Αναρτήσεις

Έως 31-08-2015 αναστολή πράξεων αναγκαστικής εκτέλεσης, καταβολής δικαστικών παραβόλων και εγγυοδοσιών

Μέχρι 2000 ευρώ τα φυσικά πρόσωπα για ταξίδι στο εξωτερικό ΦΕΚ Β'-1561/24-07-2015 Υπουργείο Οικονομικών

Μεταβατικές Διατάξεις του Νέου Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας

Νέος Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας 22/07/2015

ΕΤΑΑ επιλογή κατώτερης ασφαλιστικής κατηγορίας άρθρο 39 του ν. 4331/2015

Cheaper mobile calls and open internet: MEPs and ministers strike informal deal

Κατεπείγουσα σύγκληση Συντονιστικής για σ/ν ΚΠολΔ – 21.07.2015

ΘΕΜΑ: Φορολογική μεταχείριση α) μερίσματος που καταβάλλεται σε δικηγόρους οι οποίοι δεν υποχρεούνται σε υποβολή Ε3 και β)αμοιβών δικηγόρων που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για παροχή υπηρεσιών στις αρχαιρεσίες Δικηγορικού Συλλόγου.

ΟΔΗΓΙΑ 2014/59/ΕΕ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΫ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΊΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΊΟΥτης 15ης Μαΐου 2014για τη θέσπιση πλαισίου για την ανάκαμψη και την εξυγίανση πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων BRRD

ΠΡΑΞΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ Επείγουσες ρυθμίσεις για τη θέσπιση περιορισμών στην ανάληψη μετρητών και τη μεταφορά κεφαλαίων και τις τροποποιήσεις των νόμων 4063/2012, 4172/2013, 4331/2015 και 4334/2015.

Η κατάθεση του παραβόλου εφέσεως του αρθρου 495 παρ.4 Κ.Πολ.Δ. μετά την άσκηση της εφέσεως και πριν από τη συζήτησή της δεν συνεπάγεται το απαράδεκτο αυτής

Παράταση της τραπεζικής αργίας και αναστολή κάθε πράξης αναγκαστικής εκτέλεσης 14-07-2015

Το πολυνομοσχέδιο της κυβέρνησης με τα προαπαιτούμενα μέτρα

Η συμφωνία Brussels, 12 July 2015 SN 4070/15 EUROSUMMIT