Αναρτήσεις

29-06-2014 | Η Διεύθυνση Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος ενημερώνει τους πολίτες, που χρησιμοποιούν e-banking για την εμφάνιση ενός νέου κακόβουλου λογισμικού, που στοχεύει στην παράνομη πρόσβαση του τραπεζικού τους λογαριασμού (Banking Malware)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Οδηγίες για την συμπλήρωση δήλωσης φόρου εισοδήματος των Δικηγόρων για το οικονομικό έτος 2014 (χρήση 2013). - ΔΣΑ

ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ | Ν. 4194/2013

Το κανάλι του ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ - Opencourses AUTh

ΠΛΗΡΩΜΗ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΩΝ.

Φοροδιαφυγή | Καθυστέρηση καταβολής χρεών προς το Δημόσιο | Αυτοτελείς ισχυρισμοί πραγματικής και νομικής πλάνης

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ ΣΤΙΣ 10-6-2014

Καθορισμός κατηγορίας άδειας διαμονής για αν­θρωπιστικούς λόγους | ΦΕΚ B 1453 - 05.06.2014

Νομική φύση διαταγής πληρωμής | Η διαταγή πληρωμής δεν είναι δικαστική απόφαση, γιατί κατά την έκδοσή της δεν τηρείται το δικαίωμα ακρόασης του καθ ’ ου η διαταγή πληρωμής, Εφόσον η ανακοπή στρέφεται κατά της απαίτησης που στηρίζεται στην διαταγή πληρωμής, ο ισχυρισμός του ανακόπτοντος και αιτούντος την αναστολή της I εκτέλεσης περί εξοφλήσεως του τιμήματος δεν κα­ι καλύπτεται από το δεδικασμένο.

Υπολογισμός ΕΝΦΙΑ | Ενα εργαλείο για να υπολογίσετε τον Φορο Ακινήτων ΕνΦΙΑ.

«Δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα | Προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων αυτών | Οδηγία 95/46/ΕΚ — Άρθρα 2, 4, 12 και 14 | Καθ’ ύλην και εδαφικό πεδίο εφαρμογής | Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο | Επεξεργασία δεδομένων που περιλαμβάνονται σε ιστοτόπους | Αναζήτηση, ευρετηρίαση και αποθήκευση των δεδομένων αυτών | Ευθύνη του φορέα εκμετάλλευσης μηχανής αναζήτησης | Εγκατάσταση επί του εδάφους κράτους μέλους | Περιεχόμενο των υποχρεώσεων του εν λόγω φορέα εκμετάλλευσης και των δικαιωμάτων του υποκειμένου των δεδομένων | Χάρτης των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης — Άρθρα 7 και 8»

Aνοιχτή πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση της θέσης του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων

Δημοφιλείς αναρτήσεις

Αμοιβή Δικηγόρων. Αμοιβή για εξώδικες εργασίες. Χρονοχρέωση.

Πληρεξούσια του εξωτερικού που γίνονται δεκτά στην Ελλάδα.

Εισαγγελική Παραγγελία | Έννομες συνέπειες | Υποδείγματα αιτήσεων

Παράνομη επεξεργασία Δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα

Πως να γράψουμε ένα Δικόγραφο? Χρειάζεται Δικηγόρος?

Adblocker – πως να αποφύγουμε τις ενοχλητικές διαφημίσεις στο κινητό και tablet | (android version)

Διαζύγιο Αλβανών στην Ελλάδα. Εφαρμοστέο Δίκαιο. Αλβανικό Δίκαιο και Ελληνικό δίκαιο

Κληρονομιά. Παραίτηση ( με συμβολαιογραφικό έγγραφο) κληρονόμου υπέρ συγκληρονόμου χωρίς να απαιτείται αποδοχή και μεταγραφή αυτής, μετά την άπρακτη πάροδο της προς αποποίηση προθεσμίας.

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΝΔΙΚΟΦΑΝΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗΣ ΑΝΑΣΤΟΛΗΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΑΠΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΔΙΚΗΓΟΡΩΝ

Καλλιεργητικές μονάδες μέτρησης εκτάσεων στις Κυκλάδες: η ζευγαριά και το εργατικό ημερομίσθιο σκαφής. Μια νομική προσέγγιση.