Αναρτήσεις

Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

ΣυμβΕφΑθ 29/2020 - Προσφυγή κατ’ απευθείας κλήσης στο Τριμελές Εφετείο Πλημμελημάτων κατηγορούμενου Δικηγόρου κατ’ άρθρο 323 ΚΠοινΔ.