΡΟΣΕΠΙΚΑΛΟΥΣΑΣ -ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΥΣΑΣ: Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία «… ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «…» που εδρεύει στην Αθήνα και επί της … και εκπροσωπείται νόμιμα, έχουσα Α.Φ.Μ. …, η οποία στο Δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τη νόμιμη εκπρόσωπο και διαχειρίστρια αυτής …, η οποία διόρισε ως πληρεξούσιο Δικηγόρο τον Ευθύμιο Σταθόπουλο.
ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΗΝ Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΔΙΚΗΣ – ΚΑΘ’ ΗΣ Η ΠΡΟΣΕΠΙΚΛΗΣΗ - ΠΑΡΕΜΠΙΠΤΟΝΤΩΣ ΕΝΑΓΟΜΕΝΗΣ: Ανώνυμης Ασφαλιστικής Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΊΣΤΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ» , που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής και επί της Λεωφόρου Κηφισίας αρ. 274 και εκπροσωπείται νόμιμα, η οποία στο Δικαστήριο εκπροσωπήθηκε από τον πληρεξούσιο Δικηγόρο Δημήτριο Πετσάλα.
Η ενάγουσα της κύριας αγωγής ζητεί να γίνει δεκτή, ως νόμιμη και βάσιμη, η από 22-09-2014 και με αριθμό κατάθεσης 8.746/22-09-2014 αγωγή της, η οποία απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, στρέφεται κατά της εναγομένης και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση αρχικά για τη δικάσιμο της 16-11-2015, οπότε και αναβλήθηκε για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Η ανακοινώνουσα τη δίκη - προσεπικαλούσα - παρεμπιπτόντως ενάγουσα ζητεί να γίνει δεκτή, ως νόμιμη και βάσιμη, η από 06-11-2015 και με αριθμό κατάθεσης 7.133/11-11-2015 ανακοίνωση δίκης -προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή της, η οποία απευθύνεται στο παρόν Δικαστήριο, στρέφεται κατά της καθ’ ης η ανακοίνωση δίκης -προσεπικαλούμενης - παρεμπιπτόντως εναγόμενης και προσδιορίσθηκε προς συζήτηση για την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο.
Κατά την αναφερόμενη στην αρχή της παρούσας δικάσιμο, οι υποθέσεις εκφωνήθηκαν κατά τη σειρά τους από το οικείο πινάκιο. Ακολούθησε δημόσια συζήτηση, το δε Δικαστήριο, άκουσε αφενός τους πληρεξούσιους Δικηγόρους των διαδίκων, οι οποίοι ανέπτυξαν προφορικά τους ισχυρισμούς του, και ζήτησαν να γίνουν δεκτοί αυτοί, καθώς και όσα αναφέρονται στις έγγραφες προτάσεις που άπαντες κατέθεσαν νομότυπα και εμπρόθεσμα, αφετέρου όσα περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης,

ΜΕΛΕΤΗΣΕ ΤΗ ΔΙΚΟΓΡΑΦΙΑ
ΣΚΕΦΘΗΚΕ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ
Ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου εκκρεμούν : Α. Η με αριθμό κατάθεσης 8.746/22-09-2014 αγωγή, με αίτημα την καταβολή από την εναγομένη στην ενάγουσα του ποσού των 11.054,40 € νομιμοτόκως, και Β. Η με αριθμό κατάθεσης 7.133/11-11-2015 ανακοίνωση δίκης -προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή αποζημίωσης, οι οποίες, δεδομένου ότι υπάγονται στην ίδια διαδικασία και λόγω της προδήλου μεταξύ τους συνάφειας, πρέπει να ενωθούν και να συνεκδικασθούν, προς οικονομία χρόνου και δαπάνης διεξαγωγής μιας δίκης (άρθρο 246 ΚΠολΔ).
Από τις διατάξεις των άρθρων 297, 298, 300, 330 και 914 ΑΚ, προκύπτει ότι προϋποθέσεις της ευθύνης προς αποζημίωση από αδικοπραξία, είναι η υπαιτιότητα του υπόχρεου, το παράνομο της πράξης ή παράλειψης αυτού και η ύπαρξη αιτιώδους συνάφειας μεταξύ της πράξης ή της παράλειψης και της επελθούσας ζημίας. Αμέλεια, κατ' άρθρο 330 ΑΚ, υπάρχει όταν δεν καταβάλλεται η επιμέλεια που απαιτείται στις συναλλαγές, αυτή δηλαδή που πρέπει να καταβάλλεται κατά τη συναλλακτική καλή πίστη από το δράστη στον κύκλο της αρμοδιότητας του, είτε υπάρχει προς τούτο σαφές νομικό καθήκον είτε όχι, αρκεί να συμπεριφέρθηκε κατά τρόπο αντίθετο από εκείνο που επιβάλλεται από τις καταστάσεις. Εξάλλου αιτιώδης συνάφεια υπάρχει όταν η πράξη ή παράλειψη του ευθυνόμενου προσώπου ήταν, κατά τα διδάγματα της κοινής πείρας, ικανή και μπορούσε αντικειμενικά να επιφέρει κατά τη συνηθισμένη πορεία των πραγμάτων το επιζήμιο αποτέλεσμα (πάγια νομολογία, βλ. μεταξύ άλλων ΑΠ 1493/2014 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). Περαιτέρω, κατά τη διάταξη του άρθρου 922 ΑΚ, ο κύριος ή ο προστήσας κάποιον άλλον σε μία υπηρεσία ευθύνεται για τη ζημία που ο υπηρέτης ή ο προστηθείςπροξένησε σε τρίτον παράνομα κατά την υπηρεσία του. Από τη διάταξη αυτή προκύπτει ότι δημιουργείται ευθύνη ενός προσώπου (του "κυρίου" ή του προστήσαντος") για αλλότρια πράξη (του "υπηρέτη" ή του "προοτηθέντος"), θεσπίζεται, δηλαδή, σημαντική εξαίρεση από την αρχή της υποκειμενικής ευθύνης, αφού την υποχρέωση για αποζημίωση φέρει πρόσωπο ανυπαίτιο, σε αντίθεση με το γενικό κανόνα του άρθρου 914 ΑΚ. Η αντικειμενική αυτή ευθύνη του προστήσαντος γεννιέται, σύμφωνα με την παραπάνω διάταξη, υπό ης εξής προϋποθέσεις: α) όταν υπάρχει σχέσηπρόστησης, κατά την οποία γίνεται ανάθεση από κάποιον (προστήσαντα) σε έναν τρίτο (προστηθέντα) ορισμένης υπηρεσίας, που αποβλέπει στη διεκπεραίωση υποθέσεων και γενικότερα στην εξυπηρέτηση των επαγγελματικών, οικονομικών ή άλλων συμφερόντων του πρώτου. Η ανάθεση της υπηρεσίας στον προστηθέντα πρέπει να στηρίζεται στη βούληση ή στη μεταγενέστερη έγκριση του προστήσαντος. Βάση της σχέσης πρόστησης μεταξύπροστήσαντος και προστηθέντος μπορεί να είναι είτε μία σύμβαση (π.χ. σύμβαση εργασίας ή έργου), είτε οποιαδήποτε μεταξύ τους βιοτική σχέση (π.χ. άκυρη σύμβαση εργασίας), οικογενειακή ή φιλική σχέση. Είναι αδιάφορο αν η σχέση αυτή, στην οποία βασίζεται η πρόστηση, είναι νόμιμη ή παράνομη, αν ο προστηθείς αμείβεται ή όχι, ποια είναι η φύση της εκτελούμενης υπηρεσίας (υλική ή νομική), αν η σχέση πρόστησης είναι διαρκής ή μόνο ευκαιριακή, β) όταν υπάρχει ανάμεσα στον προστήσαντα και στον προστηθέντα σχέση εξάρτησης ως προς την εκτέλεση της υπηρεσίας, όπου η εξάρτηση αυτή έχει την έννοια της εξουσίας του προστήσαντος να ελέγχει τον προστηθέντα, να επιβλέπει αυτόν κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας ή να παρέχει σχετικές οδηγίες στον προστηθέντα, έστω και γενικού περιεχομένου (βλ. ΑΠ 555/2000 ΕλλΔνη 41.1577 και ΑΠ 1876/1999 ΕλλΔνη 41.1305, ΑΠ 684/1999 ΕλλΔνη 41.344, ΑΠ 1270/1989 ΕλλΔνη 32.765, ΑΠ 385/1988 ΕλλΔνη 30.69 και ΑΠ 609/1988, ΕλλΔνη 30.303, Εφ.Θεσ. 1335/2000 Αρμ. 2000. 926, ΕφΚέρκ 323/2002 ΔΕΕ 2001.1007), γ) αδικοπραξία του προστηθέντος, στο πρόσωπο του οποίου απαιτείται να συντρέχει όχι απλώς παράνομη τέλεση αυτής (όπως φαίνεται να συνάγεται από τη γραμματική διατύπωση του άρθρου 922 ΑΚ), αλλά και υπαίτια συμπεριφορά τουπροστηθέντος, σύμφωνα με το άρθρο 914 ΑΚ ή άλλες ειδικές διατάξεις (βλ. ΑΠ 555/2000 ό.π., Α.Π. 385/1988, ό.π.), δ) συνάφεια με την υπηρεσία, διότι ο προστήσας ευθύνεται μόνο για κάθε ζημιογόνο πράξη ή παράλειψη, την οποία διέπραξε ο προστηθείς προς διεκπεραίωση των υποθέσεων τουπροστήσαντος, όταν, δηλαδή, γίνεται κατά την εκτέλεση αυτής και δεν είναι άσχετη ή ξένη προς αυτή. Η εν λόγω συνάφεια υπάρχει και στην περίπτωση που ο προστηθείς κάνει κατάχρηση των καθηκόντων του και παραβαίνει τις οδηγίες που του δόθηκαν (βλ. Κ. Καυκά, Ενοχ. Δίκαιο, Ειδ. Μέρος, τ. Β", έκδ. 1982, υπό το άρθρο 922, παρ. 35, σελ. 805, Σταθόπουλος, στον ΑΚ Γεωργιάδη -Σταθόπουλου, υπό το άρθρο 922, σελ. 748 754, ΑΠ 765/1984 ΝοΒ 33.607, βλ. δε για άπαντα τα ανωτέρω ΕφΔωδ 58/2002 ΔΩΔΝΟΜ 2003.52).
Με την υπό κρίση αγωγή, η ενάγουσα ισχυρίζεται ότι στον αναφερόμενο σε αυτή τόπο και χρόνο, λόγω της σε αυτήν περιγραφείσας συμπεριφοράς τηςπροστηθείσας υπαλλήλου της εναγόμενης, προκλήθηκε σε αυτήν η επίσης περιγραφόμενη στην υπό κρίση αγωγή σωματική βλάβη. Ότι αποκλειστικά υπαίτια για την πρόκληση αυτής τυγχάνει η εναγόμενη. Κατ' ακολουθία των ανωτέρω, ζητεί να υποχρεωθεί η εναγόμενη, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να της καταβάλει το ποσό των 14,40 € για δαπάνη νοσηλειών, το ποσό των 150,00 € για δαπάνη μεταφοράς της στο νοσοκομείο, το ποσό των 500,00 € για δαπάνη οικιακής βοηθού, το ποσό των 340,00 € για δαπάνη βελτιωμένης διατροφής, το ποσό των 50,00 € για δαπάνη ρουχισμού, καθώς και το ποσό των 10.044,00 € ως χρηματική ικανοποίηση λόγω της ηθικής βλάβης που υπέστη από την αδικοπρακτικήσυμπεριφορά της εναγομένης και της εξ αυτής συνέπειες, το οποίο περιορίζει κατά το ποσό των 44,00 €, επιφυλασσόμενη να το διεκδικήσει ενώπιον του αρμοδίου ποινικού Δικαστηρίου στη σχεηκή κατά της εναγόμενης ποινική δίκη κατά την παράσταση της ως πολιττκώς ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση και να καταδικασθεί η εναγόμενη στην εν γένει δικαστική της δαπάνη.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, η υπό κρίση αγωγή παραδεκτώς και αρμοδίως καθ' ύλη και κατά τόπο (άρθρα 14 παρ 1α και 25 παρ. 2 ΚΠολΔ) εισάγεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου για να συζητηθεί κατά την προκείμενη τακτική διαδικασία, τυγχάνει δε επαρκώς ορισμένη, καθώς σε αυτή περιέχονται όλα τα απαιτούμενα κατά τα άρθρα 111 παρ. 2, 118 παρ. 4 και 216 ΚΠολΔ στοιχεία, ως προς όλα τα αιτούμενα με αυτή κονδύλια, και ειδικότερα και ως προς το κονδύλιο της ηθικής βλάβης, καθώς η ενάγουσα αναφέρει όλα τα απαραίτητα υπό του νόμου στοιχεία για τη θεμελίωση του αξιούμενου δικαιώματος (932 ΑΚ), αλλά και της δαπάνης αποκλειστικής νοσοκόμας, για τον ίδιο ως άνω λόγο, απορριπτόμενης ως ουσία αβάσιμης της σχετικής ενστάσεως αοριστίας που υπεβλήθη από την εναγόμενη. Περαιτέρω, τυγχάνει νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 914, 922, 930 παρ. 3, 932, 71, 297, 298, 299, 345, 346 ΑΚ και 176, 907 και 908 παρ. δ ΚΠολΔ, συνεπώς πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το αναλογούν στο καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις ένανπ τρίτων προσαυξήσεις (βλ τα με αριθμό 421599, 719831, 719832, 719833 και 719834 παράβολα αγωγοσήμου).
Η εναγομένη της κύριας αγωγής ετερόρρυθμη εταιρεία, με την υπό κρίση προσεπίκληση σε αναγκαστική παρέμβαση - παρεμπίπτουσα αγωγή, όπως το περιεχόμενο αυτής διορθώθηκε παραδεκτά, κατ' άρθρο 224 ΚΠολΔ, ως προς τον αριθμό του ασφαλιστηρίου συμβολαίου, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου δικηγόρου της που καταχωρήθηκε στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αλλά και με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένες προτάσεις του, εκθέτει ότι σε βάρος της ασκήθηκε η ως άνω κύρια αγωγή, το περιεχόμενο της οποίας παραθέτει επί λέξει και ότι δυνάμει του επικαλούμενου σε αυτήν ασφαλιστηρίου συμβολαίου που συνήφθη μεταξύ της ιδίας και της καθ’ ης η προσεπίκληση - παρεμπιπτόντως εναγομένης ασφαλιστικής εταιρείας, η τελευταία ανέλαβε την υποχρέωση, μεταξύ άλλων, να την καλύψει ασφαλιστικό και να την αποζημιώσει για τα ποσά που τυχόν υποχρεωθεί να καταβάλει σε τρίτους ως αποζημίωση. Ενόψει των ανωτέρω, προσεπικαλεί την καθ’ ης η προσεπίκληση - παρεμπιπτόντως εναγόμενη να παρέμβει στη δίκη που άνοιξε με την παραπάνω κύρια αγωγή, και σε περίπτωση ήττας ζητεί, με απόφαση που θα κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, να υποχρεωθεί η τελευταία να της καταβάλει κάθε ποσό που θα κληθεί να καταβάλει στην κυρίως ενάγουσα, με το νόμιμο τόκο από την καταβολή της κυρίως εναγομένης προς την κυρίως ενάγουσα και μέχρι την εξόφληση και να καταδικασθεί στην πληρωμή των δικαστικών της εξόδων.
Με αυτό το περιεχόμενο και αίτημα, το ως άνω δικόγραφο αποτελεί περίπτωση προσεπίκλησης δικονομικού εγγυητή, η οποία ασκείται παραδεκτώς και αρμοδίως καθ’ ύλη και κατά τόπο ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου (άρθρο 31 και 283 ΚΠολΔ), είναι δε επαρκώς ορισμένη, καθώς σε αυτή περιέχονται όλα τα απαραίτητα σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 111 παρ.2, 118 παρ. 4 και 216 ΚΠολΔ στοιχεία, και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των άρθρων 69 παρ. 1 εδ. ε, 88 επ., 176 ΚΠολΔ και 1, 11 και 25 Ν. 2496/1997, συνεπώς πρέπει να εξετασθεί περαιτέρω, ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα, δεδομένου ότι έχει καταβληθεί το αναλογούν στο καταψηφιστικό της αίτημα τέλος δικαστικού ενσήμου, με τις έναντι τρίτων προσαυξήσεις (βλ. τα με αριθμό 430379, 351625 και 037142 παράβολα αγωγοσήμου), έπειτα από σχετική κλήση του πληρεξουσίου Δικηγόρου της παρεμπιπτόντως ενάγουσας, κατ' άρθρο 227 ΚΠολΔ, από τη δικάσασα Ειρηνοδίκη.
Η παρεμπιπτόντως εναγομένη, με προφορική δήλωση του πληρεξουσίου Δικηγόρου της που περιέχεται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, αλλά και με τις νομότυπα και εμπρόθεσμα κατατεθειμένες προτάσεις της, ισχυρίζεται ότι απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος, λόγω του ότι η προστηθείσα υπάλληλος της κυρίως εναγόμενης ενήργησε με βαρειά αμέλεια, γεγονός που, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 παρ. α των γενικών όρων της αστικής ευθύνης του μεταξύ της παρεμπιπτόντως ενάγουσας και εναγομένης ιδιωτικού συμφωνητικού, συνεπάγεται την απαλλαγή της. Ο ως άνω ισχυρισμός στοιχειοθετεί την ένσταση απαλλαγής της παρεμπιπτόντως εναγόμενης ασφαλιστικής εταιρείας από την καταβολή της ασφαλιστικής αποζημίωσης, προβάλλεται παραδεκτά, είναι ορισμένος και νόμιμος, στηριζόμενος στις διατάξεις των άρθρων 361 ΑΚ και 1, 7 Ν. 2496/1997, πρέπει δε να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική του βασιμότητα. Επίσης, προβάλλει επικουρικά (κατ’ εκτίμηση του περιεχομένου των εγγράφων προτάσεων της) την ένσταση ποσοτικού περιορισμού της ευθύνης της έως του ποσού των 7.500 €, σύμφωνα με ρητό συμβατικό όρο του προρρηθέντος ιδιωτικού συμφωνητικού, η οποία επίσης προβάλλεται παραδεκτά, τυγχάνει δε ορισμένη και νόμιμη, στηριζόμενη στις διατάξεις των όρθρων 361 και 1, 11 παρ. 3 Ν. 2496/1997 και πρέπει, επίσης, να ερευνηθεί περαιτέρω ως προς την ουσιαστική της βασιμότητα.
Από την εκτίμηση της ένορκης κατάθεσης των μαρτύρων απόδειξης και ανταπόδειξης (η ασφαλιστική εταιρεία δεν επιμελήθηκε της εξέτασης μάρτυρα), οι οποίες ελήφθησαν νόμιμα στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου και περιέχονται στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, από όλα ανεξαιρέτως τα έγγραφα που προσκομίσθηκαν μετ' επικλήσεως από τους διαδίκους, συμπεριλαμβανομένων και των μη αμφισβητούμενης γνησιότητας φωτογραφιών (άρθρα 444 παρ. 1 περ. γ, 448 παρ. 2 και 457 παρ. 4 ΚΠολΔ), καθώς και της με αριθμό 1.073/07-08-2014 ένορκης βεβαίωσης του … ενώπιον του Ειρηνοδίκη Πειραιά, την οποία προσάγει και επικαλείται η κυρίως ενάγουσα και η οποία δόθηκε για να χρησιμοποιηθεί στο πλαίσιο της ποινικής διαδικασίας που προέκυψε από το επίδικο συμβάν, καθώς και της από 18-12-2014 ένορκης εξέτασης μάρτυρα ενώπιον της Πταισματοδίκη Πειραιά, την οποία προσάγει και επικαλείται η κυρίως ενάγουσα και η οποία επίσης δόθηκε στο πλαίσιο της προαναφερθείσας ποινικής διαδικασίας, αλλά και της προσκομιζόμενης μετ' επικλήσεως από την κυρίως ενάγουσα με αριθμό 1.336/13-11-2015 ένορκης βεβαίωσης της … ενώπιον της Ειρηνοδίκη Πειραιά, που συντάχθηκε χωρίς την παρουσία της κυρίως εναγομένης, μετά από νομότυπη και εμπρόθεσμη κλήτευση αυτής δυο τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη λήψη της, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 270 παρ. 2 ΚΠολΔ (βλ. τη με αριθμό 8.294β'/30-09-2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας στο Πρωτοδικείο Αθηνών …, την οποία προσάγει και επικαλείται η κυρίως ενάγουσα), που λαμβάνονται υπόψη όλα ανεξαιρέτως, είτε προς άμεση απόδειξη, είτε για τη συναγωγή δικαστικών τεκμηρίων, ορισμένα από τα οποία μνημονεύονται ειδικότερα κατωτέρω, χωρίς ωστόσο κανένα από αυτά να παραληφθεί κατά την ουσιαστική εκτίμηση της διαφοράς, πλην του απλού αντιγράφου του με ημερομηνία 10-10-2016 λογαριασμού ασφαλισμένου με μη οριστικοποιημένες εγγραφές, το οποίο προσκομίσθηκε από την κυρίως εναγομένη εκπρόθεσμα, ήτοι μετά τη δωδέκατη ώρα της τρίτης εργάσιμης μέρας από τη συζήτηση (άρθρο 238 εδ. γ ΚΠολΔ), από τα διδάγματα της κοινής πείρας και τους κανόνες της λογικής που λαμβάνονται υπόψη αυτεπαγγέλτως από το δικαστήριο (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠολΔ), από τους ισχυρισμούς των διαδίκων και από όλη την εν γένει διαδικασία, αποδείχθηκαν τα ακόλουθα:
Η εναγόμενη διατηρεί κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος κείμενο στην πλατεία …, με το διακριτικό τίτλο «…». Την 23-05-2014 και περί ώρα 11.20 η ενάγουσα μετέβη στο ως άνω κατάστημα, συνοδευόμενη από τον υιό της … (ο οποίος τυγχάνει και ο μάρτυρας απόδειξης) προκειμένου να γευματίσει. Αφού παρήγγειλαν το φαγητό τους, η ενάγουσα πήγε στην τουαλέτα. Επιστρέφοντας προς το τραπέζι που είχε ήδη καθίσει ο υιός της, το οποίο ήταν ακριβώς δίπλα στο παρασκευαστήριο του καφέ, η ενάγουσα πέρασε υποχρεωτικό από το διάδρομο που σχημάτιζαν τα ψυγεία των αναψυκτικών και των ζύθων, στον οποίον, όσο βρισκόταν στην τουαλέτα, υπάλληλος προστηθείσα από την κυρίως εναγόμενη είχε σφουγγαρίσει με νερό και υγρό απορρυπαντικό, χωρίς να θέσει στο σημείο το σχετικό προειδοποιητικό σήμα, με αποτέλεσμα η ενάγουσα να γλιστρήσει, να χάσει την ισορροπία της, να πέσει στο ολισθηρό πάτωμα και να υποστεί τον κάτωθι αναφερόμενο τραυματισμό στο δεξί της χέρι. Η κρίση αυτή του Δικαστηρίου περί του ότι η πτώση της ενάγουσας προκλήθηκε λόγω ολισθηρότητας του δαπέδου, το οποίο είχε σφουγγαρίσει η προστηθείσα από την κυρίως εναγομένη υπάλληλος, ενισχύεται από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης στο ακροατήριο του παρόντος Δικαστηρίου, ο οποίος πειστικά καταθέτει μάλιστα ότι και ο ίδιος γλίστρησε στο συγκεκριμένο σημείο, όταν προσέτρεξε σε βοήθεια της μητέρας του. Αντίθετα, η ως άνω κρίση του Δικαστηρίου δε δύναται να ανατραπεί από την κατάθεση του μάρτυρα ανταπόδειξης, ο οποίος καταθέτει την πρακτική καθαρισμού του καταστήματος της εναγομένης στην οδό Πανεπιστημίου, στο οποίο και εργαζόταν έως την ημέρα του ενδίκου συμβάντος και όχι στο κατάστημα της εναγομένης στην πλατεία Ομονοίας. Αξίζει δε να σημειωθεί ότι και ο ίδιος ο μάρτυρας ανταπόδειξης άκουσε την ενάγουσα να φωνάζει ότι γλίστρησε, ενώ σε μεταγενέστερο σημείο της κατάθεσης του καταθέτει όλως αντιφατικά ότι την είδε να μπερδεύεται στα σκαλοπάτια και να πέφτει στο ίδιο σημείο, ισχυρισμός ο οποίος από ουδέν άλλο αποδεικτικό μέσο ενισχύεται. Σημειωτέον ότι το γεγονός ότι ο συγκεκριμένος μάρτυρας (ανταπόδειξης) δεν είδε την υπάλληλο να σφουγγαρίζει, δε σημαίνει ότι κάτι τέτοιο δε συνέβη και δεν διέλαθε της προσοχής του, αφού, άλλωστε, όπως καταθέτει ο μάρτυρας απόδειξης, η προστηθείσα από την εναγόμενη υπάλληλος σφουγγάρισε το συγκεκριμένο σημείο γρήγορα και επέστρεψε στην κύρια εργασία της (βλ. ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης, όπου καταθέτει επί λέξει «..δεν έκανε και πολύ ώρα. Τσακ μπαμ σφουγγάρισε εκεί πέρα»). Περαιτέρω, αποδείχθηκε ότι την ενάγουσα σήκωσε από το πάτωμα ο υιός της, κλήθηκε δε από άνδρες της ομάδας ΔΙΑΣ που βρίσκονταν εκτός του καταστήματος της εναγόμενης, επί της πλατείας Ομονοίας, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διακομισθεί η ενάγουσα σε εφημερεύον νοσοκομείο για να πς παρασχεθεί η ενδεδειγμένη για τον τραυματισμό της ιατρική φροντίδα. Για την πρόκληση του ατυχήματος και τον τραυματισμό της κυρίως ενάγουσας, ευθύνεται αποκλειστικά η εναγόμενη, αφενός διότι επέτρεψε τον καθαρισμό του καταστήματος της σε ώρα που το κατάστημα είχε αρκετούς πελάτες, αφετέρου δε διότι η προστηθείσα από αυτήν υπάλληλος δε χρησιμοποίησε την σχετική κίτρινη προειδοποιητική πινακίδα περί ολισθηρότητας του δαπέδου, αλλά ούτε και ειδοποίησε με άλλο τρόπο, έστω και προφορικά, την ενάγουσα σχετικά με την ολισθηρότητα του δαπέδου, χωρίς να ενδιαφέρει εν προκειμένω εάν η προστηθείσα από την εναγομένη υπάλληλος παρέβη τις οδηγίες που της δόθηκαν από την τελευταία για τους όρους καθαρισμού του εν λόγω καταστήματος, σύμφωνα και με τα διαλαμβανόμενα στη νομική σκέψη της παρούσας. Ενόψει των ανωτέρω, αποδείχθηκε ότι η σωματική βλάβη της ενάγουσας οφείλεται κατ' αιτιώδη συνάφεια στην παράνομη και υπαίτια (αμελή) αμέσως ως άνω περιγραφείσα συμπεριφορά της προστηθείσας υπαλλήλου της εναγόμενης, συνεπώς η τελευταία (εναγομένη) υποχρεούται να αποζημιώσει την ενάγουσα για κάθε ζημία που υπέστη λόγω του ένδικου τραυματισμού της. Συνεπεία της προπεριγραφείσας πτώσης της, η ενάγουσα υπέστη κάταγμα κάτω πέρατος δεξιάς κερκίδας, ετέθη δε σε αυτή γυψονάρθηκας για χρονικό διάστημα ενός μηνός (από 26-05-2014 έως 26-06-2014), ενώ χρειάστηκε να μεταβεί στο νοσοκομείο, εκτός από την ημέρα του ατυχήματος άλλες τρεις (3) φορές (βλ. την από 26-06-2014 ιατρική βεβαίωση - γνωμάτευση του Διευθυντή του Α' ορθοπεδικού τμήματος του ΓΝΑ Ευαγγελισμός .., την οποία προσάγει και επικαλείται η ενάγουσα, καθώς και την περιεχόμενη στα ταυτάριθμα με την παρούσα πρακτικά δημόσιας συνεδρίασης κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης). Δεδομένου ότι δεν μπορούσε να φροντίζει μόνη τον εαυτό της, μετώκησε για χρονικό διάστημα 34 ημερών και συγκεκριμένα από την ημέρα του ατυχήματος (23-05-2014) έως και την 26-06-2014 (όσο δηλαδή συνεστήθη από τους θεράποντες γιατρούς της ακινησία του δεξιού άνω άκρου της, με τη θέση σε αυτό γυψονάρθηκα) από την οικία της στον Πειραιά Αττικής στην οικία της θυγατέρας της στην Χαλκίδα, προκειμένου η τελευταία να προσφέρει στη μητέρα της υπηρεσίες καθημερινής υγιεινής και συντήρησης (παρασκευή φαγητού, πλύσιμο και σιδέρωμα ρούχων, βοήθεια στο μπάνιο). Για τις υπηρεσίες αυτές, η ενάγουσα, εάν απασχολούσε τρίτο πρόσωπο επ' αμοιβής, θα κατέβαλε συνολικά το ποσό των 500,00 € για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα των 34 ημερών, το οποίο συνήθως καταβάλλεται σε ανάλογες περιπτώσεις για την προσφορά των συγκεκριμένων υπηρεσιών. Το ως άνω ποσό μπορεί να αξιώσει η ενάγουσα έστω και αν πράγματι δεν το κατέβαλε στη θυγατέρα της, γιατί η μη καταβολή αμοιβής στη συγκεκριμένη περίπτωση δε μπορεί να οδηγήσει σε ωφέλεια των υπόχρεων προς αποζημίωση και σε αποφυγή από αυτούς της σχετικής αποζημίωσης (άρθρο 930 εδ. γ ΑΚ, ΑΠ 833/2005 ΕλλΔνη 47.96,ΕφΑάμ 60/2009 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ, Εφθρ 2008.508, ΕφΛαμ 264/2006 ΕΣΔ 2007.96, ΕφΛαμ 208/2005 ΕΣΔ 2005.615, Αθ. Κρητικός, Αποζημίωση από αυτοκινητικά ατυχήματα, εκδ. 2008, σελ. 258). Περαιτέρω, η ενάγουσα δαπάνησε αναγκαίως για τη λήψη βελτιωμένης (πέραν, δηλαδή της συνήθους) διατροφής (κρέατος, γάλακτος, φρούτων, ψαριών), για το ως άνω αναφερόμενο χρονικό διάστημα των 34 ημερών, το συνολικό ποσό των 170,00 € (34 ημέρες χ 5,00 € ανά ημέρα), απορριπτόμενου του επιπλέον κονδυλίου βελτιωμένης διατροφής ως ουσία αβάσιμου. Η ανάγκη λήψης βελτιωμένης διατροφής καθώς και η διάρκεια της προκύπτει από την ένορκη κατάθεση του μάρτυρα απόδειξης, καθώς και από τα διδάγματα της κοινής πείρας (άρθρο 336 παρ. 4 ΚΠοΛΔ), από τη φύση του τραύματος της (λαμβανομένου υπόψη ότι επρόκειτο για κάταγμα, βλ. Κρητικό, ό.π., σελ. 256) και την ανάγκη για ταχύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση αυτού (βλ. ΑΠ 1276/2005 ΕλλΔνη 2007.1021, ΕφΛαρ 264/2006, ό.π., ΕφΛαμ 2008/2005ό.π., ΕφΑΘ 5176/2003 ΕΣΔ 2005.642). Περαιτέρω, για δαπάνη μετάβασης από την οικία της Θυγατέρας της στο ΓΝΑ Ευαγγελισμός, όπου εκτός από την ημέρα του ατυχήματος μετέβη τρεις (3) ακόμη φορές (26/5/2014, 16/6/2014 και 26/6/2014, βλ. την ως άνω αναφερόμενη από 26-06-2014 ιατρική βεβαίωση-γνωμάτευση του Διευθυντή του Α' Ορθοπεδικού τμήματος ..) για επανεξέταση και ακτινολογικό έλεγχο, η ενάγουσα δαπάνησε το συνολικό ποσό των 150,00 € (3 φορές χ 50,00 € ανά μετάβαση), όπως προκύπτει από την κατάθεση του μάρτυρα υιού της και τα διδάγματα της κοινής πείρας (336 παρ. 4 ΚΠολΔ), ενώ για εξετάσεις δαπάνησε το συνολικό ποσό των 14,40 € και συγκεκριμένα το ποσό των 6,14 € για ακτινογραφία άκρου χειρός (2,88 €) και πηχεοκαρπικής (3,26 €), για ιατρική επίσκεψη το ποσό των 5,00 € και για ακτινογραφία πηχεοκαρπικής το ποσό των 3,26 € (βλ. επικυρωμένα αντίγραφα των με αριθμό ../23-05-2014, …/16-06-2014 και …-06-2014 αποδείξεων παροχής υπηρεσιών του Γ.Ν.Α. αντίστοιχα, τα οποία προσάγει και επικαλείται η ενάγουσα). Σημειώνεται ότι από ουδέν αποδεικτικό μέσο προέκυψε ότι το φόρεμα που φορούσε η ενάγουσα την ημέρα του ενδίκου συμβάντος καταστράφηκε, συνεπώς το σχετικό κονδύλιο ύψους 50,00 € πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο. Ως εκ των άνω, η ζημία που υπέστη η ενάγουσα εξαιτίας του ενδίκου συμβάντος, ανέρχεται στο ποσό των 834,40 € (500,00 € + 170,00 € + 150,00 € + 14,40 €). Εκτός όμως από την αποζημίωση, πρέπει να επιδικασθεί στην ενάγουσα, ως χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που υπέστη από το ένδικο συμβάν, το ποσό των 1.044,00 €, το οποίο το παρόν Δικαστήριο κρίνει εύλογο και δίκαιο, σταθμίζοντας τις συνθήκες του ενδίκου συμβάντος, το βαθμό του πταίσματος της εναγομένης, το είδος του τραυματισμού της ενάγουσας και της ταλαιπωρίας της μέχρι να αποκαταστήσει την υγεία της, καθώς και την κοινωνική και οικονομική κατάσταση των διαδίκων, αφαιρουμένου του ποσού των 44,00 €, το οποίο η ενάγουσα θα αξιώσει ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων, παριστάμενη ως πολιτικώς ενάγουσα.
Κατ’ ακολουθίαν των ανωτέρω εκτεθέντων, η υπό κρίση αγωγή πρέπει να γίνει εν μέρει δεκτή ως ουσία βάσιμη και να υποχρεωθεί η εναγόμενη να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 1.834,40 € (834,40 € + 1.000,00 €) με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την εξόφληση. Περαιτέρω, πρέπει η παρούσα απόφαση να κηρυχθεί προσωρινά εκτελεστή, καθώς, κατά την κρίση του Δικαστηρίου, η επιβράδυνση στην εκτέλεση της θα προκαλέσει σημαντική ζημία στην ενάγουσα και συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι προς τούτο (άρθρο 908 παρ. 1 περ. δ ΚΠολΔ), τα δε δικαστικά έξοδα πρέπει να κατανεμηθούν μεταξύ των διαδίκων, λόγω της εν μέρει νίκης και ήττας τους και κατά το μέρος αυτό (άρθρο 178 ΚΠολΔ), όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.
Περαιτέρω, όσον αφορά στην παρεμπίπτουσα αγωγή της κυρίως εναγόμενης κατά της ασφαλιστικής εταιρείας με την επωνυμία «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ ΑΕΓΑ», αποδείχθηκε ότι η κυρίως εναγομένη συνήψε με την προσεπικαλούμενη εταιρία το με αριθμό … ασφαλιστήριο συμβόλαιο, για την κάλυψη της αστικής ευθύνης της από τη λειτουργία του προαναφερόμενου καταστήματος, η οποία ήθελε γεννηθεί από την ενδεχόμενη πρόκληση σωματικών βλαβών ή υλικών ζημιών σε τρίτους, η οποία (σύμβαση) ήταν έγκυρη και ισχυρή κατά το χρόνο που έλαβε χώρα το ένδικο συμβάν. Σύμφωνα δε με τους ειδικότερους όρους του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η παρεμπιπτόντως εναγομένη παρείχε στην παρεμπιπτόντως ενάγουσα ασφαλιστική κάλυψη για το χρονικό διάστημα από 15-06-2013 έως και 15-06-2014, το δε ανώτατο όριο ασφαλιστικής κάλυψης για κάθε σωματική βλάβη ανέρχεται στο ποσόν των 7.500,00 €, περιλαμβανομένης και της χρηματικής ικανοποίησης λόγω ηθικής βλάβης. Πλην όμως, όπως προκύπτει από το άρθρο 2 των γενικών όρων γενικής αστικής ευθύνης No … του ως άνω ασφαλιστηρίου συμβολαίου, η παρεχόμενη κάλυψη απέκλειε την ευθύνη του λήπτη της ασφάλισης για αποζημίωση τρίτων για ζημιές ή ατυχήματα που θα προξενούνταν από το λήπτη της ασφάλισης ή από πρόσωπαπροστηθέντα στην υπηρεσία του με τη θέληση τους ή σκόπιμα ή με δόλο ή από βαριά αμέλεια. Συνεπώς, η προπεριγραφείσα συμπεριφορά τηςπροστηθείσας από την κυρίως εναγομένη (και παρεμπιπτόντως ενάγουσα) υπαλλήλου, η οποία σφουγγάρισε τον προπεριγραφέντα χώρο του καταστήματος χωρίς να θέσει σε αυτόν τη σχετική προειδοποιητική πινακίδα ή να ενημερώσει με άλλο τρόπο για την ολισθηρότητα του καταστήματος και μάλιστα σε ώρα κατά την οποία το κατάστημα της (κυρίως) εναγόμενης ήταν γεμάτο πελάτες, συνιστά βαριά αμέλεια, η οποία σύμφωνα με τον προαναφερθέντα ρητό συμβατικό όρο, απαλλάσσει την παρεμπιπτόντως εναγόμενη ασφαλιστική εταιρεία από την καταβολή στην εναγόμενη της κύριας δίκης του ποσού που η τελευταία υποχρεώθηκε να καταβάλει στην ενάγουσα, δεκτής γενομένης και της σχετικής ένστασης απαλλαγής που υπέβαλε παραδεκτά η παρεμπιπτόντως εναγομένη. Ως εκ τούτου, ύστερα από την παραδοχή της ως άνω ένστασης της παρεμπιπτόντως εναγομένης περί απαλλαγής της από την υποχρέωση καταβολής ασφαλίσματος, πρέπει η παρεμπίπτουσα αγωγή να απορριφθεί ως ουσιαστικά αβάσιμη, παρέλκει δε η ουσιαστική έρευνα της έτερης ενστάσεως που προέβαλε παραδεκτά η παρεμπιπτόντως εναγόμενη. Τέλος, τα δικαστικά έξοδα της παρεμπιπτόντως εναγόμενης πρέπει να επιβληθούν σε βάρος της παρεμπιπτόντως ενάγουσας λόγω της ήττας της στη μεταξύ τους δίκη (άρθρο 176 ΚΠολΔ) κατόπιν σχετικού αιτήματος της πρώτης, νομίμως υποβληθέντος με τις προτάσεις της, όπως ειδικότερα ορίζεται στο διατακτικό της παρούσας.

ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ

Δικάζει αντιμωλία των διαδίκων α. τη με αριθμό κατάθεσης 8.746/2014 κύρια αγωγή και β. τη με αριθμό κατάθεσης 7.133/2015 ανακοίνωση δίκης - προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή.
Α. Δέχεται εν μέρει την κύρια αγωγή.
Υποχρεώνει την εναγομένη να καταβάλει στην ενάγουσα, για τις αναφερόμενες στο σκεπτικό της παρούσας αιτίες, το συνολικό ποσό των χιλίων οκτακοσίων τριάντα τεσσάρων Ευρώ και σαράντα λεπτών (1.834,40 €), με το νόμιμο τόκο από την επίδοση της αγωγής έως την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση.
Κηρύσσει την παρούσα προσωρινά εκτελεστή ως προς την ανωτέρω καταψηφιστική της διάταξη.
Καταδικάζει την εναγόμενη σε μέρος των δικαστικών εξόδων της ενάγουσας, τα οποίας ορίζει στο ποσό των διακοσίων πενήντα Ευρώ (250,00 €).
Β. Απορρίπτει την προσεπίκληση - παρεμπίπτουσα αγωγή.
Καταδικάζει την παρεμπιπτόντως ενάγουσα στην πληρωμή των δικαστικών εξόδων της παρεμπιπτόντως εναγόμενης, τα οποία ορίζει στο ποσό των εκατόν εβδομήντα Ευρώ (170,00 €).
Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και δημοσιεύθηκε στην Αθήνα, σε έκτακτη, δημόσια συνεδρίαση στο ακροατήριο του, με απόντες τους διαδίκους και τους πληρεξουσίους Δικηγόρους τους την 24 ΙΑΝ. 2017

Η ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΗΣ                                                               Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΕΛΕΝΗ ΠΑΦΙΛΗ                                                                 ΕΙΡΗΝΗ ΚΟΤΤΑ
πηγή : dsanet
follow us on twitter & @helleniclawyer follow us on facebook

Σχόλια